Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Vragen huisvesting

(11 november 2010)

 

Door alle berichtgeving in de verschillende media krijg ik af en toe toch het idee dat er iets in humaan opzicht helemaal niet goed gaat.

Daarbij ben ik van mening dat als mensen goed gehuisvest worden, ze ook eerder in een samenleving zullen integreren en zich eraan aanpassen. Als je mensen per dozijn in hokken stopt is dat niet alleen mensonwaardig, maar ook samenlevingssplijtend. Dat is in een ontwikkeld en rijk land als Nederland niet nodig in mijn visie.

Daarom onderstaande vragen aan het college gesteld:

 

Enkhuizen, 11 november 2010

 

Zoals ook het college duidelijk zal zijn, is er in Nederland een groot tekort aan jongere werknemers aan het ontstaan. In werknemersland slaat de vergrijzing hard toe, en gaat in de nabije toekomst nóg harder toeslaan.

 

Op dit moment vindt er een toeloop plaats van o.a. veel relatief jonge Polen die graag in Nederland komen werken in de verschillende sectoren die daar open voor staan.

Het zal het college niet ontgaan zijn dat deze Poolse luitjes steeds moeilijker gehuisvest blijken te kunnen worden. Deels door toenemende handhaving van bestaande wet- en regelgeving op het gebied van bestemmingsplannen, deels door een daadwerkelijk ontstaand tekort aan woonruimte.

 

Mijns insziens dienen mensen die zich al dan niet tijdelijk in Nederland, en dus ook in Enkhuizen, komen vestigen om hier aan de arbeid te gaan, menswaardig gehuisvest te worden. Overheden dienen het in voldoende mate bestaan en ontstaan van dergelijke menswaardige huisvesting te faciliteren.

De berichtgevingen omtrent het voldoende bestaan van menswaardige huisvesting van deze doelgroep zijn niet bepaald overwegend positief, uitgaande van wat de media melden.

 

Graag de volgende vragen beantwoord:

 

1 – In welke mate speelt dit probleem in Enkhuizen? Als dit bekend is, hoe is dit geïnventariseerd? Als dit niet bekend is, waarom is een toch vrij prangende zaak als deze zonder voldoende gegevens om ermee aan de slag te kunnen gaan?

 

2 – Welke concrete maatregelen zijn er op dit moment in Enkhuizen door de lokale overheid genomen om menswaardige huisvesting voor genoemde doelgroep voldoende te faciliteren?

 

3 – Gezien de verwachten groei van het aantal mensen uit de Oost-Europese regio dat in Nederland, dus ook in Enkhuizen, zal trachten betaald werk te zoeken: Met welke concrete maatregelen denkt het college in voldoende mate op deze verwachte toestroom van mensen te kunnen anticiperen op het faciliteren van het creëren van menswaardige huisvesting?

 

Met vriendelijke groet,

 

Hans Langbroek

Fractie Nieuw Enkhuizen