Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Vragen over eigen BOA's en handhaving
(8 augustus 2010)

Onderstaande vragen zijn richting het college gegaan. Het zijn relevante vragen en zaken om op in te gaan voor de toekomst die betrekking heeft op Enkhuizen in de zin van terugtrekkende politie-activiteiten, rijksbezuiningen, en de ontwikkeling van Enkhuizen zelf.

Geacht college,

 

Enkhuizen krijgt in de huidige tijd te maken met veel omstandigheden welke aan veranderingen onderhavig zijn door beleid van hogere overheden en door eigen beleid.

Enkele van die veranderende omstandigheden zijn:

 

-         een door rijksbezuinigingen veroorzaakte terugtrekkende beweging van de politie wat betreft taakuitoefeningen in de zin van prioriteitsstellingen

-         een beleid gericht op groei in de toeristisch-economische sector

-         de provincie welke reeds enkele malen meer of minder summier heeft laten weten voorstander te kunnen zijn van een fusie van de gemeentes Hoorn, Drechterland, Stede Broec en Enkhuizen

-         groeiende noodzaak en/of efficiencymogelijkheden tot en door samenwerking met (een) andere gemeente(s) op het gebied van handhavingen op diverse gebieden

 

Vanuit deze veranderende omstandigheden bezien zou ik graag de volgende vragen aan u willen stellen, en doe dat bij deze:

 

Vraag 1:

 

Denkt u binnen afzienbare tijd een voorstel richting de raad te doen (willen of kunnen) gaan om te komen tot meer BOA’s in eigen gemeentelijke dienst ipv gebruik te blijven maken van BOA’s via externe inhuur?

 

De voordelen van een dergelijke constructie zijn dat BOA’s in dienst van de gemeente zelf gerichter aangestuurd kunnen worden door grotere mogelijkheden tot handhavingsbevoegdheden kunnen uitoefenen, na uiteraard de gerede relevante opleidingen hiervoor genoten te hebben.

Een voorbeeld hiervan is de Drank- en Horecawet.

 

Zo nee, waarom niet?

Zo ja, wat houdt afzienbare tijd in?

 

Vraag 2:

 

De kosten voor externe inhuur op basis van een 36-urige werkweek van BOA’s zijn per week gerekend 1251,-- euro per BOA. De kosten voor BOA’s in eigen dienst op basis van een 36-urige werkweek zijn per week gerekend 900,-- per BOA.

De werkplekken bij in dienst nemen van eigen BOA’s zullen niet meer gaan kosten, daar deze werkplekken er in het kader van de externe inhuur van BOA’s al zijn.

 

Is het college het er mee eens dat het in dienst nemen van eigen BOA’s financiële voordelen biedt, naast genoemde voordelen in het kader van bredere handhavingsinzetbaarheid?

 

Zo ja, hoe denkt u hiermede om te gaan?

Zo nee, waarom niet?

 

 

 

 

Vraag 3:

 

Gemeentes in de omgeving van Enkhuizen krijgen deels met dezelfde veranderende omstandigheden te maken als Enkhuizen. Een direct aangrenzende gemeente waar dat voor geldt is Stede Broec. Samenwerking met Stede Broec, indien van de kant van de buurgemeente ook gesteund, kan tot gezamenlijkheid van gebruik van eigen BOA’s leiden. Dit zal in de kosten per BOA per gemeente tot uitdrukking kunnen komen.

 

Is het college het hiermede eens?

 

Zo ja, zijn er intenties tot een dergelijke samenwerking in de toekomst?

Zo nee, waar is het college het niet mee eens?

 

Vraag 4:

 

Is het college het met mij mee eens dat Enkhuizen bij in dienst nemen en uiteindelijk hebben van een aantal breed bevoegde eigen BOA’s een sterker en krachtiger opgetuigde gemeente zal zijn in geval van meer of minder door de provincie opgelegde fusie van eerder genoemde vier gemeentes, dan dat ze dit zal zijn zonder een dergelijke “gemeentepolitiekorps”?

 

Zo ja, hoe ziet u dit verder dan genoemd door mij?

Zo nee, waarom ziet het college het anders?

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Hans Langbroek

Fractie Nieuw Enkhuizen