Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Beantwoording vragen religieuze feestdagen
(11-12-2010)

Onderstaand de antwoorden op [deze] vragen die ik onlangs gesteld heb. Het is een antwoord waar ik nog over ga nadenken, zoals ook over de antwoorden betreffende de BOA's.
First things first, de actualiteit wint altijd. Daarnaast kun je zulke meer algemene items ruimte geven als die ruimte in de tijd gezien vrijkomt.

GEMEENTERAAD ENKHUIZEN

BEANTWOORDING VRAGEN

BRIEF VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

RELIGIEUZE FEESTDAGEN

Aan de voorzitter van de gemeenteraad

Geachte voorzitter,

Op 15 oktober 2010 heeft Fractie Nieuw Enkhuizen een aantal vragen gesteld over

het vieren van religieuze feestdagen en de mogelijkheid van schoolverlof. In deze

raadsbrief geven wij antwoord op deze vragen.

Vraag 1:

1 - Hoe valt het dispensatie verlenen van het volgen van verplichte lesuren aan

kinderen te verantwoorden in de zin van het wettelijke kader van het aantal

verplichte lesuren dat gegeven en gevolgd dient te worden in het basisonderwijs?

Antwoord 1:

Vanuit het Ministerie wordt aangegeven dat er geen dispensatie verleend wordt. Als

een leerling plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of

levensovertuiging, heeft hij/zij recht op verlof. Per verplichting geeft de school in

principe één dag vrij.

Als de leerling gebruik wil maken van deze vorm van extra verlof, moeten de

ouders/verzorgers dit minimaal 2 dagen van tevoren schriftelijk melden bij de

directeur van de school.

Vraag 2:

Geldt de regel dat aan kinderen van niet-Nederlandse herkomst dispensatie van het

volgen van verplichte lesuren verleend mag worden omreden van uit de eigen

culturele-religieuze achtergrond afkomstige feestdagen voor alle diversiteiten aan

geïmporteerde culturele achtergronden en navenante religieuze identiteiten?

Antwoord 2:

De regel geldt voor alle religieuze feestdagen die na correcte vermelding door

school worden goedgekeurd en waarvoor verlof wordt toegekend.

Vraag 2a:

Zo ja, is er een modus die beschrijft om hoeveel dagen/lesuren per kind per jaar

het maximaal mag gaan? In principe geeft de school één dag vrij. Hangt dit mede af

van de soort culturele-religieuze achtergrond?

Antwoord 2a:

Nee, hier worden alle religieuze feestdagen mee bedoelt.

Vraag 3:

Hoe valt het verlenen van dispensatie van te volgen lesuren te verantwoorden in de

zin van dat kinderen van buitenlandse herkomst vaak een taalachterstand en een

daaraan gerelateerde leerachterstand hebben? Enkhuizen heeft juist voor deze

problematiek een Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) ingesteld, deze lijkt deels

ondergraven te worden door de verleende dispensaties omreden van hun kunnen

vieren van feestdagen die niet relevant zijn binnen de traditie van het nieuwe

vaderland van deze kinderen.

Antwoord 3:

Op onze vastgestelde feestdagen zijn de scholen gesloten en is onderwijs volgen

(nog) niet mogelijk.

Vraag 4:

Er valt door een kleiner wordende wereld een toename te verwachten in het aantal

culturele achtergronden en daaraan gerelateerde religieuze achtergronden van

kinderen op basisscholen. Hoe ziet het college dit vanuit z’n handhavingsplicht van

de leerplicht in relatie tot bovenstaande vragen en de eindigheid van

inplanningsmogelijkheden van te behandelen lesstof op basisscholen?

Antwoord 4:

Dit is en blijft een keuze van de basisscholen.

Vraag 5:

Geldt de mogelijkheid om dispensatie verleend te krijgen voor te volgen lesuren

ook voor feestdagen van subculturen van specifiek Nederlandse of West-Europese

oorsprongen?

Als voorbeeld zou ik bijvoorbeeld het Samhaine kunnen noemen dat in november

plaatsvindt, of de Koptisch-christelijke Kerstviering van Zuid-Oost Europeanen die

in januari valt, of Driekoningen dat voor mensen van Spaanse komaf een belangrijk

katholiek feest is.

Zo ja, worden ouders hierover actie geïnformeerd?

Zo nee, waarom wordt dit onderscheid gemaakt met mensen/culturen van niet-

Nederlandse of niet-West-Europese oorsprongen?

Antwoord 5:

Zie antwoord op vraag 1.

Vraag 6:

Is er in het algemeen een actief informatiebeleid vanuit de gemeente en/of scholen

naar ouders van niet-Nederlandse culturen en ouders van Nederlandse subculturen

over eventuele mogelijkheden tot dispensatieverlening van het volgen van

verplichte lesuren?

Zo ja, hoe werkt die actieve informatie?

Zo nee, waarom niet?

Antwoord 6:

Zie antwoord op vraag 1.

Enkhuizen, 15 november 2010

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van E n k h u i z e n

Namens dezen,

N.J.J. Kok, wethouder