Hans Langbroek,†raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Vragen aan het college over de afvalberg uit het coalitieaccoord
(28 juli 2009)

Al lezende het coalitieaccoord, gesloten door Nieuw Enkhuizen, ChristenUnie, VVD/D66 en CDA, las ik over het gaan beheersen van de groeiende afvalberg. Als enige manier om dat te gaan beheersen werd er een financieel systeem genoemd, het diftarsysteem
Dit betekent dat er gedifferentieerde tarieven voor afvalheffing gehanteerd moeten gaan worden. Hoe je die differentiatie toepast, hangt af van hoe je dat als gemeente wilt gaan doen. Er zijn verschillende manieren voor.
De overeenkomst tussen die verschillende diftars is dat de burgers altijd duurder uit zijn, en de afvalberg niet minder wordt. Oftewel, het is een typisch Hollandse oplossing waarbij de burger betaalt voor iets dat hij niet krijgt.

Daarom aan het college onderstaand de volgende vragen gesteld:

TOELICHTING

 

In onze huidige economie wordt in de industriŽle productieprocessen veel gebruikt gemaakt van chemisch geconstrueerde grondstoffen. Deze grondstoffen zijn op een gegeven moment onderdeel van producten, en zullen bij het afdanken tot overbodig afval van die producten in het afvalcircuit terecht komen.

Het ecosysteem is in groeiende mate zeer belast en bedreigd in de werking en het bestaan door de groeiende afvalberg, vooral door de uit die afvalberg lekkende diversiteit aan chemicaliŽn. Het ecosysteem is het fundament voor het bestaan van de basisbehoeftes van de mens: voortplanting, eten en drinken.

 

In het coalitieaccoord van de gemeente Enkhuizen wordt genoemd dat de groeiende afvalberg terug gedrongen dient te worden. Men is zich van het genoemde hierbovenstaand bewust.

Nu wordt in het coalitieaccoord als enige mogelijkheid tot terugdringen van de groeiende afvalberg het diftarsysteem genoemd. Dat wordt en is in meerdere gemeentes ingevoerd, en heeft aantoonbaar niet het succes dat men enkele jaren her daarvan verwacht had.

 

Vragen:

 

1.      Heeft het college, logischerwijze ism anderen, zich reeds gebogen over alternatieven voor het diftarsysteem om de groeiende afvalberg en de daaruit voortvloeiende problematiek onder controle te krijgen, en zelfs te laten krimpen? Zo ja, welke alternatieven zijn momenteel in beeld? Zo nee, waarom niet?

2.      Om een probleem onder controle te  krjgen, dient men de componenten te kennen waaruit het probleem is samengesteld. Is er op enigerlei wijze bekend wat de componenten van de groeiende afvalberg behelsen, en welke componenten de grootste zorg behoeven?

3.      Zo ja, wat zijn die componenten en hoe wordt op dit moment op dit probleem ingestapt? Zo nee, waarom niet?

 

 

Met vriendelijke groeten,

 

Hans Langbroek

Fractie Nieuw Enkhuizen

 

Bijlage onderstaand: het artikel uit het coalitieaccoord dat milieu en afval benoemt.

 

14. Milieu

           Bij het ontwikkelen van nieuwe woonwijken worden de mogelijkheden onder-zocht om deze op basis van de meest actuele milieutechnologische ontwikkelingen uit te voeren.

           Onderzocht zal worden welke (nieuwe) methodes er kunnen worden toegepast om de afvalberg verder terug te dringen (bijvoorbeeld een Diftarsysteem).

           Daar waar een rol voor de gemeente is weggelegd, neemt de gemeente op het gebied van integraal waterbeheer een actieve taakstelling op zich en zorgt daarbij voor een adequate en verantwoorde taakuitvoering.