Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Schriftelijke vragen drank/drugsbeleid

 

Geacht college,

 

Het staat buiten kijf dat wij achter uw initiatieven staan om het in onze regio schrikbarende drankgebruik onder de jeugd/jong volwassenen aan te pakken middels verscherpte controles en voorlichting. Doch wij bemerken een ontwikkeling waaruit het ons schijnt dat de aandacht voor het terug dringen van drugsgebruik naar de achtergrond dreigt te verdwijnen.

 

Wij zijn van mening dat drugsgebruik evenzoveel schade aanricht als alcohol, al is de relatie vandalisme/geweld met drank duidelijker aanwezig. Depressies, zelfmoordneigingen, schoolverzuim en de bij de drugshandel behorende criminaliteit etc. zijn ook schadelijke effecten van drugsgebruik al is de “overlast” voor de omgeving (buiten de relationele sfeer) beduidend minder. Ook dienen de kosten op de langere termijn voor de samenleving in verband met psycho-sociale hulpverlening niet onderschat te worden.

 

Wij waren in de veronderstelling dat de afspraken met betrekking tot de regionale aanpak, op instigatie van burgemeester Eggermont uit Stedebroec, als doel hadden beide terreinen te bestrijken. De berichtgeving van de laatste week geeft de indruk dat Enkhuizen en de andere gemeenten zich nu primair focussen op het drankgebruik, en dat de gemeente Stedebroec nu zijn eigen plan trekt.

 

Gezien deze ontwikkelingen hebben wij voor u de volgende vragen:

 

         -  Kunt u aangeven of conform de door de raad vastgestelde nota coffeeshopbeleid, waarin verwoord de wens van de raad om beleid te ontwikkelen voor structurele, actieve informatie met betrekking tot drugs, al is ontwikkeld? Zo nee, waarom niet?

 

-         Kunt u aangeven waarom het lijkt dat de oorspronkelijke aanpak zoals die ook is voorgestaan door Stedebroec, en openlijk ondersteund is door Enkhuizen, niet uitgevoerd wordt? Is die indruk een juiste? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

 

-         Kunt u aangeven of het lesinformatiepakket voor de scholen ook voorlichting betreft die te maken hebben met drugs in de breedste zin van het woord?

 

-         Kunt u aangeven of het drugsgebruik onder de Enkhuizer bevolking een evenredig aandachtspunt is, en hoe vertaalt zich dat concreet? Hierbij een verwijzing naar de diverse nota’s die de raad onder ogen zijn gekomen de afgelopen maanden, en waarin vermeld werd dat het harddrugsgebruik onder Enkhuizer jongeren/jong volwassenen hoger ligt dan het landelijk gemiddelde.

 

-         Kunt u aangeven of en waarom Enkhuizen zich nu alleen lijkt te focussen op het alcoholgebruik?

 

-         Kunt u aangeven op welke wijze Enkhuizen zich gaat bezighouden met de handel en gebruik van drugs?   

 

-         Bent u met ons van mening dat de regionale afspraak een bredere onderlegger had dan alleen het alcoholprobleem? Zo nee, waarom niet?

 

Graag zien wij naar aanleiding van het bericht dat de basisscholen in Enkhuizen (nog) niet overtuigd zijn van deelname aan het alcoholconvenant, en dus het in te voeren lespakket, ook de volgende vragen beantwoord:

 

-          Is er overleg geweest met de schoolbesturen, en zo ja op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

 

-    Bent u met ons van mening dat deelname van de basisscholen van essentieel belang is in het kader van de voorlichting en het bestrijden van alchol/drugsgebruik?

 

-    Op welke wijze en op welk tijdstip zult u overleg plegen met de schoolbesturen over deelname aan het convenant?

 

 

Met vriendelijke groeten,

 

De raadsleden Stella Quasten en Hans Langbroek