Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Vragen over wonen, bestemmingsplannen en handhaven
(28 juli 2010)

Onderstaande vragen heb ik de 28e 's ochtends vroeg naar het college verstuurd. Ik heb een raar "politiek-instinctief" gevoel over waar de vragen over gaan, maar kan er (nog) niet geheel de vinger opleggen.
Vandaar deze onderstaande vragen, en ik ben wel vrij benieuwd naar de antwoorden kan ik zeggen. We zullen zien en horen.

Update: het [antwoord] op de onderstaande vragen

Geacht college,

Enkele dagen terug, op 24 juli 2010 verscheen in het NHD een artikel dat, kort gezegd, behelste dat een bewoner van Burgwal 2 in Enkhuizen reeds 5 jaar in de slag is met de gemeente omreden van illegale bewoning van een werkplaats van zijn buren welke aan zijn erfgrens grenst. Hierdoor wordt de bewoner zeer in de privacy aangetast, plus ook de bewoning van de werkplaats is klaarblijkelijk niet legaal.
Nu heeft de klaarblijkelijk illegale bewoner van die werkplaats, blijkens het artikel, op informele basis vanuit de gemeente een vorm van woontoestemming gekregen die tegen het bestaande geldende bestemmingsplan voor dat perceel en dat pand ingaat. Ook blijkens het artikel is het zo dat illegale bewoning van panden waarin dat niet is toegestaan, vaker voorkomt in Enkhuizen. Dit in een gesprek gezegd zijnde door de burgemeester tegen bewoner van Burgwal 2 en bijzittende getuigen.

Over bovenstaande zou ik graag de volgende vragen willen stellen:

Vraag 1

Klopt het dat de in het krantenartikel bedoelde bewoning van de werkplaats plaatsvindt tegen het aldaar geldende bestemmingsplan in?
Zo ja, waarom wordt dit reeds 5 jaar gedoogd/toegestaan, ondanks aangeven van de bewoner van Burgwal 2 dat dit plaats vindt?
Zo nee, kunt u aantonen dat de plaatsvindende bewoning legaal is volgens het aldaar nu vigerende bestemmingsplan?
Dat laatste zal dan in tegenstelling zijn tot wat het ministerie van VROM aan bewoner van Burgwal 2 heeft laten weten, uitgaande van onderliggende documenten welke ik heb mogen inzien van de bewoner van Burgwal 2.

Vraag 2

Ervan uitgaande dat u voor bewoning toestemming heeft gegeven, hetzij op formele of informele wijze, hetzij door illegaliteit van bewoning van bedoelde werkplaats niet te stoppen middels handhaving na op deze bewoning gewezen te zijn, graag antwoord op het hiernavolgende:
- Voldoet de bewoonde werkplaats aan de eisen die het Bouwbesluit vragen voor aanpassing aan bewoning van een dergelijk pand?
- In welke mate is rekening gehouden/heeft aanpassing plaatsgevonden om zaken als brandveiligheid in goede banen te laten verlopen en garanderen?

Vraag 3

Uit het bedoelde en door mij aangehaalde artikel, en uit een persoonlijk gesprek met de bewoner van Burgwal 2, komt naar voren dat de burgemeester aan de bewoner van Burgwal 2 en bijzittenden meldt dat dit soort tegen bestaande bestemmingsplannen, dus illegale, bewoningen van panden vaker voorkomen in Enkhuizen.
Mijn vragen hierop zijn:
- Als illegale bewoning op vergelijkbare wijzen in Enkhuizen vaker voorkomt, om hoeveel gevallen gaat dit dan?
- Waarom wordt hier niet op gehandhaafd cq wordt illegaliteit met de gevaren die dit mee kan brengen toegestaan?
- In hoeveel van deze gevallen zijn zaken als bijvoorbeeld brandveiligheid in het geding?
- Hoe zal uiteindelijk de precedentwerking van bovenstaande voor de gemeente, en dus haar burgers, gaan worden?

In afwachting van uw antwoord,

Vriendelijke groeten,

Hans Langbroek
Fractie Nieuw Enkhuizen