Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Vragen over UMTS-zendmasten
(3 juni 2011)

Een paar jaar terug maakte Henk Wever de gemeente er op attent dat er gevaar voor de gezondheid bestond bij plaatsing van UMTS-masten door providers. De gemeenteraad werd daarop ongerust, ook door de resultaten van onderzoek door deskundigen op dat gebied.
Uiteindelijk bleek dat het college enigszins sceptisch was over de ongerustheid van de raad, om het eufemistisch te zeggen, en werd de raad medegedeeld dat de raad niets over plaatsing van UMTS-masten te zeggen had. Maar dat de raad uiteraard het recht had haar ongerustheid te tonen.
Een nette manier van de raad mededelen: "Zeur niet zo, we verdienen er geld aan".

Nu zijn er wederom geluiden, verontrustende geluiden. Bijvoorbeeld [deze] geluiden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). En [deze] geluiden van de Raad van Europa. Niet de minste organisaties.

Daarom onderstaande vragen richting college gestuurd. Men weet nooit, misschien blijkt de deskundigheid van Nederlandse landelijke en lokale bestuurders op het gebied van straling veel groter te zijn dan die van de internationale wetenschappers, en worden we dusdanig gerustgesteld dat we weer met een veilig gevoel kunnen gaan slapen...

Enkhuizen, 3 juni 2011

 

 

Geacht college,

 

Enige jaren terug is er in Enkhuizen commotie ontstaan over de plaatsing van UMTS-masten op gebouwen in Enkhuizen. Dit naar aanleiding van actie van burgers welken met rapporten van wetenschappers in de hand aantoonden dat de door UMTS-masten geproduceerde straling schadelijk was voor kinderen en gezondheid in het algemeen.

Uw mening als college was destijds, in tegenstelling tot de mening van deskundigen in de door de burgers aangedragen rapporten, sceptisch over de schadelijkheid van genoemde straling.

 

Nu heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) afgelopen maand mei een harde waarschuwing laten uitgaan voor grote risico’s voor de gezondheid door genoemde geproduceerde electro-magnetische straling. Ook de Raad voor Europa laat nu een ernstige waarschuwing uitgaan, met name voor de gezondheid van kinderen. Laatste organisatie adviseert nu zelfs een verbod van mobiele telefonie en WiFi in scholen.

 

De ons land omringende landen nemen bovenstaande waarschuwingen zeer serieus. De reactie van de Nederlandse overheid ligt meer in de lijn van de reactie van het college enige jaren terug, scepsis ten aanzien van de onderzoeksresultaten van de deskundigen..

 

Daarom onderstaand de volgende vragen:

 

  1. Neemt u de waarschuwingen van de WHO en Raad van Europa nav de resultaten van deskundig en zeer uitgebreid onderzoek serieus?
  2. Zo nee, waarom niet?
  3. Zo ja, welke maatregelen ziet u dan als mogelijkheid om de burgers van Enkhuizen te vrijwaren van de genoemde schadelijkheid cq hoe denkt u de gevolgen van de schadelijke straling te gaan minimaliseren? De ernst van de schadelijkheid zoals genoemd door WHO en RvE in acht nemend, komt het mij voor dat serieuze maatregelen als bijvoorbeeld het advies van de RvE inzake WiFi en mobiele telefonie op scholen ernstig in overweging genomen dienen te worden op niet al te lange termijn.
  4. Hoe denkt u om te zullen gaan inzake aanvragen door providers van mobiele telefonie voor plaatsing van nieuwe zendmasten?
  5. Hoe denkt u om te gaan inzake de geplaatste oude masten, bezien in het licht van de nieuwste informatie inzake de aangetoonde schadelijkheid van de door de zendmasten geproduceerde straling?

 

Met vriendelijke groet,

 

Hans Langbroek

Fractie Nieuw Enkhuizen