Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

 Tjonge, moet dat nou weer zo?!
(7 december 2005)

Onderstaand verhaal heb ik gekopieerd van de website van de SP-Enkhuizen, [website SP].

SP spreekt in over WMO

06-12-2005 • De SP heeft tijdens de raadsvergadering van 6 december (Enkhuizen) haar zegje gedaan over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). In deze vergadering werd nl. de startnotitie WMO behandeld. In de startnotitie worden de kaders van het WMO beleid bepaald.

Christian Bokhove bracht de belangrijkste punten naar voren:

  • Er dient een garantie te komen dat er een onafhankelijk loket komt, bemensd door iemand van de gemeente. Dus géén (semi-)commerciële instelling.
  • Bij de totstandkoming van de WMO dienen clientenraden, zorgleveranciers enz... betrokken te worden en niet pas achteraf een beleidsstuk te ontvangen. Dit in de vorm van formele medezeggenschap.
  • Het recht op zorg dient te worden gewaarborgd, het niveau van de zorg moet minimaal hetzelfde blijven, met extra aandacht voor de minima.
  • De gemeente dient de burger over dit alles goed en tijdig te informeren.
  • Ook klachtenafhandeling moet goed worden geregeld.


Helaas liet de Raad wederom zien dat ze de verhaaltjes van de wethouder voor zoete koek slikt: enkele halve beloftes verder stemde de Raad in met de startnotitie. Dit ondanks het feit dat wel degelijk beaamd werd dat de SP zinnige en nuttige punten aandroeg. Zeker het punt inzake de bemensing van het loket door de zorgleverenden werd vrij geruisloos overgenomen. Waar blijft zo de regie van de gemeente?

 

Met bovenstaande kan ik toch niet echt instemmen moet ik zeggen. Een complete raad (acht partijen die alle kiezers van 2002 vertegenwoordigen dus!) wordt geëtaleerd als een groep weke luitjes die alles voor zoete koek slikken, ondanks de “goddelijke waarheden” die de SP heeft ingesproken…

Soms gaan dingen toch wat te ver. In de raad van 6 december heeft de SP mogen inspreken, en haar visie over de WMO-startnotitie mogen uiten. De SP was dus als eerste aan het woord over dit onderwerp. Op het moment dat het onderwerp aan de orde kwam deden de raadspartijen hun zegje over de startnotitie. Delen van visies van de raadspartijen kwamen overeen met delen van de visie van de SP, en de partijen verwezen in hun verwoording van hun meningen dan ook naar de insprekers. Bijvoorbeeld GroenLinks, Nieuw Enkhuizen, het CDA en de PvdA. Uiteraard kwamen delen van de visie over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning van de raadspartijen ook niét overeen met die van de SP, daarom zijn het andere partijen en bestaat de raad niet uit één grote SP. Dat heet democratie.

Maar het is niet zo dat partijen beamen dat de SP gelijk heeft of zo, visies komen soms gewoon overeen. Dat is iets heel anders… De raadspartijen waren zo beleefd om het college in hun betoog ook te verwijzen naar de mening van de SP, en dat breekt ze blijkbaar op gezien het bovenstaande! “Wederom, verhaaltjes, zoete koek, halve beloftes….” Tjongejonge toch

De wethouder had gewoon een goed verhaal, geen halve waarheden en halve beloftes. Het is voor de wethouder niet mogelijk om halve beloftes te doen over hoe de WMO ingevuld wordt, het is namelijk de raad die bepaalt hoe die WMO ingevuld wordt!!! Het college krijgt een opdracht van de raad, en die opdracht bestaat uit de kaders waarbinnen het college de WMO (dat geldt altijd voor raadsvoorstellen!) moet gaan invullen. Dat wordt dan een beleidsnotitie. Als de raad straks de beleidsnotitie leest, en die notitie bevalt de raad niet, dan wordt het college gewoon weer teruggestuurd met de opdracht het anders te doen. Anders volgens wat de meerderheid van de raad wil. Dit heet dualisme!

Dus geachte SP: geen dingen zeggen die stiekem niet waar zijn graag. Een gemeenteraad afzeiken, of een parlement, dat kan ik begrijpen. Doe ik zelf ook wel eens, en het is bij tijd en wijle best amusant om te doen. Maar niet op onwaarheden, op halve waarheden of op grijze subtiele kiezersmanipulaties geënt! De raad van Enkhuizen is met de WMO gewoon oprecht bezig, op een democratische en sociale wijze welke wat sociale onderwerpen betreft Enkhuizen gewoon is. Het college probeert dat in te vullen volgens hoe die raad dat wil. En dat zal straks uit de notulen van die raadsvergadering blijken!

 

Met vriendelijke groeten, Hans Langbroek