Hans Langbroek,†raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Wederom foutparkeren
(18 februari 2013)

Vorig jaar heb ik tweemaal het verschil in beboeten van foutparkeren door verschillende nationaliteiten aan de orde trachten te brengen. Het relaas staat [hier] verwoord.

Het antwoord op de door mij neergezette vragen stelden mij niet tevreden. Daarom ben ik gaan informeren bij het Centraal Justitieel Incasso Bureau naar hoe de boetes in Enkhuizen gegeven werden. Het antwoord op die vragen gaf mij aanleiding tot onderstaande vraagstellingen.

Ook onderstaand de gegevens van het CJIB, plus de door deze instantie [bijgevoegde informatie].

Geachte raadsgriffier,

Bij deze een vraag richting het college betreffende het item "parkeren en buitenlanders" in Enkhuizen.
 
Op 1 mei 2012 heb ik als antwoord op vragen betreffende het beboeten van foutparkerende buitenlanders gekregen dat buitenlandse kentekens gelijk aan Nederlandse kentekens beboet werden. Verder ook dat ik mij over deze materie tot mijn landelijke fractie diende te wenden, daar de verantwoordelijkheid voor het kunnen innen van parkeerboetes van buitenlanders in Den Haag zou liggen.
 
Nadere informatie bij het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) heeft mij geleerd dat het door mij gesuggereerde feit dat fout parkeren slechts beboet wordt bij Nederlanders, Duitsers Belgen en Zwitsers, ook daadwerkelijk zo is. Dus de makkelijker te innen bekeuringen door verdragen met de betreffende landen worden geÔnd, andere nationaliteiten krijgen geen parkeerboetes in Enkhuizen.
Onderstaand ziet u de informatie van het CJIB staan.
 
De bijgevoegde informatie van het CJIB leert mij ook dat gemeentes wel degelijk handen en voeten hebben om ook anderen voor dezelfde foutparkeerfeiten te beboeten als waar Nederlanders, Duitsers, Belgen en Zwitsers beboet kunnen worden. U kunt dit lezen in de bijlage.
 
Mijn vraag is:
 
1 - Uitgaande van het correct willen beantwoorden van vragen door het college: hoe dien ik het verschil in feitelijke antwoorden van het CJIB (de "harde" cijfers) en de intentie van de antwoorden van het college op mijn eerdere vragen te duiden?
2 - Waarom worden er alleen parkeerboetes uitgedeeld aan Nederlanders, Duitsers, Belgen en Zwitsers?
 
Met vriendelijke groeten,
 
Hans Langbroek
Fractie Langbroek
 
----- Original Message -----
From: XXXXXXXXXXXXXX
Sent: Friday, July 13, 2012 2:41 PM
Subject: FW: parkeergegevens enkhuizen

Geachte heer Langbroek,
 
Bijgaand de door u gevraagde gegevens mbt parkeerovertredingen in de gemeente Enkhuizen.
 
 
*    Jaar registratie CJIB : 2010 , 2011 en 1e halfjaar 2012
*    Feitgroep = parkeren
*    pleeggemeente = Enkhuizen
*    constatering = kenteken en staandehouding
 
Van alle aldus geselecteerde beschikkingen zijn bijgaand vermeld:
* Het land kenteken voertuig
* De huidige status van deze zaken.
 
 
Instroom Wahv ; feitgroep = parkeren; pleeggemeente = Enkhuizen
constatering (Alles)          
             
Som van aantal   status        
jaar land kenteken voertuig betaald correctie oninbaar open Eindtotaal
2010 BelgiŽ 8 3 4   15
  Duitsland 113 14 18 11 156
  Nederland 2.241 52 10 19 2.322
  Zwitserland 2   3   5
Totaal 2010   2.364 69 35 30 2.498
2011 BelgiŽ 17 3   3 23
  Duitsland 64 7 76 8 155
  Nederland 2.018 53 6 103 2.180
  Zwitserland 2   1 1 4
Totaal 2011   2.101 63 83 115 2.362
2012 BelgiŽ       6 6
  Duitsland     18 15 33
  Nederland 473 5 1 479 958
  Polen       1 1
  Zwitserland       2 2
Totaal 2012   473 5 19 503 1.000
Eindtotaal   4.938 137 137 648 5.860
 
 
De zaken in de kolom correctie zijn zaken die bijvoorbeeld nav een ingediend beroepschrift bij de officier van justitie alsnog zijn vernietigd. De overige kolommen spreken denk ik wel voor zich.
 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geÔnformeerd.
 
Met vriendelijke groet,
XXXXXXXXXXXXXXXX 
 
-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: XXXXXXXXXXXXXXX
Verzonden: woensdag 11 juli 2012 15:15
Aan: 'hanslangbroek@quicknet.nl'
Onderwerp: FW: parkeergegevens enkhuizen

Geachte heer Langbroek,
 
Zoals eerder vandaag besproken zend ik u hierbij het stuk tekst dat op het Infoweb voor bestuursorganen is geplaatst met betrekking tot het opleggen van sancties aan niet ingezetenen. Verder zullen we met de door u gestelde vragen aan de slag gaan.
Voor gedragingen/overtredingen waarbij sprake is geweest van een staandehouding is er de mogelijkheid tot het versturen van een beschikking en het innen van de sanctie. In geval van staandehouding verdient directe betaling echter de voorkeur (zie ook de tekst in het bijgevoegde document). Zoals ik u al aangaf geldt bij op kenteken geconstateerde gedragingen de beperking dat Nederland alleen met BelgiŽ, Duitsland en Zwitserland kentekens uitwisselt, dwz dat we alleen voor auto's uit die landen beschikkingen voor op kenteken geconstateerde gedragingen kunnen uitsturen en de sanctie kunnen innen. Mbt de andere landen ontbreekt op dit moment nog de mogelijkheid om de bij het kenteken behorende NAW-gegevens op te vragen. Met de implementatie van de Verkeersrichtlijn eind 2013 moet dit binnen de EU echter wel mogelijk worden.
 
Ik hoop u zo eerst voldoende informatie te hebben verschaft.
 
Met vriendelijke groet,

XXXXXXXXXXXXXXXX 
Juridisch Beleidsmedewerker

........................................................................
Juridische Zaken en Uitvoeringsbeleid
Centraal Justitieel Incassobureau
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Tesselschadestraat 55 | 8913 HA | Leeuwarden | 
Postbus 1794 | 8901 CB | Leeuwarden
........................................................................
T 0xxxxxxxxxxx
F 0xxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
http://www.cjib.nl

 
 
-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Hans Langbroek [mailto:hanslangbroek@quicknet.nl]
Verzonden: woensdag 11 juli 2012 9:23
Aan: XXXXXXXXXXXXXX
Onderwerp: parkeergegevens enkhuizen

Geachte mevrouw XXXXXXXXXXX,
 
Zoals telefonisch reeds vanochtend met u besproken:
 
Vanuit mijn hoedanigheid als gemeenteraadslid te Enkhuizen zou ik u willen vragen naar wat gegevens betreffende parkeren in Enkhuizen.
Enkhuizen is een gemeente waarin zich veel tijdelijke arbeiders uit verschillende landen huisvesten, doch voornamelijk uit Polen. Ook is Enkhuizen een stadje dat zich redelijk profileert als toeristische stad.
 
In deze gemeente speelt de discussie over het wel/niet bekeuren van de betreffende tijdelijk verblijvende arbeiders voor foutparkeren, alsook het sowieso wel/niet bekeuren van mensen uit landen waarmee Nederland geen inningsverdrag heeft voor dit soort zaken. Dat houdt namelijk mogelijk in dat slechts aan Nederlanders, Duitsers en Belgen dit soort bekeuringen uitgedeeld wordt omdat met deze thuislanden een verdrag aangaande dit soort zaken is afgesloten.
 
Graag zou ik van u gegevens ontvangen over hoeveel parkeerboetes er in Enkhuizen uitgedeeld zijn in de afgelopen twee jaar, aan welke nationaliteiten deze boetes uitgedeeld zijn, en hoeveel er van deze boetes wel/niet geÔnd zijn. Waarbij ik graag in cijfers zou willen weten, als dit kan, of er dus verschil is in inning en uitdelen van parkeerboetes tussen Duitsers en Belgen vs andere nationaliteiten als bijvoorbeeld inderdaad de Poolse tijdelijke werkkrachten, alsook toeristen uit andere landen dan Duitsland en BelgiŽ.
 
Bij voorbaat al mijn dank voor uw medewerking,
 
Vriendelijk groet,
 
Hans Langbroek
Raadslid te Enkhuizen
 


Disclaimer

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministerie van Veiligheid en Justitie.