Hans Langbroek,raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Vragen aan het kabinet
(7 juni 2005)

Ik ben het met de partij waar ik landelijk lid van ben vaak ook nit eens. Blijkbaar zit ik in een aantal dingen op een ander denkspoor, zo gaat dat nu eenmaal. Dat soort dingen hangt niet alleen af van visie, maar ook van je persoonlijkheid. Bij mij is dat enigszins individualistisch, dus ik ben snel afkerig van collectivistisch gedachtengoed.
Onderstaande vragen door die partij aan het kabinet ben ik het duidelijk wl mee eens! Ik zou namelijk niet weten hoe je de groepen die genoemd worden, vooral ouderen, chronisch zieken en gehandicapten etc, kunt aansporen om zlf maar te zorgen dat ze een menswaardig bestaan op het vlak van financin hebben. Dat gaat nu eenmaal niet. Vandaar dat ik onderstaande vragen zr relevant vind:

De Geus moet koopkracht voor minima repareren

7 juni 2005

Minister De Geus moet de noodkreet van de kerken ter harte nemen: GroenLinks doet een klemmend beroep op hem om de koopkracht van ouderen, gehandicapten, chronisch zieken en grote gezinnen te verbeteren. Zowel de Raad van Kerken, de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en de Voedselbanken luiden de noodklok: door de bezuinigingen van het kabinet op uitkeringen, huursubsidie en zorg, zakken tienduizenden door de bodem van de verzorgingsstaat. De kerken en de Voedselbank staan dicht bij de mensen en zien dag in dag uit de gevolgen van het kabinetsbeleid. Met name mensen die toch al moeite hadden met rondkomen, staat het water nu tot de lippen. Zonder de kerken en de voedselbanken zouden zij letterlijk honger lijden.

Voor GroenLinks is dit onacceptabel: minister De Geus moet ingrijpen. Daarom vraagt Ineke van Gent hem om de koppeling tussen lonen en uitkeringen te herstellen. Daarnaast stelt zij voor om in de Voorjaarsnota, die in de laatste week van juni door de Kamer wordt behandeld, extra maatregelen te nemen om de koopkracht van minima te herstellen. Zo kan het kabinet bijvoorbeeld de bezuinigingen op de huursubsidie ongedaan maken en het budget voor de bijzondere bijstand ophogen. Ook de fiscale regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten moeten worden verbeterd.
Vragen van het lid Van Gent (GroenLinks) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ingediend 7 juni 2005, over armoede in Nederland.

1. Heeft u kennis genomen van het rapport "Armoede in Nederland" van Kerk in actie dat vandaag is gepresenteerd?  Heeft u daarnaast kennis genomen van het bericht dat de Voedselbank Nederland meldt dat steeds meer mensen geen geld hebben om eten te kopen?

2. Kunt u reageren op de inhoud van het rapport "Armoede in Nederland" en op de aanbevelingen die in dit rapport worden gedaan?

3. Herkent u zich in het beeld dat de armoede in Nederland toeneemt, met name bij ouderen, gehandicapten, chronisch zieken en grote gezinnen?

4. Wat is uw reactie op de stelling van de Raad van Kerken en de PKN dat de toenemende armoede het gevolg is van bewust politiek bleid? Trekt u zich deze kritiek aan?

5. Deelt u de mening van PKNer Heetderks dat de overheid faalt waar het de verplichting betreft om een fatsoenlijk bestaansminimum te garanderen? Zo nee, waarom niet?

6. Wat is uw oordeel over de explosieve toename van het aantal hulpaanvragen bij de Nederlandse Voedselbanken, waarbij het aantal gebruikers meer dan verdrievoudigd is tot 12.000 mensen?

7. Wat is uw reactie op de constatering van de Voedselbank Nederland dat de gebruikers van de Voedselbank, na aftrek van hun vaste lasten, niet of nauwelijks geld overhouden om eten te kopen? Trekt u zich dit, als eerstverantwoordelijke voor het koopkrachtbeleid van het kabinet, aan?

8. Kunt u aangeven welke conclusies u verbindt aan de onderzoeken van Kerk in actie en de Voedselbank?

9. Deelt u mijn mening dat grote groepen mensen als rechtstreeks gevolg van het kabinetsbeleid onder het bestaansminimum terecht zijn gekomen? Zo nee, waarom niet?

10. Bent u bereid om nog dit jaar maatregelen te nemen om de koopkracht van mensen met een laag inkomen, onder wie ouderen, gehandicapten, chronisch zieken en grote gezinnen, te verhogen zodat zij minimaal voldoende geld hebben om uin hun primaire levensbehoeften te voorzien?

11. Welke mogelijkheden ziet u om, via een aanvullende pakket bij de Voorjaarsnota, de koopkracht voor mensen met een laag inkomen weer op een aanvaardbaar niveau te brengen?

12. Bent u bereid de koppeling tussen lonen en uitkeringen te herstellen?