Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Woonlastenfonds

(24 mei 2005)

 

Gisteren 23 mei 2005 werd in de commissie Samenleving onderstaand stuk van PvdA-raadslid Jan van Oostende behandeld:

 

Enkhuizen, 22-5-2005

 

 

Geachte raads- en commissieleden.

 

Op 9 maart 2004 stelde de raad de uitgangspuntennotitie: “Een goed begin is het halve werk” vast. (raadsvoorstel 2004006)

Met dit raadsvoorstel werd aangenomen dat overschotten op het minimabeleid in een reserve zullen worden ondergebracht. Hiermee zouden dan eventuele tekorten in de toekomst wegens onvoorzien grote toevloed aan cliënten voor het gemeentelijk minimabeleid kunnen worden geëgaliseerd.

 

Uit het jaarverslag van 2004 blijkt dat aan dit voorstel geen uitvoer is gegeven. Zie blz 145 van dit verslag. Er zou eind 2004 een bedrag van € 47.000  gereserveerd moeten worden.

 

Ergo, de gemeente heeft voor 2004  een onderschrijding van € 47.000 op het gemeentelijk minimabeleid waar het woonlastenfonds een onderdeel van is.

In 2003 is er € 37.271 uitgekeerd aan aanvragers van het woonlastenfonds, en in 2004

€ 34.590.  De trend is dus dalende.

 

Om nu de mensen welke een uitkering via het woonlastenfonds verkrijgen met 50% te korten gaat ons dan ook te ver. Er is een onderschrijding op zowel het begrote bedrag voor het gemeentelijk minimabeleid als op het begrote bedrag voor sec het woonlastenfonds.

Waar het  juist nu belangrijk is om de “minima” te steunen voor zover wij kunnen, een onderschrijding op de begroting voor deze kwetsbare groep inwoners naar de algemene middelen te laten vloeien gaat ons te ver.

 

Ons voorstel in deze is dan ook om:


1. Uitvoering te geven aan het vormen van de reserve Gemeentelijk minimabeleid.
 Conform raadsvoorstel 2004006 d.d. 9-3-2004


2. Het woonlastenfonds, zolang er onderschrijding is op het begrote bedrag voor het
gemeentelijk minimabeleid en/of er geld in de in punt 1 genoemde reserve is, op het “oude” niveau te handhaven.

 

 

Wij zullen het jaarverslag 2004 voor de in punt 1 genoemde vorming van een reservering dan ook in deze vorm amenderen. En rekenen op uw medeleven en uw medewerking om de voorgestelde halvering van het woonlastenfonds voor 2005 geen doorgang te laten vinden, dit in ieder geval zolang er geen overschrijding op het totale bedrag voor gemeentelijk minimabeleid is.

 

Met vriendelijke groeten,

Namens de fractie van de Partij van de Arbeid

Jan van Oostende

 

 

In eerste instantie, en ook in tweede en derde instantie, vind ik het een zeer sympatiek voorstel van Jan ten aanzien van de minima. Zoals iedereen weet zijn de minima door dit kabinet in een aantal opzichten behoorlijk hard aangepakt! Dat afgemeten aan de veelgraaierij door een aantal topwerknemers in het bedrijfsleven waar niets aan gedaan wordt is een vrij droevig iets. Ik had dan dus ook in eerste instantie de neiging met het stuk mee te gaan, ook ikzelf kom regelmatig op voor de minima!

Tóch ben ik tegen het stuk ingegaan, met de onderstaande beargumentatie.

 

Ik gaf als eerste aan dat het sowieso al niet gaat om iets dat een structurele voorziening op volledig niveau zou kunnen worden, maar dat het afhankelijk is of er toevallig geld overblijft. Nú is er € 47.000 over, doch hoe dat zich in de komende jaren ontwikkelt is de vraag. Voor mij is het dan een soort worst die de minima voorgehouden wordt, en die dan bij wijze van spreken per maand opgezegd zou kunnen worden omdat het geld op zou zijn. Ik vind het niet goed als mensen in financiële moeilijkheden of met een minimuminkomen een worst voorgehouden wordt in de vorm van mogelijke valse hoop op aanvulling vanuit een voorziening die zó weer weg kan zijn of gehalveerd kan worden vanuit de bezuinigingen.

 

Ook gaf ik als tweede aan dat in de afgelopen jaren de minima en de middeninkomens béide door het kabinet hard aangepakt zijn. Nu kunnen de middeninkomens wel wat hebben, ze zijn er in de jaren ’90 redelijk op vooruit gegaan. Maar dat geldt niét voor de onderste regionen van de middeninkomens!


De minima zijn aangepakt door het kabinet. Maar de gemeentes, zeer zeker óók Enkhuizen, hebben zelf aardig wat aan allerlei regelingen in huis (welke in Enkhuizen allemaal, ondanks de bezuinigingen, gehandhaafd zijn!) om daar toch iets aan te doen of om het te verzachten. Denk bijvoorbeeld aan de kwijtscheldingen die de minima hebben van OZB, afvalheffing, waterschapsbelasting, rioolbelasting etc. Dan zijn er ook nog regelingen voor de minima als bijvoorbeeld langdurigheidstoeslagen, het cultureel participatie fonds, de bijzondere bijstand voor als er bijvoorbeeld een kapotte koelkast vervangen moet worden of brillen aangeschaft moeten worden, een (eventueel half) woonlastenfonds, een gezamenlijke ziektekostenverzekering en zo nog wat dingen. Hierdoor is de financiële slagkracht van een persoon met een minimumuitkering hóger dan die van een kostwinner die onderin de middeninkomens zit!


Men noemt dit de armoedeval, en daar heb ik het dus ook over. Ik vind dit een krom iets, en ik vind dat we daar als overheid niet aan mee moeten werken. Persoonlijk ben ik het hartstikke eens met regelingen voor minima, en ik kom er zelf ook regelmatig voor op om ze te behouden! De afgelopen jaren ben ik ook regelmatig bezig geweest met dat deze regelingen meer bekend gemaakt moeten worden bij de minima, zodat ze hier ook daadwerkelijk wat aan hebben. Maar dit ene ding, het woonlastenfonds halveren, komt in de 4e optie (zie op de site van [Enkhuizen]) juist niet alleen voor rekening van de minima, maar óók voor rekening van hogere inkomens. Het is een gelijk verdelen van de pijn. Het bovenstaande amendement van Jan van Oostende laat evengoed weer de groep waar ik het over heb, de onderste regionen van de middeninkomens, in de kou staan en dat is niét terecht. Al ben ik het dus met het amendement an sich juist wél met Jan eens! Het komt wat vreemd over, het is ook het tweeslachtige van de zaak. We tillen als overheid met dit amendement met overheidsgeld de minima uit bóven degenen die niet als minima gezien worden, maar het feitelijk juist wél meer zijn! Al werkende en al…

Het is dus absoluut niet zo dat ik minimaregelingen af wil schaffen of uit wil kleden, integendeel zelfs. De zwaksten uit een samenleving helpen is in mijn ogen één van de dingen die ons als mensen boven de dieren uittillen; dat houdt dus in niét alleen het recht van de sterkste laten gelden!

 

Ik hoop met bovenstaande m’n visie over een zeer sympatiek voorstel van Jan van Oostende duidelijk gemaakt te hebben.

 

Hans Langbroek, raadslid voor Nieuw Enkhuizen