Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Vragen over de coffeeshop

(14 oktober 2010)

 

De navolgende vragen stelt de fractie van Nieuw Enkhuizen aan de verantwoordelijke portefeuillehouder betreffende de coffeeshop aan het Verlaat.

 

Geachte portefeuillehouder,

 

Voor enige jaren her heeft de gemeenteraad ingestemd met het instellen van een coffeeshop, waarbij tevens na hevig debat en onder licht protest ingestemd werd met de huidige locatie daarvan aan het Verlaat. Eén der duidelijk uitgesproken voorwaarden voor die instemming was het uitgeven door de portefeuillehouder van een jaarlijkse evaluatie waarin verschillende relevante aspecten gerelateerd aan de coffeeshop aan de orde zouden komen. Met die voorwaarde stemde de portefeuillehouder destijds in.

 

Tot dusverre is slechts éénmaal na hevig aandringen vanuit de raad een evaluatie verschenen. Deze evaluatie bestond uit een vluchtig geschreven rapport op driekwart A-4tje, dat door slechte uitlijning, vluchtige behandeling van het onderwerp, en pas verschijnen na hevig aandringen, niet de indruk wekte een vertrouwde en gedegen evaluatie te zijn.

Nadien is er wederom geen evaluatie meer verschenen over de coffeeshop, terwijl intussen toch gevoeglijk aangenomen mag worden dat er verscheidene zaken gebeurd zijn gerelateerd aan de coffeeshop die in ieder geval in een evaluatie genoemd en besproken zouden dienen te zijn.

 

De vragen zijn:

 

1 – Waarom wordt de afspraak richting de raad over het uitbrengen naar de raad van een jaarlijkse evaluatie over het reilen en zeilen van aan de coffeeshop gerelateerde zaken niet gestand gedaan?

2 – Hoe denkt de portefeuillehouder over de geconstateerde aan de coffeeshop gerelateerde groeiende overlast in verschillende opzichten in het woongebied rondom de coffeeshop?

3 – Waarom is de raad niet geïnformeerd geworden over zaken rondom de coffeeshop waarbij justitie te pas kwam? De afspraken waren wat dit soort zaken betreft ook helder.

 

Met vriendelijke groet,

Hans Langbroek, fractie Nieuw Enkhuizen