Hans Langbroek,†raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Vragen over vleermuizen, vogeltjes en bomen in de Vijzeltuin
(28 juli 2010)

Onderstaande vragen heb ik gesteld op de 28e over dieren waarnaar onderzoek is gedaan inzake de bomen als biotoop voor een aantal diersoorten.
Het antwoord dat ik reeds een dag later binnen kreeg hield in dat er geen diersoorten zijn van beschermde of zeldzame aard die de kap van bomen zou kunnen of dienen tegen te houden. Wel zijn er nesten van gierzwaluwen gevonden, doch niet in de bedoelde bomen doch in nabij liggende panden. De bouw van de nieuwe delen van het SMC zal het kunnen nestelen van de gierzwaluwen niet beletten.

Geacht college,

Inzake Bestemmingsplan Vijzeltuin wordt in document Rapportnr. 211x03662.053987_11 gesproken over een op het moment van schrijven van dat document reeds ingezet en lopend onderzoek naar in de Vijzeltuin aanwezige en aldaar vertoevende beschermde vleermuizen, alsook daar levende zeldzamer wordende vogels als Vlaamse Gaaien, en spechten- en mezensoorten, in relatie tot op die locatie bestaande en levende bomen die de rol van biotoop vervullen voor genoemde dieren/diersoorten.

Graag zou ik willen weten of dit onderzoek reeds afgelopen is, en door wie of welke instantie dat onderzoek uitgevoerd wordt/is geworden.
Als het onderzoek beŽindigd is, wat waren de resultaten en conclusies van dat onderzoek?
Op welke specifieke vogelsoorten en welke specifieke vleermuissoort(en) is het onderzoek gespitst geweest cq zal het worden?

Als het onderzoek nog niet beŽindigd is, wanneer zal dat onderzoek dan wťl beŽindigd zijn, en zullen bovenstaande vragen richting de raad beantwoord worden?

Met vriendelijke groeten,

Hans Langbroek
Fractie Nieuw Enkhuizen