Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Vragen over parkeren, handhaven en krap in parkeerruimte zitten
(28 juli 2010)

Onderstaande vraag werd gesteld naar aanleiding van wat ik in de inleiding tot de vragen beschrijf. Op de 30e juli krijg ik er een gesproken antwoord op, 's ochtends op het stadhuis.

Geacht college,
 
Bij deze het volgende:
 
Er is onlangs een parkeervergunningensysteem ingevoerd in de binnenstad van Enkhuizen. Eén van de argumenten om dit systeem in te voeren is naar de burgers toe altijd geweest dat zo’n systeem ervoor zou zorgen dat eenieder die in de binnenstad woont op redelijke afstand van de eigen woonstede een parkeerplek zou kunnen hebben.
Momenteel zijn er in de breedte van de binnenstadbewoners klachten over de vorm van handhaving te beluisteren. Het lijkt erop dat één uwer, door de gemeente onlangs aangestelde, BOA’s zich de handhaving van regels in de binnenstad eigen heeft gemaakt zonder het bij handhaving behorende zogenoemde "Fingerspitzengefühl". Het handhaven gebeurt naar de letter van de wet en niet in de geest van de wet, zonder daarbij situaties an sich te beschouwen.

Zoals u weet heeft onze binnenstad, en dan vooral de binnen-binnenstad, een zeer specifiek door historie zo gegroeid infrastructureel karakter, waarbij handhaving van sommige zaken welzeker een vorm van uitoefening van bij dit soort handhaving behorend Fingerspitzengefühl rechtvaardigt. Als een te noemen infrastructurele eigenschap van de binnen-binnenstad is bijvoorbeeld te noemen het grote aantal smalle straatjes met om de paar meter een smal zijstraatje. U kent dit als geboren Enkhuizen zijnde ongetwijfeld.
Nu is het zo dat sinds enige tijd de door u ter handhaving aangestelde BOA’s handhaven op de letter van de wet. Daarbij is bijvoorbeeld te noemen het ineens handhaven van parkeren dat niet binnen 5 meter van een hoek mag gebeuren. Door de zojuist genoemde infrastructurele eigenschappen van de binnen-binnenstad houdt deze handhavingsvorm in dat in sommige gebieden het aantal parkeerplaatsen voor directe en indirecte bewoners met 50% tot 80% daalt.
U begrijpt dat dit op een heel directe wijze zeer contra de intentie is van het parkeervergunningenbeleid zoals dat naar de burgers van de binnen-binnenstad is gepromoot, namelijk voor inwoners van de binnenstad minder moeilijk kunnen parkeren in de omgeving van de eigen woonstede. Op deze wijze is het zelfs niet mogelijk in de verdere indirecte omgevingen auto’s kwijt te kunnen.
Naast de terechte klachten van binnen-binnenstadbewoners over de bugs in het parkeervergunningsysteem zoals dit nu existeert, waar raad en college zich binnenkort over gaan buigen, is dit mijns insziens ook een terechte functionele klacht.
De wet is gecreërd om in z’n geest beleden te worden, niet naar de letter.

Vraag: Is u bovenstaande bekend in de zin dat dit ook uw immer naar de burgers luisterende oor heeft bereikt?
Zo ja, gaat dit binnen het college effectief besproken worden?
Zo nee, wat is uw mening over de wijze van handhaving dan zoals die in Enkhuizen uitgevoerd wordt? Is u het met mij eens dat de geest van de wet de bedoeling van wetgevers is, en niet de letter van de wet?
Gaan er oplossingen gebracht worden door het sterk gedaalde aantal parkeerplaatsen in veel gebieden van de binnen-binnenstad omreden van de nu beoefende vorm van handhaving van parkeren door Enkhuizen BOA’s?

Met vriendelijke groeten,

Hans Langbroek
Fractie Nieuw Enkhuizen.