Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Zorgwet
(4 juni 2006)
bron: www.zorgwet.info

Onderstaand een onthutsende analyse over de praatjes over de gigantisch stijgende zorgkosten die de pan uit rijzen. Het blijkt dat de zorgverzekeraars zélf de één na grootste kostenpost vormen van het hele zorgstelsel, en dat wij als verzekerden dus onterecht als de grote kostenposten betiteld worden!
We worden met z'n allen wérkelijk uitgemolken ten gunste van de kostenverzekeraars! Zij verdienen létterlijk miljarden aan ons, de premiebetalers....

Dezer dagen verscheen het rapport Zorgbalans van het RIVM, waarin werd geconcludeerd dat de kosten van de medische zorg in de periode 1998-04 met maar liefst 58% zouden zijn gestegen. Overigens zonder dat sprake was van een toename van de zorg zelf. Die steeg met maar 20%, en de groei geeft dus met name de prijsstijgingen weer.

Maar om een andere reden is het rapport veel interessanter. Het maakt namelijk zichtbaar (net als overigens
www.brancherapporten.minvws.nl/object_document/o539n199.html) welke en hoeveel medische kosten nu eigenlijk voor rekening komen van de zorgverzekeraars. Dat is per verzekerde 1.265 euro per jaar, zo blijkt. Wat er echter aan premie, inkomensafhankelijke bijdrage, eigen bijdragen, en van de zijde van de overheid bij de verzekeraars binnenkomt, is aanzienlijk meer. Maar liefst 1.825 euro per Nederlander per jaar. Verzekeraars vormen zelf – na de ziekenhuizen – dan ook de grootste kostenpost in de gezondheidszorg. Zij hebben in elk geval voorlopig geen enkele reden de premies te verhogen.

Maaar eerst een kleine toelichting:

Gezondheidszorg kost volgens VWS zo'n 61 miljard per jaar. Een gedeelte daarvan zijn meer algemene kosten, zoals de sport- en welzijnsbijdragen aan de gemeenten, maar ook de kosten van reisjes van de leden van het IOC. We hebben het dan over 19 miljard.

Vervolgens blijft er rond de 40 miljard over die wordt betaald aan echt medische kosten, die zijn onder te verdelen in de kosten van "cure" (behandeling in ziekenhuizen, de huisarts, etc.), en kosten van "care" (verpleeghuizen, thuiszorg, etc.). Alleen de kosten van "cure" komen voor rekening van de zorgverzekeraars, de kosten van "care" worden betaald uit de AWBZ, waarvoor apart een inkomensafhankelijke premie wordt geheven en met de loon- en inkomstenbelasting wordt ingehouden. Ook betalen betrokkenen aanzienlijke eigen bijjdragen daarvoor.

De kosten van "cure" – de behandelsector dus – bedroegen per sector:

1. Preventie en gezondheidsbescherming (jeugdbureau's, anti-tabak-acties): 645 miljoen;
2. Huisartsenzorg: 1.574 miljoen;
3. Geneesmiddelen: 4.157 miljoen
4. Tandheelkundige (waaronder specialistische) zorg: 493 miljoen;
5. Verloskundige zorg en kraamzorg: 398 miljoen
6. Fysio- en Oefentherapie: 321 miljoen
7. Ambulance en overig ziekenvervoer: 461 miljoen
8. Medisch-specialistische zorg: 1.847 miljoen
9. Ziekenhuizen: 12.091 miljoen
10.Verslavingszorg en GGZ: 3.709 miljoen.

Totaal kost de "cure" dus maar 25.686 miljoen – ruim 25 miljard – maar lang niet alle van die "cure"- kosten worden door verzekeraars gedragen: Aan Verslavingszorg (10) en preventie (1), dragen zij in het geheel niet bij, en veel van de tandheelkunde (4), en fysiotherapie (6) valt niet binnen het basispakket, zodat dat ofwel door patienten zelf wordt betaald, of middels premies voor aanvullende particuliere verzekeringen. Corrigeer je dat bedrag daarvoor, door die kostenposten af te trekken van de 25.686 miljoen, dan komt uiteindelijk dus maar 20.240 miljoen – 20.2 miljard – voor rekening van de verzekeraars. Op 16 miljoen Nederlanders is dat 1265 euro per Nederlander. Intussen genereren de zorgverzekeraars ruim 29 miljard aan premieopbrengsten en bijkomende inkomsten. Tel uit je winst ! Het verschil tussen inkomsten en uitgaven bedraagt dan immers bijna 9 miljard ! (Noot: De premieopbrengsten zijn de som van de ZVW-premies die door de burgers rechtstreeks aan de verzekeraar betaald worden (14,5 miljard) plus de inkomensafhankelijke bijdrage (14,6 miljard) plus de rijksbijdrage voor kinderen minus de gemiddelde no-claim teruggave ad 78 eurp per persoon – bron: CPB) De premies voor aanvullende verzekeringen vallen hier nog buiten – dat zijn nog extra inkomsten

De kosten van "care" vallen niet binnen de ZVW, maar worden betaald uit de AWBZ:

Die kosten zijn onder te verdelen in:

Verpleeghuizen: 4.683 miljoen
Verzorgingshuizen: 3.541 miljoen
Thuiszorg: 2.896 miljoen
Gehandicaptenzorg: 4.831 miljoen
Hulpmiddelen: 1.087 miljoen

Totaal is dit ruim 17 miljard. Die wordt betaald uit de genoemde AWBZ premie die bij elke Nederlander op zijn loon wordt ingehouden of bij aanslag wordt opgelegd (opbrengst ruim 14 miljard) en uit de eigen bijdragen die betrokkenen betalen. Omgerekend een aanslag van 1064 euro per Nederlander.

Alle drukte die door verzekeraars dus wordt gemaakt behelst uitsluitend het (kaalgeplukte) cure-bedrag van 1265 euro per Nederlander dat zij moeten uitgeven. Dat zij daarvoor per Nederlander 1825 euro ontvangen, en dus 16 miljoen maal 560 euro in eigen zak kunnen steken,.wordt door hen echter angstvallig verzwegen. Het mag duidelijk zijn waarop dus werkelijk bespaard kan worden: Als wij immers door een aanslagsysteem, zoals de AWBZ dat kent, per Nederlander gewoon die werkelijke kosten van 1265 euro per jaar op tafel zouden leggen, zou daaruit alle cure betaald kunnen worden, en dat zou verzekeraars – die maar liefst 9 miljard voor zichzelf opstrijken – overbodig maken.

Kortom, u en ik worden belazerd waar we bij staan. En ik denk dat het goed zou zijn als iederen dit lijstje bij zijn bureau op zou hangen, om steeds te kunnen zien waar Hoogervorst of de verzekeraars het nu eigenlijk over hebben als zij niet aan de inkomsten van de verzekeraars willen komen, maar op "peanuts-posten" (althans in vergelijking met de kosten van verzekeraars) als thuiszorg of als tandheelkunde willen gaan beknibbelen.

Een ding is duidelijk: Er hoeft in NL eigenlijk maar een kostenpost aangepakt te worden: de graaizucht van verzekeraars. Het is toch te gek voor woorden dat zij de op een na grootste kostenpost in de zorgverzekeringswet vormen, en met die bijna 9 miljard die zij in eigen zak houden, meer voor zichzelf opeisen dan de kosten van huisartsen, specialisten, fysiotherapeuten, geneesmiddelen, tandartsen en ziekenvervoer bij elkaar bedragen, en dat daarop wel moet worden beknibbeld !

Clipper