Hans Langbroek,†raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Gezondheid

(9 februari 2014)

Voorlichting gezondheid:

†† Het Enkhuizer Alternatief (HEA) stelt voor een actief structureel voorlichtingsbeleid richting burgers te maken en uit te gaan voeren over wat gezonde leefwijzen inhouden wat betreft voeding, drinken, bewegen en sporten, bestrijdingsmiddelen op voedsel, gluten, drugs en alcohol, soorten eten, und so weiter.

Voorlichting consumptie eten en drinken:

†† Gezond eten en drinken is blijvend zeer actueel en wordt zelfs steeds actueler. De medische gezondheidszorg heeft groeiend de handen vol aan de gevolgen van doorgeschoten ongezonde leefwijzen. Wat we nu met zín allen doen kost goud geld en veroorzaakt menselijk leed.

†† Actueel op dit moment zijn bijvoorbeeld het enorme (illegale!) gebruik van antibiotica door fokkers van vlees (kip, varkens, runderen) waardoor resistentie voor antibiotica ontstaat bij bacteriŽn. Hierdoor kunnen steeds vaker infecties bij mensen niet meer behandeld worden. Medici hebben reeds meermaals de noodklok geluid over dit fenomeen.

†† Het gebruik van vele soorten bestrijdingsmiddelen op voor consumptie bedoelde gewassen blijkt steeds vaker meer schadelijke gezondheidsgevolgen op de langere termijn te hebben dan altijd werd gedacht. Het is iets waarover actiever en eerlijker naar mensen toe gecommuniceerd dient te worden. Overheden lijken vaak meer belang aan economie te hechten dan aan de gezondheid van mensen. Dat laatste wordt pas belangrijk als het geld gaat kostenÖ

†† Ook zou meer voorlichting gegeven dienen te worden over de functie, maar ook de gevolgen op korte en lange termijn, van bijvoorbeeld het groeiend gebruik van chemische stoffen in eten die aanzetten tot meer eten dan nodig zou zijn. Smaakversterkers bijvoorbeeld zetten aan tot meer eten en besparen de voedselfabrikant veel geld doordat hij minder ťcht eten hoeft te gebruiken om de consument zín eten lekker te laten vinden. De consument krijgt hierdoor wel doorlopend gif in zín lijf en eet teveel. De fabrikant verdient aan een bewust ongezond product. Dat fabrikanten zich hiervan zeer wel goed bewust zijn blijkt onder meer uit het steeds weer trachten de naamgeving van stoffen in hun producten te verhullen door deze naamgeving te veranderen.

†† Het uiteindelijk doel van HEA is een bewustzijnsversterking bij de Enkhuizer consument over wat wel en niet gezond is wat betreft eten en drinken, zodat er eerlijke keuzes gemaakt kunnen worden welk eten men zichzelf en kinderen voorschotelt.

Voorlichting drugs en alcohol:

†† HEA pleit voor verdere intensivering van structurele voorlichting over alcohol en drugs naar jongeren en jong-volwassenen. Bij deze voorlichting zouden ook ouders veel meer betrokken moeten worden dan dat nu gebeurt. Veel ouders weten niet altijd wat drugs inhouden, hoe men herkent als een kind middelen gebruikt, en wat effecten op korte en langere termijn kunnen zijn.

Het gaat om meer bewustzijn kweken van wat middelengebruik kan inhouden en om het leren herkennen ervan. Het stoppen van middelengebruik bij jongeren en jongvolwassenen is een utopie, maar een algemeen bewustzijn over dit item kweken is al heel wat. Feitelijk is het alles.

Voorlichting over bewegen:

†† Naast bewustwording over voeding meent HEA dat tevens bewustwording over beweging vergroot zou kunnen worden. Deze bewustwording zou ook via intensieve structurele informatie vanuit de lokale overheid naar de verschillende doelgroepen gerealiseerd kunnen worden.

†† Beweging voor ouderen, jongeren, middenleeftijden: het vraagt allemaal iets van andere aard. HEA denkt dat structurele, op doelgroepen gerichte voorlichting over wat beweging zou kunnen zijn, wat de gevolgen van tekort of verkeerde beweging kunnen zijn, op de langere termijn de algemene gezondheid en welzijn van de Enkhuizer bevolking positief kan beÔnvloeden.

†† Belangrijk is bij bewegingsvoorlichting de inzet van sportverenigingen, ouderenverenigingen en welzijnsorganisaties. Maar ook fysieke facilitering van bewegen vanuit de overheid door het beschikbaar stellen van goede sport- en bewegingsvoorzieningen. Wat dat laatste betreft is Enkhuizen ons inziens al langere tijd vrij ernstig in gebreke gebleven. Dat is kwalijk.

Voorlichting allochtonen:

†† Sommige etnische groeperingen in de samenleving lijden meer dan gemiddeld aan aandoeningen als ernstige obťsitas en/of diabetes. De oorzaak daarvan is bijvoorbeeld weinig geld, culturele isolatie, gebrekkige kennis van wat wel of niet gezond is, sociale isolatie.

†† HEA is van mening dat iedereen in de Nederlandse samenleving, dus ook in de Enkhuizer samenleving, met gelijke kansen zín leven moet kunnen beginnen. Als kinderen in hun jeugd al beginnen met de eerste aanzet tot latere gezondheidsproblematieken door tekort aan beweging, verkeerde voedingsgewoonten etc, krijgen ze direct eigenlijk al minder kans tot succes in hun latere ontwikkeling en levenskansen. HEA is van mening dat dit speciale aandacht moet gaan krijgen. De samenleving als geheel gaat daar uiteindelijk sterk op vooruit.†

†† Het is nu eenmaal zo dat wat een kind te eten krijgt mede bepaalt waaruit zín hersentjes gaan groeien, zín botten vorm krijgen, de spieren ontstaan, de organen gevormd worden. De jeugd is belangrijk, kinderen zijn de toekomst van ons land en onszelf! Dat geldt voor alle jeugd, allochtoon of autochtoon!