Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Vragen over integratie van nieuwkomers
(28 juli 2009)

Ondanks het feit dat de lokale PvdA al 12 jaar probeert mij een racistisch en neo-nazistisch imago te geven, met als laatste toppertje [dit] stukje dat voor politiek bewuste lezers duidelijke fascistoďde en fascistisch-propagandistische elementen bevat, zie ik graag een samenleving die vormen van diversiteit bevat.
Zoals als eerder véle malen door me gemeld op discussiefora, deze eigen site en andere plaatsen op internet, zie ik diversiteit in mogelijkheden qua insteken in samenleving van intellectualisme, filosofie, religie, ethiek, kunst en cultuur, en wetenschappen, juist als een voorwaarde tot overlevingscapaciteit van een samenleving.

In Nederland is integratie van nieuwkomers t.o.v. West-Europese landen het minst goed verlopen, en ons land is als gevolg daarvan op weg naar een nieuwe vorm van verzuilingen. Dat is niet goed, en zelfs tegengesteld aan de potenties en bedoelingen die diversiteit een samenleving kunnen geven.

Daarom, vanuit de lokale overheidsverantwoordelijkheid, de volgende vragen aan het college over integratie:

TOELICHTING

 

Nederland ondergaat al zo’n vijf decennia een metamorfose van een etnisch, religieus en cultureel homogene samenleving naar een samenleving die in verschillende opzichten zeer divers te noemen is door import van zaken die er voorheen niet waren.

Deze diversiteit in opzichten is dan te benoemen in etnische hoedanigheden, religieuze hoedanigheden, nationaliteitshoedanigheden, en culturele hoedanigheden. Dat vereist van overheden een faciliterende, ondersteunende doch niet sturende, aanpak van bevordering van integratie van de diversiteiten in de basissamenleving die de Nederlandse samenleving is.

 

Integratie dient niet gezien te worden als het in alle opzichten Nederlanders maken van nieuwkomers, maar als het hen dusdanig faciliteren bij binnenkomst in dit land dat ze binnen afzienbare tijd kunnen meedraaien in de belangrijkste opzichten die nodig zijn om te kunnen bestaan in een vreemd, nieuw land.

Een identiteit ontnemen is ongewenst, doch juist gewenst is een eigen identiteit de instrumenten geven tot het succesvol mee kunnen draaien in een nieuwe samenleving.

 

Niet-integreren bevordert aantoonbaar sociale onrust, sociale ongelijkheid, en discriminatie tussen de diversiteit aan verschillende bevolkingsgroepen die een land herbergt. Zéker als een deel van de bevolkingsgroepen uit nieuwkomers bestaat.

Elke woongemeenschap krijgt hiermede te maken, ook Enkhuizen als gemeente.

 

Punt 10 uit het coalitieaccoord behelst over integratie het onderstaande:

10. Integratie

                        Projecten die tot doel hebben om de integratie te bevorderen en ook daadwerkelijk daaraan bijdragen, zullen gefaciliteerd worden als ze binnen de gemeentelijke beleidsplannen passen. Het verstrekken van een subsidie kan daar deel van uitmaken.

 

Naar aanleiding hiervan enkele vragen aan het college:

 

  1. Tot dusverre heeft Enkhuizen wat betreft integratie slechts voldaan aan de landelijk-wettelijk opgelegde regels waaraan voldaan diende te worden. Is er, uitgaande van de visie dat integratie belangrijk is en uitgaande van het feit dat elke gemeente de eigen soort problemen ondervindt in dit opzicht, bij het college een visie in ontwikkeling tot het maken van een eigen, op de eigen gemeente gericht beleid voor integratie?
  2. Zo ja, op welke termijn zal de raad hiermede kennis maken?
  3. Zo nee, waarom niet?

 

Met vriendelijke groeten,

 

Hans Langbroek

Fractie Nieuw Enkhuizen