Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Vraag over coffeeshop aan het college
(14 december 2007)

Onderstaande vraag heb ik uit naam van de fractie gesteld aan het college. Ik denk dat we wat de coffeeshop betreft kunnen uitgaan van het gezegde: Een tevreden roker is geen onruststoker...

Update: Onderaan deze vraagstelling staat een antwoord op de vraag die we als commissies al in mei gehad hadden! Dat had ik dus over het hoofd gezien, en raadsgriffier Erik Baan heeft me dat antwoord nog eens fijntjes toegestuurd...

Geacht college/burgemeester,
 
In maart 2006 is, na een procedure tot verkiezing van een begunstigde, een vergunning verleend tot uitbating van een coffeeshop aan de huidige uitbaters van de coffeeshop. Zo'n anderhalf jaar terug is het uitbaten van de coffeeshop daadwerkelijk aangevangen.
 
In tegenstelling tot waar veel leden van de gemeenteraad enige angst voor hadden, namelijk overlast voor omwonenden van de coffeeshop en haar toeloop plus confrontaties tussen kroegbezoekers en bezoekers van de coffeeshop, lijkt het bestaan van de coffeeshop op de huidige locatie geen hinder te leveren en geen overlast te veroorzaken van noemenswaardige aard. De fractie van Nieuw Enkhuizen is wat dat betreft dan ook aangenaam verrast, daar de fractie tot de fracties behoorde met scepsis ten aanzien van de huidige locatie. De discussies over het onderwerp in raad en commissies waren fel!
Op het Verlaat heerst, buiten regulier te noemen weekendoverlast door alcoholgebruikers dat nu eenmaal bij een uitgaansbuurt behoort, naar het schijnt een serene rust. Buiten de weekendgerelateerde uitgaanstijden heeft dit gebied het schilderachtige, stille karakter dat kenmerkend is voor uitgaansgebieden van kleine historische stadjes welke slechts een weekend-uitgaansleven kennen.
 
De fractie van Nieuw Enkhuizen heeft nog wel in de herinnering dat de raad na een jaar in werking zijn van de coffeeshop een evaluatie zou bekomen aangaande het functioneren van de gelegenheid. De evaluatie zou dan inhouden de indruk van het college over de coffeeshop en eventueel de indruk en een rapport van de politie.
 
Graag zouden wij vernemen wanneer de raad de evaluatie over het functioneren van de coffeeshop in de verschillende hoedanigheden kan verwachten.
 
Namens de fractie van Nieuw Enkhuizen,
 
Met vriendelijke groeten,
 
Hans Langbroek
 
 

           

 

9 mei 2007

 

 

     

 

     

Raadscommissie Bestuur, Organisatie

     

Financiën en Samenleving

 

     

 

     

 

     

 

     

 

 

H.J.G. Haverkort

0228-360149

verlenging vergunningen coffeeshop

 

Geachte commissieleden,

 

Op 28 maart 2006 heb ik een ontheffing Drank- en horecaverordening met een gedoogbeschikking coffeeshop, alsmede een exploitatievergunning ten behoeve van de coffeeshop, verleend aan de heren J. Scheijde en R. van Gils, ter exploitatie van een coffeeshop aan het Verlaat te Enkhuizen.

 

De verleende beschikkingen zijn afgegeven voor 1 jaar en geldig tot 1 juni 2007. Zoals in de beschikkingen aangegeven diende er in maart 2007 een evaluatie plaats te vinden van de gevolgen voor de openbare orde van de verlening van deze ontheffing en gedoogbeschikking.
Het evaluatiegesprek vond plaats op 27 februari 2007. Hieraan werd deelgenomen door de politie, het bevoegd bestuursorgaan en de exploitanten van de coffeeshop. Verder was er inbreng vanuit de buurtbewoners en vanuit andere locaties uit de stad.

Vanuit de buurtbewoners zijn er geen negatieve berichten. De buurtbewoners die zijn benaderd en de buurtbewoners die zelfstandig hun mening hebben gegeven, hebben aangegeven dat de coffeeshop zich goed aan de regels heeft gehouden en dat de exploitanten goed bereikbaar waren voor commentaar en advies.

·          De politie heeft het afgelopen jaar bij controles in de coffeeshop geen onregelmatigheden geconstateerd en heeft enkele kleine opmerkingen besproken met de exploitanten. Het betrof hier geen afwijkingen van de voorschriften uit de beschikkingen.

·          Bij de gemeente zijn twee meldingen uit de binnenstad binnen gekomen inzake overlast. Eén betrof een incident aan het Spaans Leger waarbij om 02.30 uur een ruitje was ingegooid. De tweede melding kwam vanaf het Paludanushof, waar men plastic zakjes had aangetroffen die kennelijk waren gebruikt voor het verpakken van softdrugs. Beide voorvallen konden niet met de coffeeshop in verband worden gebracht.

·          Bij twee controles die door ambtenaren van de gemeente in- en rond de coffeeshop zijn uitgevoerd zijn geen onregelmatigheden aangetroffen.

·          De exploitanten van de coffeeshop bevestigden het goede contact met de buurt, de politie en het bestuur. Geregeld toezicht van de portier bij het wooncomplex Willigenburg heeft ertoe geleid dat de daar vaak aanwezige “hanggroep” zijn toevlucht ergens anders heeft gezocht.

De resultaten van het evaluatiegesprek geven geen aanleiding om de verleende beschikkingen niet te verlengen.

Op 7 mei 2007 heb ik de op 28 maart 2006 verleende beschikkingen verlengd tot 1 juni 2009, met daarbij de opmerking, dat deze geldigheidstermijn vervalt als ik door een rechterlijke uitspraak wordt gedwongen alsnog handhavend tegen de coffeeshop op te treden. Onaangekondigde controles door de politie en de gemeente zullen periodiek worden uitgevoerd. Tevens is in de verlenging opgenomen dat elk jaar in maart een evaluatiegesprek zal plaatsvinden, waarbij ik mij het recht voorbehoud om een gesprek aan te gaan op elk moment, dat zulks door mij gewenst wordt geacht.

 

De burgemeester van Enkhuizen

 

 

 

J.G.A. Baas