Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Wederom Schootsveld, vraagjes
(3 juni 2011)

Om er voor te zorgen dat de zorg die sommigen hebben aangaande de toekomstige inrichting van het Schootsveld, weggenomen kan worden, heb ik onderstaande vragen aan het college gesteld.
Als die vragen niet naar mijn tevredenheid beantwoord worden of, zoals wel vaker gebeurt multi-interpreteerbaar, dan kunnen raadspartijen in samenwerking met elkaar heel gewoon een initiatiefvoorstel maken om het gewenste voor elkaar te krijgen. Het college heeft dat dan namelijk maar gewoon voor elkaar te maken.
Het gewenste is dan inrichting van het aangekochte deel van het Schootsveld tot ecogebied, en dat op korte termijn. Daarbij kun je als raad dan heel gewoon middels de tekst van zo'n initiatiefvoorstel borgen dat er niets, maar dan ook werkelijk niets, anders komt in dat Schootsveld dan een ecogebied. Natuurkansen en -waarden, groen en open karakter tot aan het einde der tijden: het is aan de raad!
Het kost wel wat natuurlijk, maar het is de enige manier om dit deel van het Schootsveld tot ecogebied te kunnen laten worden. Tenslotte geldt nog steeds het ooit genomen raadsvoorstel betreffende het Schootsveld! Oók de raad zelf kan daar niet zomaar aan voorbij gaan, ook niet degenen die het gebied niet wilden aankopen om te doen wat de raad zélf gezegd heeft te gaan doen!

Als het antwoord van het college niet bevredigend is zal ik in ieder geval direct zélf al het initiatief nemen tot het schrijven van een raadsvoorstel, in samenwerking met groenvriendelijke en natuurminnende partijen in de raad.

Onderstaand mijn schrijven richting het college:

Enkhuizen, 3 juni 2011

 

Geacht college,

 

Er is jaren terug een raadsbesluit genomen om het Schootsveld naast de Vest, voor zover in bezit zijnde van de gemeente, in te richten als gebied waar flora en fauna een kans krijgen zich te ontwikkelen. Ook het open en groene karakter van het gebied zouden door het besluit gewaarborgd worden.

De raad sprak in die tijd de intentie uit dat ze zou trachten hiertoe relevante delen van het Schootsveld ooit in bezit te krijgen.

Dat gebied zou dan onderdeel worden van een ecolint.

 

Mij is ter ore gekomen dat de raad van Enkhuizen een groot deel van het Schootsveld door aankoop in bezit heeft gekregen. Uit de discussie om dit in bezit krijgen heen, is gebleken dat de raad er in meerderheid van uitgaat dat het aangekochte gebied ingericht zal worden als ecolint. Dit in de lijn van het nog vigerende raadsbesluit én uitgaande van eerder binnen de raad uitgesproken intenties.

 

Daarom mijn onderstaande vraag:

 

  1. Op welke termijn denkt het college gestalte te gaan geven aan de inrichting van het aangekochte gebied tot structureel ecogebied?
  2. Is het college van zins om met een raadsvoorstel te komen aangaande bedoelde inrichting tot ecogebied?
  3. Zo nee, waarom niet?

 

Met vriendelijke groet,

 

Hans Langbroek

Fractie Nieuw Enkhuizen