Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Antwoord op vragen coffeeshop
(11-12-2010)

Onderstaand de antwoorden op [deze] vragen die ik gesteld heb aangaande de coffeeshop en overlast. Naar aanleiding van de antwoorden heb ik via de griffier gevraagd of het punt "Coffeeshop" voor januari op de agenda van de commissie BOFS gezet kan worden.
Er zijn punten in dat antwoord die ik wel besproken zou willen hebben; ook anderen zouden dat graag willen, zoals ik heb begrepen.

GEMEENTERAAD ENKHUIZEN

BEANTWOORDING VRAGEN

BRIEF VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

COFFEESHOP AAN HET VERLAAT

Aan de voorzitter van de gemeenteraad

Geachte voorzitter,

Op 15 oktober 2010 is door de raadsfractie Nieuw Enkhuizen een aantal vragen

gesteld met betrekking tot de coffeeshop aan het Verlaat. Hieronder vindt u een

weergave van de gestelde vragen met aansluitend een vraagsgewijze

beantwoording.

Geachte portefeuillehouder,

Voor enige jaren hier heeft de gemeenteraad ingestemd met het instellen van een

coffeeshop, waarbij tevens na hevig debat en onder licht protest ingestemd werd

met de huidige locatie daarvan aan het Verlaat. Eén der duidelijk uitgesproken

voorwaarden voor die instemming was het uitgeven door de portefeuillehouder van

een jaarlijkse evaluatie waarin verschillende relevante aspecten gerelateerd aan de

coffeeshop aan de orde zouden komen. Met die voorwaarde stemde de

portefeuillehouder destijds in.

Tot dusverre is slechts éénmaal na hevig aandringen vanuit de raad een evaluatie

verschenen. Deze evaluatie bestond uit een vluchtig geschreven rapport op

driekwart A-4tje, dat door slechte uitlijning, vluchtige behandeling van het

onderwerp, en pas verschenen na hevig aandringen, niet de indruk wekte een

vertrouwde en gedegen evaluatie te zijn. Nadien is er wederom geen evaluatie meer

verschenen over de coffeeshop, terwijl intussen toch gevoeglijk aangenomen mag

worden dat er verscheidene zaken gebeurd zijn gerelateerd aan de coffeeshop die

in ieder geval in een evaluatie genoemd en besproken zouden dienen te zijn.

De vragen zijn:

1. – Waarom wordt de afspraak richting de raad over het uitbrengen naar de raad

van een jaarlijkse evaluatie over het reilen en zeilen van aan de coffeeshop

gerelateerde zaken niet gestand gedaan?

2. – Hoe denkt de portefeuillehouder over de geconstateerde aan de coffeeshop

gerelateerde groeiende overlast in verschillende opzichten in het woongebied

rondom de coffeeshop?

3. – Waarom is de raad niet geïnformeerd geworden over zaken rondom de

coffeeshop waarbij justitie te pas kwam? De afspraken waren wat dit soort

zaken betreft ook helder.

Met vriendelijke groet,

Hans Langbroek, fractie Nieuw Enkhuizen

Beantwoording vragen

1. – In de ‘Nota coffeeshopbeleid’ welke reeds in 2005 is vastgesteld, is

opgenomen dat door de gemeente eenmaal per jaar of zoveel vaker als nodig

blijkt, een afstemmingsoverleg cq. evaluatie wordt georganiseerd inzake de

bedrijfsvoering van de coffeeshop.

Het afgelopen jaar heb ik meerdere keren overleg gepleegd met de

exploitanten van de coffeeshop over het reilen en zeilen van hun inrichting.

Daarnaast heb ik op 6 juli jl., net zoals in voorgaande jaren de

vergunningsvoorschriften met hen doorgenomen in een officiële evaluatie,

hierbij heb ik de nodige inbreng gehad van derden. Een samenvatting van deze

evaluatie vindt u in de bijlage. Zoals ik u al eerder heb toegezegd, sta ik er

open voor om de uitkomsten van de evaluatie tijdens een volgende

commissievergadering met u te bespreken. Het is aan de raad zelf om te

bepalen op welke wijze dit gebeurd..

2. – Ook mij is bekend dat er in de directe omgeving van het Verlaat sprake is van

overlast voor de omwonenden. Deze overlast bestaat grotendeels uit het foutief

parkeren van voertuigen en asociaal rijgedrag. Deze overlast is echter niet

alleen te relateren aan de coffeeshop, maar ook andere bronnen zijn hier

verantwoordelijk voor en dragen bij aan de parkeerintensiteit op het Verlaat. De

overlastsignalen heb ik in de onlangs gehouden evaluatie ook kenbaar gemaakt

aan de uitbaters van de coffeeshop en hen gewezen op hun

verantwoordelijkheden in deze. Zij zijn de eerst verantwoordelijken om iets aan

deze overlast te doen, mocht dit geen positieve ontwikkeling teweeg brengen

dan zal ik hierop handhaven volgens de richtlijnen uit het

‘handhavingsarrangement coffeeshopbeleid gemeente Enkhuizen’.

3. – De afspraken rondom justitiële zaken zijn inderdaad helder. De inhoud van

strafrechterlijke zaken waarbij justitie en politie betrokken zijn worden in het

kader van een gerechtelijk onderzoek primair niet gedeeld met het lokale

bestuursorgaan. Alleen de voor mij noodzakelijke informatie met betrekking tot

de openbare orde wordt aan mij medegedeeld. Dit is in de zaak waar u naar

memoreert ook gebeurd. Hetgeen aan mij bekend is gemaakt heeft mij geen

aanleiding gegeven om deze informatie openbaar te maken.

Enkhuizen, 23 november 2010

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van E n k h u i z e n

Namens dezen,

J.G.A. Baas, burgemeester

Evaluatie coffeeshop ‘de Poort’

Datum: 6 juli 2010

Tijdstip: 14.30 t/m circa 15.30 uur

Locatie: stadhuis te Enkhuizen

Aanwezig:

Jan Baas, burgemeester Enkhuizen;

Frank Bark, politie groepschef Enkhuizen/Andijk;

Jorrit Scheide, exploitant coffeeshop;

Rob van Gils, exploitant coffeeshop;

Henk Haverkort, coördinator handhaving;

Yne Age Terpstra, beleidsmedewerker IV.

Strafrechterlijk onderzoek

Tijdens de evaluatie is uitgebreid gesproken over een strafrechterlijk onderzoek, welke overigens niet

in direct verband staat met de coffeeshop. In het belang van het strafrechterlijke onderzoek kan de

hier besproken informatie niet openbaar worden gemaakt.

Buurtevaluatie

De burgemeester zou het erg op prijs stellen als de exploitanten binnenkort weer eens een evaluatie

met de buurt regelen. Dit wel op een tijdstip dat de meeste buurtbewoners kunnen. Bij de gemeente

komen steeds meer overlastmeldingen binnen die een relatie hebben met de aanwezigheid van de

coffeeshop. De burgemeester geeft aan dat hij vindt dat het de laatste tijd niet goed gaat rondom de

shop en geeft enkele voorbeelden, zoals het parkeren, asociaal rijgedrag, dealen in de buurt van de

coffeeshop.

De exploitanten geven aan hier gehoor aan te zullen geven. Politie en gemeente zullen desgewenst

ook aanwezig zijn bij deze evaluatie.

Zij zullen ook de portiers nog eens bij elkaar roepen om de taken en bevoegdheden van de portiers

nog eens goed met hen door te nemen. Wel zijn er gister twee dealers betrapt en wordt er strikt

gehouden aan de verkoop van maximaal 5 gram per persoon per dag. Dit valt ook te controleren

aangezien er per dag maar één shift wordt gedraaid.

Herinrichting omgeving coffeeshop

De exploitanten ervaren op dit moment veel overlast van de herinrichting, maar zijn wel erg blij met het

feit dat het gebeurd. Afgelopen jaar is er vijf keer een overstroming geweest door een knik in het riool.

Dit is nu ‘gelukkig’ opgelost.

Met betrekking tot het parkeren wordt er voor de lange termijn gekeken naar het fysiek onmogelijk

maken van plaatsen waar niet geparkeerd mag worden. Op dit moment geld het nieuwe

vergunningensysteem met de blauwe zones in de binnenstad van Enkhuizen. De gemeente verwacht

ook niet dat de coffeeshop mensen op de regels gaat wijzen, maar wel dat zij ervoor proberen te

zorgen dat de buurt zo weinig mogelijk overlast van hun bezoekers ondervindt. En deze dan ook

aanspreekt bij asociaal rij- en parkeergedrag etc.

De verwachting is dat de gehele herinrichting van het gebied in december ’10 of januari ’11 afgerond

zal zijn.

Minderjarigen

De exploitanten geven aan dat steeds meer minderjarigen de shop proberen binnen te komen. Zij

kunnen alle minderjarigen keurig stoppen door de ID-plicht in de shop, maar zien wel de vraag naar

drugs bij minderjarigen groeien.

Als optie wordt aangedragen om de ouders van deze jongeren een brief te schrijven waarin staat dat

hun zoon of dochter geprobeerd heeft de coffeeshop binnen te komen. Wellicht dat op deze manier

deze toestroom een halt is toe te roepen.

AHOJ-G criteria

Uit de verschillende controles die jaarlijks onder leiding van de politie plaatsvinden zijn geen

overtredingen van één van de AHOJ-G criteria naar voren gekomen. Aan deze vijf landelijk opgestelde

criteria voldoet de coffeeshop. Dit betekent dat er voor zowel de gemeente als het OM geen

aanleiding bestaat en is geweest om hiertegen gezamenlijk op te treden.

De partijen spreken af elkaar goed te betrekken bij de vraagstukken die bij één van de partijen speelt

en de samenwerking voort te zetten. Met betrekking tot het eerste punt wordt de gerechtelijke

uitspraak afgewacht.

Voor verslag,

Yne Age Terpstra