Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

(30 november 2004)

GEMEENTERAAD ENKHUIZEN

 

1

 

 

INITIATIEF VOORSTEL

 

 

 

 

BRIEF VAN DE FRACTIE NIEUW ENKHUIZEN

 

 

 

OPVANG VAN MOEDERS EN KINDEREN

 

 

 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad

 

 

 

Geachte voorzitter,

 

 

Voorstel Nieuw Enkhuizen voor opvanggelegenheid voor vrouwen met kinderen welke tijdelijke opvang behoeven vanwege vluchten voor huiselijk geweld.

 

TOELICHTING BIJ INITIATIEFVOORSTEL

In de raadsvergadering van 5 oktober 2004 is door de fractie van VL/GL een initiatiefvoorstel ingediend voor nachtopvang van dak- en thuislozen. Dit initiatiefvoorstel is door de fractie van Nieuw Enkhuizen ondersteund.

 

Tijdens de vergadering van de commissie Samenleving voorafgaand aan de raadsvergadering van 5 oktober 2004 is door de fractie van Nieuw Enkhuizen aangegeven dat ze de beschreven doelgroepen in het voorstel van VL/GL uitgebreid zou willen zien met vrouwen en kinderen welke door vluchten voor huiselijk geweld zonder onderdak zitten. Het opkomen voor onderdak voor deze doelgroep ligt in lijn welke door de fractie van Nieuw Enkhuizen gevolgd is bij het de afgelopen twee jaar aan de orde komen van het onderwerp dak- en thuislozen.

 

Tijdens de betreffende vergadering van de commissie Samenleving werd door de commissie aangegeven dat ze op zich niet onsympathiek stond ten aanzien van het door Nieuw Enkhuizen gestelde, doch dat de door VL/GL in het initiatiefvoorstel beschreven doelgroep voor nachtopvang en de door Nieuw Enkhuizen naar voren gebrachte doelgroep niet verenigbaar waren in één opvangcentrum of -gelegenheid. De aard van de doelgroepen verschilde daarvoor teveel. De fractie van Nieuw Enkhuizen gaf daarop aan dat ze binnen afzienbare tijd met een voorstel zou komen ten aanzien van de door Nieuw Enkhuizen genoemde doelgroep. Tijdens de behandeling van het voorstel van VL/GL in de raadsvergadering van 5 oktober 2004 herhaalde de fractie dat ze dit voornemens was.

 

Ter ondersteuning van het door Nieuw Enkhuizen in te dienen initiatiefvoorstel zou de fractie willen wijzen op de gegevens welke momenteel in de actualiteit naar voren komen betreffende huiselijk geweld. Het fenomeen blijkt véél sterker aanwezig in de samenleving dan dat eerder bekend was, en kent dus ook veel meer slachtoffers onder vrouwen en kinderen dan dat eerder vermoed werd. Het probleem van vrouwen met kinderen die zonder onderdak zitten door vluchten voor huiselijk geweld zal naar verwachting dus de komende tijd groeien als gevolg van de landelijke campagnes, welke slachtoffers er eerder toe bewegen het huiselijk geweld te ontvluchten. Het probleem is minder zichtbaar dan dak- en thuislozen op straat, doch minimaal even sterk, en door betrokkenheid van kinderen dramatischer aanwezig in de samenleving.

 

De fractie van Nieuw Enkhuizen is van mening dat moeders met kinderen welke gevlucht zijn voor huiselijk geweld (waardoor ze niet zelden in levensbedreigende situaties hebben verkeerd, zie bijgaande brief welke ter kennisgeving is bijgevoegd) een veilige haven geboden dient te kunnen worden in voorbereiding tot een leven dat huiselijk geweld en de veroorzaker(s) ervan uitsluit.

De fractie van Nieuw Enkhuizen dient daartoe dan ook onderstaand initiatiefvoorstel in, welks geënt is op het voorstel van VL/GL over dak- en thuislozen. De fractie stelt voor dit voorstel door te verwijzen naar de commissie Samenleving van 24 januari 2005 ter behandeling en bespreking.

 

 

VOORSTEL

 

De raad van de gemeente Enkhuizen,

 

Gelezen de toelichting van de fractie van Nieuw Enkhuizen met betrekking tot de bestaande problematiek ten aanzien van door huiselijk geweld dakloos geraakte vrouwen met kinderen,

 

                                   Besluit:

 

1.      Het college opdracht te geven de haalbaarheid te onderzoeken van een gelegenheid ter opvang van voor huiselijk geweld gevluchte moeders met kinderen.

2.      Het college te verzoeken de uitkomst van dit onderzoek in het derde kwartaal van 2005 aan de gemeenteraad te presenteren.

3.      Een budget van € 2.500,-- beschikbaar te stellen ten behoeve van dit onderzoek.

4.      Dit budget te financieren uit de post onvoorzien 2005.

5.      De begroting dienovereenkomstig te wijzigen.

6.      Het presidium te verzoeken dit voorstel onder de aandacht te brengen van de gemeenteraden van Andijk, Stedebroec, Drechterland, Venhuizen en Hoorn.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Besloten in de openbare vergadering van 7 december 2004,

 

 

 

 

Enkhuizen, 26 november 2004

 

 

 

 

 

Hoogachtend,

Namens de fractie Nieuw Enkhuizen,

 

J.G. Langbroek

 


 

Grootebroek, 30 september 2004

 

Geachte heer Langbroek,

 

Naar aanleiding van uw mail d.d. 21 september jl. met daarin vragen over daklozen & urgenties, het volgende.

 

Vraag 1:

is het werkelijk zo dat er wat betreft huisvesting voor vrouwen die door huiselijk geweld uit huis geraken qua aantallen gevallen en hoeveelheid opvangmogelijkheden meer urgentie is dan voor gevallen van daklozen met een verslacings- en/pfpsychiatrische achtergrond?

 

Antwoord:

bij het algemeen maatschappelijk werk (AMW) hebben wij nauwelijks te maken met mensen die geen onderdak hebben en een verslavings- en of psychiatrische achtergrond hebben. Deze doelgroep is bekend bij de Brijderstichting en bij de GGZ West-Friesland. Vanuit het Meldpunt Overlast Enkhuizen (contactpersoon Tim de Haas) weet het AMW dat er in deze doelgroep ook wel opvang nodig is. Volgens ons is er voor die doelgroep eerder een mogelijkheid om opgenomen te worden waardoor zij minder snel op straat staan. Bijvoorbeeld toen het kraakpand werd ontruimd in Enkhuizen, kwam er een groep op straat te staan. Deze mensen hebben zelf onderdak gevonden bij particulieren: binnen en buiten Enkhuizen. Volgens mij hebben twee personen zich laten opnemen bij de Brijder i.v.m. afkicken.

Vanuit het dagelijks werk komen wij in aanraking met vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld (lichamelijk, geestelijk en seksuele mishandeling) en opvang nodig hebben (vaak met kinderen). Vooral door de landelijke campagne om huiselijk geweld aan de orde te stellen en het taboe te doorbreken zijn de aanmeldingen bij Omring Maatschappelijk Werk (OMW) toegenomen. Binnen de hulpverlening is hier veel aandacht voor en zijn er diverse methodieken in ontwikkeling. De problematiek is onder de aandacht gebracht, er is duidelijk gemaakt wat je moet doen wanneer je slachtoffer bent van huiselijk geweld, maar wanneer je weg wil, kan het niet vanwege onvoldoende opvangplaatsen. Probleem blijft dat vrouwen niet in veiligheid kunnen worden gebracht i.v.m. te weinig opvangplaatsen.

Omdat er bij huiselijk geweld vaak sprake is van een levensbedreigende situaties en er vaak kinderen bij betrokken zijn, vinden wij dit zeer urgente situaties.

Wanneer vrouwen jarenlang in een zgn. geweldsspiraal zitten en daar uiteindelijk uit durven stappen, is het voor vrouwen nauwelijks op te brengen om terug te keren naar hun partner, omdat er geen opvang voor ze is. Vaak maakt dit de situatie nog minder veilig, omdat hun partner vaak weet of vermoed dat zijn vrouw probeert weg te gaan.

 

Vraag 2:

Zo ja, om hoeveel gevallen gaat dat in de regio Oostelijk West-Friesland gemiddeld per jaar? En dit afgezet tegen het aantal daklozen met bovenstaande psychosociale achtergrond?

 

Antwoord:

Vanuit de caseload van de maatschappelijk werkers in Enkhuizen gaat het gemiddeld om twaalf personen per jaar waarvoor geprobeerd wordt deze te plaatsen in een crisisopvang. Wanneer iemand wordt geplaatst is dit vaak verderop in het land: Breda, Leeuwarden, Groningen, Amersfoort. Bijkomende problematiek is dan vaak, dat mensen hun baan dreigen te verliezen.

Voor daklozen met verslavings- en/of psychiatrische achtergrond geen een.

(Wellicht is het beter om hier informatie over in te winnen bij de Brijder en GGZ West-Friesland).

 

Vraag 3:

Zo nee, hoe kijkt u tegen deze materie aan?

 

Antwoord:

Zie antwoord bij vraag 1.

 

Vraag 4:

Hoe ziet u de prioriteit voor opvangmogelijkheden ten aanzien van het bovenstaande en ten aanzien van het geld dat er in geïnvesteerd zou worden (wat nu eenmaal een rol speelt…)?

 

Antwoord:

Er wordt prioriteit gegeven aan opvang voor vrouwen die door huiselijk geweld (met kinderen) in een onveilige situatie terecht zijn gekomen en er voor kiezen om uit deze situatie te stappen. Met name omdat de psychische en lichamelijke belasting voor vrouw en kinderen zeer groot is, en in de praktijk blijkt dat de stap om opvang te zoeken zeer groot is, vinden wij dat deze vrouwen in hun zoektocht naar veiligheid tegemoet moet worden gekomen. Daarnaast vinden we dat, nu er landelijk zoveel aandacht aan huiselijk geweld is geweest, er een gat valt in de opvangvoorzieningen: er wordt wel aangeven dat vrouwen een veilig onderkomen moeten zoeken, maar de overheid laat na om deze vrouwen tegemoet te komen. Ons inziens ligt hier voor de gemeente een duidelijk signaal om iets te doen voor deze groep burgers.

 

M.b.t. het geld moet er ons inziens geïnvesteerd worden in opvangmogelijkheden.

Concreet: een dak boven het hoofd en begeleiding voor vrouw en kinderen. Deze begeleiding (praktisch en psychosociaal) kan worden verzorgd door maatschappelijk werkers samen met vrijwilligers. Aan de bewoners kan een eigen bijdrage worden gevraagd voor onderdak en eten.

 

Wij hopen u met deze antwoorden duidelijk te hebben gegeven in het vraagstuk daklozen & urgenties.

 

Met vriendelijke groet,

 

J. Beuse

manager Omring Maatschappelijk Werk