Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Vragen aan Milieudienst Westfriesland

(8 augustus 2009)

 

De laatste jaren hebben we als Nederlanders veel te maken met allerlei zichzelf regulerende en controlerende instanties, organisaties en personen. Een nieuw verschijnsel aan het firnament van op niet bestaande betrouwbaarheid inzake geld en belangen gebaseerde idiotiën dat voorspelbaar gaat falen.

Een provincie die zichzelf controleert op goed en fout, ziekenhuisdirecteuren die controleren of hun salarissen niet te hoog worden, waterleidingbedrijven die een officieel “wij-zijn-geweldig”-certificaat krijgen van zichzelf na interne controles en audits, bouwbedrijven die kunnen aantonen dat ze geen afspraken in de branche maken, banken die hun klanten eerlijk voorlichten, en ambtenaren die zichzelf beoordelen op correctheid na in de clinch gelegen te hebben met een burger die het ergens niet mee eens is of was….

 

Nederland is ook overspoeld door de papieren tijgers van audits en auditters. Auditters die auditten aan de hand van gegevens die ze van de te auditten figuren en instanties krijgen. Prachtig allemaal, niets is beter te bedenken als systeem om jezelf naar buiten toe als superbe en geweldig te kunnen presenteren, dan jezelf te laten auditten door daartoe “gecertificeerden en bevoegden” (gniffelgniffel….) die jou nodig hebben om geld te verdienen.

 

“Wij zijn geaudit! Wij hebben onszelf doorgelicht, én onszelf laten doorlichten aan de hand van gegevens die wij ter beschikking gesteld hebben! U zult het niet geloven, maar het blijkt dat wij de besten zijn! De besten van de regio, van het land! Wát zeg ik: van het hele universum zelfs! Hoezee, joechei!!”

 

Volksverlakkerij, burgervoorliegerij. Maar ja, wij vinden dat met z’n allen goed omdat het leuk is te leven in de illusie dat Nederland beter, beschaafder, correcter, en moreel hoogstaander is dan andere landen. Onze ambtenaren zijn niet corrupt, onze politici zijn volkomen oprecht, onze aan de overheid gelinkte instanties zijn volledig betrouwbaar, en ons eten en drinken is het beste ter wereld….

 

Aan één van zulke instanties heb ik een paar vraagjes gesteld in het kader van de [vragen over Renolit] en de bijgeleverde [uitspraak van de Raad van State]. Die instantie is de Milieudienst Westfriesland.

Milieudienst Westfriesland is na een audit dit jaar door de provincie aan de hand van door de Milieudienst Westfriesland ter beschikking gestelde gegevens prima bevonden door de provincie. Zoals mij is bericht: “Een belangrijk element van de systematiek die is ingezet bij de audit is zelfevaluatie. Ook mag de gemeente zelf in eerste instantie beoordelen in welke mate uitvoering gegeven wordt aan de kwaliteitscriteria…” Prachtig!

“Daarnaast wordt het zelfoordeel óók nog eens getoetst via interviews en documentenanalyse!”

 

“Ritsel ritsel ritsel!” Zo klinkt het vervaarlijke brullen van de papieren tijgers der auditten, en vooral der zelfauditten.

 

Maar ja, evengoed in vol vertrouwen de onderstaande vragen vandaag weggeëmaild. Volgens de site van de Milieudienst wordt ernaar gestreefd binnen één werkdag antwoord te geven op vragen, dus dat zit snor. Dan kan dat hooguit twee werkdagen gaan duren.

 

 

Enkhuizen, 7 augustus 2009.

 

Betreft: vragen inzake Renolit Enkhuizen en Alkor Draka

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Op 11 juli 2008 heeft het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier aan Renolit Nederland BV en Alkor Draka BV, beiden gevestigd te Enkhuizen, een vergunning verleend voor het lozen van afvalstoffen en van het lozen van schadelijke en verontreinigende stoffen op het oppervlaktewater. Het is een vergunning als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren.

Dit besluit is op 18 juli 2008 ter inzage gelegd.

 

Milieufederatie Noord-Holland heeft tegen dit besluit beroep ingesteld, en de Raad van State heeft dit beroep op voor de Milieufederatie succesvol wijze ondersteund, en de bedrijven Renolit en Alkor Draka tot maatregelen aangezet.

Dit alles is omschreven de uitspraak ULJN B19693, Raad van State, 200806595/1/M1 van 24 juni 2009 zoals u ongetwijfeld zult weten.

 

Mijn vragen aan u als organisatie welke als gezamenlijke dienst door de gemeentes Andijk, Enkhuizen, Medemblik, Hoorn en Wervershoof is opgezet, zijn de volgende:

 

  1. Draagt u als Milieudienst Westfriesland op besluitvormende wijze bij wat betreft het uitgeven van vergunningen als boven omschreven aan bedrijven zoals bovenstaand omschreven?
  2. Zo ja, op welke wijze zult u dan in de toekomst trachten te voorkomen dat milieuvergunningen als boven omschreven niet meer op als in het besluit van de Raad van State omschreven onterechte wijze, uitgegeven worden?
  3. Zo nee, wat is dan uw rol als Milieudienst Westfriesland in de procedure van uitgifte van vergunningen zoals boven omschreven?
  4. Hoe zult u uw rol wat betreft uitgiftes van vergunningen zoals boven beschreven in de toekomst bezien of eventueel, indien nodig, herzien, gezien de beschreven uitspraak van de Raad van State?
  5. In welke mate acht u de voormalige milieudiensten, en de daaruit voortgekomen huidige Milieudienst Westfriesland, (mede)verantwoordelijk voor het kunnen laten ontstaan voor de zware verontreinigingen met verschillende ftalaten en minerale oliën op het terrein van Renolit en Alkor Draka?

 

 

Door Milieufederatie Noord-Holland is met succes bovenstaand beroep aangevoerd. Dat beroep is blijkelijk terecht, gezien de uitspraak van de Raad van State.

Bij deze stel ik u tevens de vraag, met oog op bovenstaande uitspraak van de Raad van State en vanuit mijn rol als volksvertegenwoordiger, om de vragen welke ik aan het college van B&W van Enkhuizen gesteld heb (zie bijlage) naar mij toe van uw deskundig commentaar en oordeel te voorzien.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Hans Langbroek

Lid gemeenteraad Enkhuizen

Fractie Nieuw Enkhuizen