Hans Langbroek,raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Diverse vragen
(29 mei 2007)
 
De fractie van Nieuw Enkhuizen heeft de onderstaande vragen gesteld aan het college. De eerste twee vragen gaan over drugs, welke ivm met vrij ernstige gebeurtenissen jongstleden momenteel actueel zijn. De fractie van Nieuw Enkhuizen dringt er al laatste jaren op aan om drugs hard op de agenda te zetten, maar het lijkt alsof dit op een tempo gaat van een olifant door de stroopzee!
De twee vragen eronder betreffen het SMC. Om te weten waar we over praten heeft de fractie toch nog wat gegevens nodig, en hl graag ook garantie over het blijven van de zorg in Enkhuizen! Maar ik hoop dat ik mag aannemen dat, wie er uiteindelijk ook de gunning krijgt, die zorg gegarandeerd is. Anders hebben de burgers van Enkhuizen, het college en de raad een probleem lijkt me...
 
Geacht college,
 
  1. In de media zijn de afgelopen weken berichten verschenen over een initiatief van de gemeente Stede Broec om met haar buurgemeentes een gezamenlijke aanpak voor drugsbestrijding en drugsbeleid te gaan ontwikkelen. Graag zou de fractie van Nieuw Enkhuizen van u willen weten hoe de gemeente Enkhuizen in deze heeft gereageerd richting dit initiatief. Mocht u positief op dit initiatief ingegaan zijn: wat is tot dusverre de bijdrage van Enkhuizen geweest in het ontwikkelen van drugsbestrijding en drugsbeleid in gezamenlijkheid?
  2. In de door de raad geschreven nota coffeeshopbeleid welke door de burgemeester wordt uitgevoerd, waarin een gedoogbeleid voor softdrugs wordt beschreven, staat de duidelijke wens van de raad om parallel aan de uitvoering van het gedoogbeleid ook een beleid te ontwikkelen voor structurele, actieve drugsinformatie welke niet bestaat uit informatieprojectjes, op scholen aan kinderen van 11 t/m 15 jaar. Graag zou de fractie van Nieuw Enkhuizen van het college willen weten in hoeverre het ontwikkelen van dit structurele drugsinformatiebeleid reeds is ontwikkeld, daar het coffeeshopbeleid reeds geruime tijd gestalte heeft gekregen in de uitvoering.
 
Ik zou ook graag een antwoord van het apparaat hebben op de vraag welke goot- en nokhoogtes er in het bestemmingsplan voor de Vijzelstraat beschreven worden als zijnde maximaal toegestaan. Het antwoord op deze vraag zou ik willen hebben vrdat het SMC op de raadsagenda behandeld wordt.
Daarop volgend zou ik ook graag willen horen, op dezelfde termijn, welke mogelijkheden een raad heeft deze gegevens binnen een bestemmingsplan aan te passen als ze bebouwing op deze plaats toestaat.
Tenslotte zou ik willen vragen of het mogelijk is een berekening te verkrijgen wat het de gemeente gaat kosten als er van de in het raadsvoorstel over het SMC genoemde bebouwing op het huidige parkeerterrein in de Vijzelstraat een bouwlaag af zou gaan.
 
Met vriendelijke groeten, Hans Langbroek