Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Vragen over dispensatieverlening van verplicht te volgen lesuren voor kindertjes van andere culturele achtergronden

(13 oktober 2010)

 

Onderstaande vragen heb ik het college als zijnde de handhavingverplichte inzake de leerplichtwet gesteld. Ik denk dat dit de komende jaren steeds relevanter wordt, en dat we op een gegeven moment niet anders kunnen dan een werkzame én voor iedereen rechtvaardige modus in dit verhaal te gaan vinden.

 

Geacht college,

 

Bij deze het volgende:

 

Inleiding.

 

Er valt vast te stellen dat we ons in het huidige Nederland in een duidelijk nog in ontwikkeling zijnde multiculturele samenleving bewegen. Dit houdt in dat we mensen van allerlei diversiteiten aan culturele achtergronden en navenante religieuze identiteiten in onze samenleving ruimte geven een leven op te bouwen.

Hierdoor is vast te stellen dat ook de scholen in onze samenleving kinderen van de diversiteiten aan culturele achtergronden en navenante religieuze identiteiten binnen hun muren herbergen.

 

We hebben in Nederland een aantal vastgestelde nationale feestdagen. Sommigen daarvan op  basis van de algemene Nederlandse religieus-culturele traditie, anderen op basis van andere nationale tradities. Voorbeelden zijn Kerst, Pasen, Pinksteren, Hemelvaartsdag, Koninginnendag, Nieuwjaarsdag.

Op deze dagen hebben kinderen in het basisonderwijs vrij van les.

Er is te constateren dat kinderen uit doelgroepen als bovenstaand genoemd dispensatie krijgen van het volgen van verplichte lesuren op de basisscholen in Enkhuizen naar aanleiding van feestdagen welke feestdagen zijn die de culturele cq religieuze oorsprong vinden in het land van herkomst van genoemde kinderen of hun ouders. Een voorbeeld is het Suikerfeest, komend vanuit de islamitische traditie.

 

Vragen:

1 - Hoe valt het dispensatie verlenen van het volgen van verplichte lesuren aan kinderen te verantwoorden in de zin van het wettelijke kader van het aantal verplichte lesuren dat gegeven en gevolgd dient te worden in het basisonderwijs?

 

2 - Geldt de regel dat aan kinderen van niet-Nederlandse herkomst dispensatie van het volgen van verplichte lesuren verleend mag worden omreden van uit de eigen culturele-religieuze achtergrond afkomstige feestdagen voor alle diversiteiten aan geďmporteerde culturele achtergronden en navenante religieuze identiteiten?

Zo ja, is er een modus die beschrijft om hoeveel dagen/lesuren per kind per jaar het maximaal mag gaan? Hangt dit mede af van de soort culturele-religieuze achtergrond?

Zo nee, waarom wordt er onderscheid gemaakt?

 

3 – Hoe valt het verlenen van dispensatie van te volgen lesuren te verantwoorden in de zin van dat kinderen van buitenlandse herkomst vaak een taalachterstand en een daaraan gerelateerde leerachterstand hebben? Enkhuizen heeft juist voor deze problematiek een Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) ingesteld, deze lijkt deels ondergraven te worden door de verleende dispensaties omreden van hun kunnen vieren van feestdagen die niet relevant zijn binnen de traditie van het nieuwe vaderland van deze kinderen.

 

4 – Er valt door een kleiner wordende wereld een toename te verwachten in het aantal culturele achtergronden en daaraan gerelateerde religieuze achtergronden van kinderen op basisscholen.

Hoe ziet het college dit vanuit z’n handhavingsplicht van de leerplicht in relatie tot bovenstaande vragen en de eindigheid van inplanningsmogelijkheden van te behandelen lesstof op basisscholen?

 

5 – Geldt de mogelijkheid om dispensatie verleend te krijgen voor te volgen lesuren ook voor feestdagen van subculturen van specifiek Nederlandse of West-Europese oorsprongen?

Als voorbeeld zou ik bijvoorbeeld het Samhaine kunnen noemen dat in november plaatsvindt, of de Koptisch-christelijke Kerstviering van Zuid-Oost Europeanen die in januari valt, of Driekoningen dat voor mensen van Spaanse komaf een belangrijk katholiek feest is.

Zo ja, worden ouders hierover actief geďnformeerd?

Zo nee, waarom wordt dit onderscheid gemaakt met mensen/culturen van niet-Nederlandse of niet-West-Europese oorsprongen?

 

6 – Is er in het algemeen een actief informatiebeleid vanuit de gemeente en/of scholen naar ouders van niet-Nederlandse culturen en ouders van Nederlandse subculturen over eventuele mogelijkheden tot dispensatieverlening van het volgen van verplichte lesuren?

Zo ja, hoe werkt die actieve informatie?

Zo nee, waarom niet?

 

Met vriendelijke groeten,

 

Hans Langbroek

Fractie Nieuw Enkhuizen