Hans Langbroek,†raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Vraag over WMO/Thuizorg
(31 augustus 2007)
(14 oktober 2007)

Onderstaande vraag heb ik aan wethouder van Pijkeren gesteld naar aanleiding van verontrustende berichten in de media over de Thuiszorg.
Antwoordupdate onderaan geplaatst op 14 oktober:

Geachte heer van Pijkeren,
 
In de raad van maart 2007 heb ik u gevraagd om duidelijkheid te verschaffen over het feit dat de (toen pas 2 maanden oude) invoering van de WMO geresulteerd heeft in een verandering van verhouding in thuiszorgverlening van alfahulpen - gediplomeerde hulpen Š 20% - 80% in alfahulpen - gediplomeerde hulpen Š 80% - 20%. U meldde dat dit een landelijk probleem is, en dat dit onderzocht zou worden. Onze insteek (NE) was dat dit een lokaal probleem was, daar de gemeentes nu verantwoordelijk zijn voor deze thuiszorgverlening.
In het achterhoofd dus de toezegging tot onderzoek, bevreemdt het de fractie van Nieuw Enkhuizen dat we nu uit de media vernemen dat thuiszorginstelling Omring zich zorgen maakt om dezelfde materie waarover wij in maart u verheldering gevraagd hebben. Als u onderzoek gepleegd zou hebben dan zou dit niet anders kunnen dan door o.a. contact op te nemen met Omring. Aangezien nu Omring contact met de gemeentes opneemt over deze materie, daartoe zelf het initiatief neemt, meen ik te kunnen aannemen dat u dus geen contact met hen gehad heeft voor het plegen van onderzoek.
Graag zou ik van u willen weten wat het onderzoek dat u toegezegd heeft tot dusverre opgeleverd heeft, zou ik willen weten wŠt u onderzocht heeft, en hoe u onderzocht heeft.
 
Met vriendelijke groeten, Hans Langbroek uit naam van de fractie van Nieuw Enkhuizen
 
Een eventueel antwoord zal ik uiteraard weer op deze site neerzetten.
 
Hans Langbroek
 GEMEENTERAAD ENKHUIZEN

 

1

 

 

BEANTWOORDING VRAGEN

 

 

 

 

BRIEF VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

 

 

 

HULP BIJ HET HUISHOUDEN (WMO)

 

 

 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad

 

 

 

Geachte voorzitter,

 

 

Op 30 augustus jl. heeft de heer Langbroek (Nieuw Enkhuizen) vragen gesteld met betrekking tot de verstrekking van huishoudelijke hulp in het kader van de WMO.  Op 4 september jl. heeft mevr. Kunst (P.v.d.A.) vragen gesteld naar aanleiding van een perspublicatie over problemen bij De Omring, aanbieder van huishoudelijke hulp (WMO). De vragen zijn als bijlage bijgevoegd.

 

Met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is de gemeente verantwoordelijk geworden voor het verstrekken van Hulp bij het Huishouden. Al na enige maanden werd duidelijk dat binnen de functie Hulp bij het Huishouden (HH) een verschuiving was te zien van HH2 (voorheen thuiszorg) naar HH1 (voorheen alfahulp).


In de raad van maart 2007 werden naar aanleiding van berichten in de media over de gevolgen van deze verschuiving voor zorgaanbieders door de heer H. Langbroek (Nieuw Enkhuizen) vragen gesteld.  Door mij werd een onderzoek toegezegd.

De heer Langbroek vraagt zich thans af of het onderzoek wel heeft plaatsgevonden nu De Omring wederom via de media aandacht vraagt voor de gevolgen van deze verschuiving. Ook de Partij van de Arbeid heeft hier vragen over gesteld.

 

Ik kan u inmiddels informeren dat het onderzoek in een afrondende fase zit.

Het aan de raad toegezegde onderzoek betreft een bovenregionaal onderzoek wat is uitgevoerd door het bureau Q-consult. Q-consult is een onafhankelijk bedrijfskundig adviesbureau uit Utrecht, zij voeren voor de gemeenten de contractbewaking uit voor de verstrekking van hulp bij het huishouden.

 

Q-consult heeft de bij de betrokken zorgaanbieders de knelpunten geÔnventariseerd en mogelijke oplossingen geschetst. Tijdens een bestuurlijk en ambtelijk overleg heeft Q-consult een presentatie gegeven over deze inventarisatie. Wethouders en ambtenaren van de gemeenten Alkmaar, Hoorn, Den Helder, Heerhugowaard en Anna Pauwlona waren bij dit overleg aanwezig.

 

De knelpunten zijn:

 • De zorgaanbieders vinden dat door de gemeenten en het CIZ de indicatie te rigide wordt vastgesteld (veel HH1).
 • Zorgaanbieders hebben bij de aanbesteding HH een offerte ingediend op basis van een verwachte volume 50/50 procent HH1/HH2. De realiteit is 80/20 procent.
 • Gevolg: zorgaanbieders geven aan dat zij te weinig HH1 personeel en teveel HH2 personeel hebben. Ook geven zij aan mogelijk geen HH1 te kunnen leveren (wachtlijsten) en dat ontslag van HH2 personeel onvermijdelijk is.

 

Q-consult heeft vier scenario's geschetst om met de problematiek van de zorgaanbieders om te gaan (bestuurlijke keuzes):

 • Scenario 1: Niets doen, handhaven huidige aanpak (incl. nadere afspraken over inhoudelijke indicatiestelling en inzet alfahulpen).
 • Scenario 2: opplussen tarieven HH1 voor een bepaalde periode.
 • Scenario 3: Onderscheid HH1/HH2 vervalt: 1 tarief (gemiddelde van huidige tarieven).
 • Scenario 4: Indicatiestelling volgens procedure, bij verschuiving HH2 naar HH1, het tarief voor HH2 betalen voor een bepaalde periode.

 

Deze scenarioís zijn in het overleg besproken. De uitkomst van de bestuurlijke discussie is:

 • dat gemeenten zorgvuldig HH indiceren. Gemeenten kijken integraal naar de hulpvraag van de cliŽnt. Daarbij ligt de nadruk op het leveren van maatwerk door middel van het voeren van een uitgebreid intakegesprek met de cliŽnt, huisbezoek, externe medische advisering en het toepassen van protocollen van het CIZ. Als zorgaanbieders van mening zijn dat de indicatie voor individuele gevallen herzien moet worden, zijn daarvoor korte lijnen met het loket van de gemeente om dat nader te onderzoeken. Een aanpassing van de manier van indiceren door gemeenten is niet aan de orde;
 • juridisch het contract met de zorgaanbieders waterdicht is;
 • dat scenario 1 van toepassing is;
 • dat gemeenten uniform optreden naar zorgaanbieders, knelpunten worden gemeld bij Q-consult.

 

Deze uitkomsten worden zo spoedig mogelijk in een brief aan de zorgaanbieders medegedeeld. Deze brief ligt zodra deze is verzonden, begin oktober, in de leesmap van de raad ter inzage.

 

Bovenstaande sluit aan op het standpunt van het Madivo, het portefeuillehouders-overleg in de regio Westfriesland, over de verschuiving hulp bij het huishouden. Via het Madivo is een op 6 juli 2007 een brief naar De Omring en Wilgaerden verstuurd. Strekking van de brief is dat de aanbestedingsprocedure transparant is geweest. In individuele gevallen kan worden afgeweken van de indicatie.

 

Binnen de regio komt dit onderwerp op 11 oktober weer op de agenda van het Madivo.

 

 

 

 

Enkhuizen, 2 oktober 2007

 

 

 

 

 

Hoogachtend,

 

 

 

D. van Pijkeren, wethouder

 

 

 

 

 

Bijlage

 

 

Vragen van de heer Langbroek:

In de raad van maart 2007 heb ik u gevraagd om duidelijkheid te verschaffen over het feit dat de (toen pas 2 maanden oude) invoering van de WMO geresulteerd heeft in een verandering van verhouding in thuiszorgverlening van alfahulpen - gediplomeerde hulpen Š 20% - 80% in alfahulpen - gediplomeerde hulpen Š 80% - 20%. U meldde dat dit een landelijk probleem is, en dat dit onderzocht zou worden. Onze insteek (NE) was dat dit een lokaal probleem was, daar de gemeentes nu verantwoordelijk zijn voor deze thuiszorgverlening.

In het achterhoofd dus de toezegging tot onderzoek, bevreemdt het de fractie van Nieuw Enkhuizen dat we nu uit de media vernemen dat thuiszorginstelling Omring zich zorgen maakt om dezelfde materie waarover wij in maart u verheldering gevraagd hebben. Als u onderzoek gepleegd zou hebben dan zou dit niet anders kunnen dan door o.a. contact op te nemen met Omring. Aangezien nu Omring contact met de gemeentes opneemt over deze materie, daartoe zelf het initiatief neemt, meen ik te kunnen aannemen dat u dus geen contact met hen gehad heeft voor het plegen van onderzoek.

Graag zou ik van u willen weten wat het onderzoek dat u toegezegd heeft tot dusverre opgeleverd heeft, zou ik willen weten wŠt u onderzocht heeft, en hoe u onderzocht heeft.

 

 

Vragen mevr. Kunst:

Naar aanleiding van het artikel in de Enkhuizer Courant van donderdag 30 augustus jl. over de problemen bij de Omring die zouden ontstaan doordat gemeenten veel meer aan goedkope zorg toebedelen dan zou zijn afgesproken, hebben wij de volgende vragen:

1.      In het artikel geeft de Omring aan dat zij in gesprek willen gaan met gemeenten waar de scheefgroei het grootst is ten aanzien van toekennen van alfahulp ten opzichten van huishoudelijke zorg. Behoort Enkhuizen tot ťťn van de gemeenten waar de Omring een gesprek mee wil aangaan?

2.      Ook willen wij weten of u de bestaande situaties, die thuiszorg ontvangen, opnieuw aan het wegen bent en wat de resultaten daarvan zijn.