Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

NIEUW ENKHUIZEN

 

VERKIEZINGSPROGRAMMA  2006-2010

 

 

INHOUD

 

-         OVER NIEUW ENKHUIZEN

 

-         CONTACT-PERSONEN

 

-         VERKIEZINGSPROGRAMMA 2006-2010:

 

1         OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

1.1  HANDHAVING

1.2  POLITIE

1.3  DRUGS

1.4  BEWAKINGSDIENST

1.5  VEILIG WONEN EN WERKEN

1.6  VEILIG UITGAAN

1.7  RAMPENPLANNEN

1.8  BRANDWEER

 

2         VERKEER

2.1  VERKEERSPLAN

2.2  MELKMARKT

2.3  PARKEREN

2.4  BEREIKBAARHEID

2.5  INFRASTRUCTUUR

 

3         BEDRIJVIGHEID

3.1  BEDRIJVENTERREINEN

3.2  ÉÉN LOKET

3.3  SUBREGIONALE SAMENWERKING

 

4         TOERISME

4.1  TOERISTEN-BELASTING

4.2  HAVENS

4.3  RECREATIEOORD

 

5         SENIOREN

5.1  ZELFSTANDIG WONEN

5.2  WOZOCO

5.3  OPENBAAR VERVOER

5.4  REGELINGEN

 

6         JONGEREN

6.1  SPORT EN SPELEN

6.2  HANGJONGEREN

6.3  JONGERENCENTRUM

6.4  JONGEREN ADVIES COMMISSIE

 

7         WELZIJN EN ZORG

7.1  WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

7.2  VRIJWILLIGERS

 

8         VOLKSGEZONDHEID

 

9         SOCIAAL BELEID

9.1  WET WERK EN BIJSTAND

9.2  ARMOEDEVAL

9.3  GEHANDICAPTEN

 

10    NATUUR EN MILIEU

10.1                    ECOLINT

10.2                    VOORBEELDFUNCTIE

10.3                    MILIEUVRIENDELIJK SPUITEN

 

11    SPORT

 

12    KUNST EN CULTUUR

 

13    BESTUUR

13.1                    ONZE STAD, ONS ENKHUIZEN

13.2                    INSPRAAK

13.3                    WIJKRADEN

13.4                    REFERENDUM

 

14    FINANCIËN

14.1                    OZB

14.2                    BEZUINIGINGEN

14.3                    TOEKOMST

 

 

 

OVER NIEUW ENKHUIZEN

 

Nieuw Enkhuizen is een lokale partij, waarop de oude begrippen ‘links’ en ‘rechts’ niet van toepassing zijn. Op plaatselijk niveau vragen concrete problemen namelijk om concrete oplossingen. Het laten floreren van Enkhuizen is ons gezamenlijke doel. Nieuw Enkhuizen is een positieve en constructieve partij van, voor en door Enkhuizers.

 

Nieuw Enkhuizen weet zich gesteund door een groot deel van de Enkhuizer bevolking. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2002 werd Nieuw Enkhuizen de grootste partij. Wij besloten daarop om onze verantwoordelijkheid te nemen en een wethouder te leveren. De afgelopen periode maakte Jan Franx dan ook namens Nieuw Enkhuizen deel uit van het college van burgemeester en wethouders.

 

De afgelopen vier jaar zat Nieuw Enkhuizen in de gemeenteraad met drie raadsleden. Daarnaast leverde Nieuw Enkhuizen drie commissieleden voor de raadscommissies. De kern van de partij wordt gevormd door een zeer actieve en betrokken steunfractie. Nieuw Enkhuizen is een bruisende partij, met een mix van ervaren en jonge leden, die zich allemaal met hart en ziel inzetten voor onze mooie stad.

 

Nieuw Enkhuizen zoekt bewust contact met de bevolking. In de week voorafgaand aan de raadsvergadering wordt een openbaar fractieberaad gehouden, waar eenieder van harte welkom is met vragen of opmerkingen. Bij Nieuw Enkhuizen is geen onderwerp taboe. Alles kan in alle vrijheid worden besproken. Nieuw Enkhuizen bedrijft nieuwe politiek. En wie onze wethouder in een informele omgeving wil spreken hoeft op zaterdagochtend alleen maar even naar een bekend warenhuis in de Westerstraat te gaan, want onder het genot van een kopje koffie houdt onze wethouder daar dan ‘spreekuur’.

 

Nieuw Enkhuizen wil onze prachtige stad nóg mooier, veiliger en leefbaarder maken. Wanneer de kiezers ons massaal steunen zullen wij dan ook niet weglopen voor onze verantwoordelijkheid en opnieuw plaatsnemen in het college. Nieuw Enkhuizen staat daarbij open voor samenwerking met andere politieke partijen, die samen met ons de schouders eronder willen zetten om de stad zo optimaal mogelijk te besturen. Met het vizier positief en constructief gericht op de toekomst.

 

 

CONTACT-PERSONEN NIEUW ENKHUIZEN

 

Nieuwbouw:

 

-         Jan Franx, Sebastiaan Centenweg 20, Tel. 314147

-         Harry Wijchers, Waterleuning 16, Tel. 318132

-         Petra Kiss, Steker 4, Tel. 06-48476449

-         Rob de Jong, Kwartellaan 3, Tel. 322911

 

Binnenstad:

 

-         Hans Langbroek, Paulus Potterstraat 17, Tel. 317597

-         Siebe Schippers, Westerstraat 244, Tel. 313757

-         Otto van der Wal, Noordergracht 5, Tel. 321324

-         Hans van Oosten, Noorder Havendijk 1, Tel. 314506

 

 

1        OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

 

1.1   HANDHAVING

 

Nieuw Enkhuizen is in het algemeen voorstander van helder geformuleerde regels, die vervolgens ook strikt gehandhaafd dienen te worden. Dit wordt een van onze speerpunten voor de komende vier jaar. Handhaving is namelijk hét probleem van deze tijd.

 

1.2   POLITIE

 

Bij handhaving denkt iedereen in de eerste plaats aan de politie. Maar er is een probleem: de politie is geregionaliseerd. Onze commissaris zit in Alkmaar, onze districtschef zit in Hoorn en ons politiebureau staat op een industrieterrein in Grootebroek.

 

Enkhuizen heeft alleen nog maar een politiekantoor, dat slechts drie middagen per week geopend is van 14.00-17.00 uur. Dat is volstrekt onvoldoende, voor een stad die 1,2 bezoekers per jaar trekt. Nieuw Enkhuizen zal dan ook blijven pleiten voor een volwaardig politiebureau. Een permanent bemand politiebureau in de stad betekent automatisch meer blauw op straat, omdat de agenten iedere dag naar het bureau moeten.

 

Er is ook positief nieuws: de waterpolitie is behouden gebleven voor Enkhuizen en dankzij de recentelijk ingevoerde solo-surveillances zijn de ‘gewone’ agenten op meer plaatsen zichtbaar aanwezig. Dankzij het ‘gebiedsgebonden’ werken heeft Enkhuizen weer een eigen (aanspreekbaar) politieteam en ook de wijkagent is weer terug. Dat gaat de goede kant op, maar het kan nog veel beter.

 

1.3   DRUGS

 

Enkhuizen heeft een drugsprobleem. Wie denkt dat er alleen in Volendam wel eens wat wordt gesnoven, heeft het mis. Ook in Enkhuizen is zowel het gebruik van soft-drugs als hard-drugs de afgelopen jaren hand over hand toegenomen. Daar moet wat aan gebeuren. Nieuw Enkhuizen heeft keer op keer op dit probleem gewezen en ook de komende vier jaar zullen wij het onderwerp ‘drugs’ stevig op de raadsagenda zetten. Daar kunnen de burgers op vertrouwen.

 

De bestrijding van drugs dient op tweeërlei gebied te geschieden: preventie én repressie. Nieuw Enkhuizen is voorstander van een intensieve voorlichting op scholen, waarbij ook de ouders worden betrokken. Deze structurele voorlichtingsprogramma’s dienen zich primair te richten op kinderen van 11-15 jaar, om hen te wapenen tegen de verleiding van drugs.

 

Verkoop en gebruik van hard drugs moeten vanzelfsprekend keihard worden aangepakt. Behalve voor politie en justitie zien wij hier een belangrijke rol weggelegd voor de JAC (Jongeren Advies Commissie) en jongerencentrum De Hoogte, dat binnenkort een doorstart maakt.

 

Nieuw Enkhuizen is voorstander van een officieel verkooppunt voor soft-drugs, dat voldoet aan alle door de gemeente gestelde eisen. Dit biedt een praktisch en beheersbaar alternatief. Alle andere verkooppunten dienen dan natuurlijk wel gesloten te worden.

 

1.4   BEWAKINGSDIENST

 

De gemeente Enkhuizen huurt al een aantal jaren een particuliere bewakingsdienst in, om extra toezicht te houden bij de havens en het uitgaansgebied. De particuliere bewakers surveilleren te voet of op de mountainbike, in duidelijk herkenbare kledij. In geval van problemen nemen zij onmiddellijk contact op met de politie. Dit systeem werkt heel redelijk.

 

In onze optiek moet het mogelijk zijn om gezamenlijk met bedrijven en winkels te komen tot een bewakingsdienst, die werkt binnen de stadsgrenzen van Enkhuizen. Op deze manier worden de aanrij-tijden verkort en de pakkans vergroot. Nieuw Enkhuizen is en blijft hoe dan ook voorstander van het inzetten van BOA’s (bijzondere opsporingsambtenaren), daar waar de politie-inzet niet voldoende kan worden gegarandeerd.

 

1.5   VEILIG WONEN EN WERKEN

 

De inwoners van Enkhuizen moeten zich, ook ’s avonds, prettig en veilig voelen in de stad. Om overlast en (kleine) criminaliteit zoveel mogelijk te voorkomen, verdient het aanbeveling dat nieuwe wijken worden gebouwd naar de modernste veiligheidsnormen.

 

De Werkgroep Integrale Veiligheid verdient steun voor het organiseren van workshops voor de wijken, projecten zoals ‘Veilige School’ en het Keurmerk Veilig Ondernemen. Overheid en ondernemers moeten worden gestimuleerd om het onlangs ondertekende keurmerk ‘Veilig Ondernemen’ ook daadwerkelijk uit te voeren.

 

Om verloedering tegen te gaan dienen er meer ondergrondse containers te worden geplaatst, zeker bij nieuwbouwprojecten en bij de havens.

 

1.6   VEILIG UITGAAN

 

Met uitgaan is niks mis. Zolang het maar veilig is. De meeste horecagelegenheden hebben de afgelopen jaren extra maatregelen getroffen om de veiligheid in en om het eigen etablissement te vergroten. In 2006 wordt Veilig Uitgaan uitgewerkt voor de gehele stad.

 

Nieuw Enkhuizen is voorstander van het treffen van adequate maatregelen in het uitgaansgebied, zoals de inzet van het HIT-team, bewakingsdienst en maatregelen in het kader van Integrale Veiligheid. Vanzelfsprekend dienen de maatregelen te worden genomen in overleg met omwonenden, horeca-ondernemers, politie, brandweer en justitie.

 

1.7   RAMPENPLANNEN

 

Qua rampenplannen en vergunning-verlening is de gemeente Enkhuizen duidelijk op de goede weg. Enkhuizen heeft op dit gebied zelfs een voorbeeld-functie voor heel Nederland. Dat wil niet zeggen dat wij op onze lauweren kunnen gaan rusten. De bestaande rampenplannen (en deel-plannen) zullen permanent up-to-date moeten worden gehouden en met enige regelmaat zullen grootscheepse, interdisciplinaire oefeningen moeten worden gehouden, om te garanderen dat de communicatie tussen de diverse instanties vlekkeloos verloopt. Het verdient aanbeveling om ook de burgers te betrekken bij oefeningen.

 

1.8   BRANDWEER

 

De Enkhuizers zijn terecht trots op hun vrijwillige brandweerkorps. Dag en nacht staan onze onvolprezen brandweerlieden klaar om assistentie te verlenen. Nieuw Enkhuizen juicht toe dat de gemeentegrens wordt opgeschoven richting Lelystad, zodat het Naviduct op Enkhuizer grondgebied komt te liggen. Dat voorkomt communicatieproblemen, in geval van calamiteiten.

 

Een extra pluim verdienen de brandweerlieden die zich inzetten voor de jeugdbrandweer. En de jongens en meisjes zélf natuurlijk ook. Dankzij de jeugdbrandweer is de doorstroming naar het ‘grote’ korps gegarandeerd. Zolang de kwaliteit behouden blijft, zal Nieuw Enkhuizen zowel de ‘grote’ als de ‘kleine’ brandweer blijven ondersteunen. Daar waar de kosten gedrukt kunnen worden zijn wij voorstander van samenwerking met andere korpsen in de regio.

 

 

2        VERKEER

 

2.1  VERKEERSPLAN

 

De gemeenteraad van Enkhuizen heeft na veel wikken en wegen uiteindelijk toch een verkeersplan vastgesteld. Een heugelijk feit, want nu weet iedereen langs welke lijnen de komende jaren gewerkt kan gaan worden.

 

Het verkeersplan voorziet in het autoluw worden van een groot deel van de binnenstad. Wij, van Nieuw Enkhuizen, zijn daar voorstander van. Wij verstaan onder ‘autoluw’ echter iets anders dan sommige andere partijen. ‘Autoluw’ is voor ons geen ‘autootje pesten’. Integendeel. Onder ‘autoluw’ verstaan wij: het voorkomen van onnodige autobewegingen. Onder meer door een goed bewegwijzeringssysteem.

 

2.2  MELKMARKT

 

De Melkmarkt, het kloppend hart van de stad, verdient een apart hoofdstuk. De meerderheid van de raad, bestaande uit D66, PvdA, VL/GL, CU/SGP en CDA, heeft gestemd vóór het afsluiten van de Melkmarkt. Wij, van Nieuw Enkhuizen, zijn en blijven echter absoluut tegen het afsluiten van de Melkmarkt.

 

Door het afsluiten van de Melkmarkt zullen dagelijks 3.500 auto’s zich een weg banen door vrijwel alle overige straatjes in de binnenstad. De bewoners hebben een dergelijke situatie al een keer eerder meegemaakt, namelijk in 1997, toen de Melkmarkt drie maanden op de schop ging. Een ondraaglijke situatie.

 

Maar het is nog veel erger. De Melkmarkt wordt namelijk niet echt helemaal afgesloten. Er mogen alleen geen auto’s meer overheen. Voor brommers, scooters, fietsers, taxi’s, hulpdiensten en winkelbevoorradende vrachtwagens (tot 11.00 uur) blijft de Melkmarkt gewoon open. Ook de (veelal lege) bus blijft elk kwartier over de Melkmarkt denderen.

 

Wij zijn dan ook bang dat de veiligheid voor de voetgangers alleen maar afneemt. De voetgangers denken straks misschien dat het veiliger is. Maar dat is nu juist veel gevaarlijker. Op een ‘afgesloten’ Melkmarkt verwacht je namelijk niet te worden aangereden door een scooter.

 

De eventuele afsluiting van de Melkmarkt (voor auto’s tenminste) zal de definitieve nekslag betekenen voor een aantal winkeliers in de binnenstad. Veel winkeliers werken met kleine winstmarges. Van oktober tot april komen er niet veel toeristen naar Enkhuizen, maar wél heel veel inwoners van Bovenkarspel, Grootebroek, Andijk en Venhuizen. Bij elkaar wonen daar twee keer zoveel mensen dan in Enkhuizen zelf.

 

Al die mensen vinden het leuk om in Enkhuizen te winkelen, vanwege de historische binnenstad en de gezelligheid. Wanneer deze bezoekers in hun auto’s aan twee kanten van de Melkmarkt in een doodlopende fuik lopen, zullen zij besluiten om voortaan in Het Streekhof te gaan winkelen. Dat wordt de doodsteek voor een aantal Enkhuizer winkeliers.

 

Zolang er geen flankerend beleid is uitgevoerd en bewezen is dat een afsluiting geen problemen oplevert voor het doorgaande verkeer, dient de Melkmarkt open te blijven.

 

2.3  PARKEREN

 

In 1950 reden er 120.000 auto’s in heel Nederland. In 1960 reden er een half miljoen auto’s in ons land. Vandaag de dag zijn het er meer dan zeven miljoen. Gemiddeld één auto per huishouden. Dat betekent dat Enkhuizen ruim zevenduizend autobezitters telt.

 

De moderne mens beweegt zich per auto. Dat is een feit en daar is niks mis mee, al lijken sommige politieke partijen het ‘autootje pesten’ niet van zich af te kunnen schudden. Wij, van Nieuw Enkhuizen, gunnen iedereen graag zijn moderne vervoermiddel.

 

Maar er is wél een probleem: al die auto’s moeten ergens geparkeerd worden. Nu weet iedereen dat de Enkhuizer binnenstad oorspronkelijk niet voor auto’s werd gebouwd. Inmiddels is er niet alleen een parkeerprobleem in de binnenstad, ook sommige nieuwbouwwijken staan ’s nachts nagenoeg vol. Ook in de nieuwbouw zullen wij daarom naar creatieve oplossingen moeten zoeken. Met name in Plan Noord en Oude Gouw/Gommerwijk zijn er knelpunten. Er moet iets aan gedaan worden, want steeds vaker leiden kleine ergernissen tot fikse ruzies tussen buren.

 

Het probleem in de binnenstad is tweeledig: overdag zijn veel bewoners van de binnenstad met de auto naar het werk, maar dan arriveren juist de toeristen en het winkelende publiek uit de omringende dorpen. Dit leidt tot een merkwaardige paradox: in sommige straten in de binnenstad, waar het vergunningstelsel geldt, is de helft van de parkeerplekken onbezet. Bij de ‘blauwe streep’, daarentegen, is het dan dringen geblazen.

 

Vanaf 17.00 uur doet zich het omgekeerde voor: de bewoners keren terug van hun werk en de beschikbare parkeerplekken raken gevuld. In veel straten bezitten de bewoners inmiddels meer auto’s dan er parkeerplekken zijn. Voeg daarbij nog een aantal straten waar helemaal niet geparkeerd kán worden, en de situatie doet zich voor dat veel auto’s ook ‘s nachts bij de ‘blauwe streep’ worden geparkeerd.

 

Er zijn dus duidelijk knelpunten. Wat is de oplossing? Het is duidelijk dat—om een voorbeeld te noemen—de als ‘tijdelijk’ bedoelde parkeerplaats aan de Vijzelstraat (tegenover de poli) inmiddels onmisbaar is geworden. Zowel het gedeelte voor vergunninghouders als het gedeelte ‘blauwe streep’ is permanent goed bezet.

 

Uiteindelijk ontkomen wij er niet aan om de parkeercapaciteit uit te breiden. Wat wij daarnaast nodig hebben is een goed functionerend vergunningstelsel, dat ook zeer strikt gehandhaafd moet worden. Het huidige vergunningstelsel voldoet niet echt goed meer, omdat er al jaren geen afdoende controle is op de uitgifte van vergunningen. Iedereen die een vergunning aanvroeg kreeg er een. Sterker nog: er zijn vervalste vergunningen in omloop.

 

Er moet iets gebeuren. Dat is duidelijk. Wij, van Nieuw Enkhuizen, zijn voorstander van een uitbreiding van de parkeercapaciteit, zo dicht mogelijk bij de binnenstad. Dit kost geld, want niets in deze wereld is gratis. Onderzocht moet worden of een beperkte vorm van betaald parkeren ingevoerd kan worden. Bijvoorbeeld door een systeem met slagbomen. De opbrengsten mogen niet worden gebruikt als melkkoe voor de gemeentelijke kas, maar moeten ten goede komen aan extra parkeerplaatsen en het bestrijden van kleine ergernissen door Bijzondere Opsporingsambtenaren in dienst van de gemeente. Meer handhaving dus.

 

Het vergunningstelsel moet worden vernieuwd. Onderzocht moet worden of het niet beter is om alle inwoners binnen De Vest een vergunning te verlenen. De handhaving moet veel stringenter. Dit is cruciaal en zou kunnen geschieden door BOA’s in te zetten. Wanneer de bestuurlijke boete wordt ingevoerd mag de gemeente de bekeuringen zelf innen. Op die manier financieren de BOA’s zichzelf.

 

Aangezien het aantal auto’s per huishouden nog steeds toeneemt, pleiten wij voor een verhoging van de parkeernorm tot 1.8 bij nieuwbouwprojecten. Daarnaast willen wij met de winkeliers om tafel gaan zitten, om hen te overreden om hun eigen auto’s (en die van hun personeelsleden), niet te dicht bij het centrum te parkeren. Dan kan het winkelend publiek uit de omringende dorpen een parkeerplek vlakbij de winkels vinden. Uiteindelijk is dat in het voordeel van de winkeliers zelf. Een winkelier kan immers niet bestaan zonder klanten!

 

Uiteindelijk gaat het erom dat iedereen kan rekenen op een parkeerplek, zo mogelijk dicht bij de deur. Daar moeten wij met ons allen aan werken. Het is helemaal niet nodig om daar peperdure externe bureaus op te zetten. Wij zijn allemaal Enkhuizers en wij weten heus zelf wel wat het probleem is. En wij hebben genoeg gezond verstand om een oplossing te vinden. Een oplossing die breed wordt gedragen.

 

2.4  BEREIKBAARHEID

 

De bereikbaarheid laat nog altijd te wensen over. Grote delen van onze stad zijn niet bepaald rollator-vriendelijk of kinderwagen-vriendelijk. Laat staan rolstoel-vriendelijk. Neem bijvoorbeeld het trottoir in de Vijzelstraat, aan de kant van de poli. Naarmate je dichter bij het Sijbrandsplein komt, wordt het trottoir steeds smaller. Uiteindelijk is het hele trottoir nog maar één stoeptegel breed. Wie heeft dit ooit bedacht?

 

Nieuw Enkhuizen is voorstander van een betere ontsluiting aan de zuidkant van de binnenstad. Tevens zullen wij, in samenwerking met buurgemeenten, blijven ijveren voor een ontsluiting van de Drechterlandseweg, nabij Hoogkarspel.

 

Ook in de nieuwbouwwijken kan de bereikbaarheid hier en daar nog wel wat verbeterd worden. Wij zullen opgelucht adem halen, wanneer de nieuwste wijk in Kadijken eindelijk een tweede ontsluiting krijgt.

 

2.5  INFRASTRUCTUUR

 

Voor een goede bereikbaarheid is een goede infrastructuur onontbeerlijk. Een brug, bijvoorbeeld, is bedoeld om erover heen te gaan. Bij de Compagniesbrug is dat allang niet meer het geval. Hetzelfde geldt voor de Kat- en Hondbrug en de Oude Gouwsboom.

 

Aan de Compagniesbrug is de afgelopen dertig jaar helemaal niets gedaan. Tot 2002 besteedden opeenvolgende colleges uw belastinggeld liever aan miljoenen verslindende prestige projecten, zoals koperen gootjes in Westerstraat en Vijzelstraat. En een kaalgeslagen Melkmarkt. En een onderzoek naar een nieuwe woonwijk in het IJsselmeer, dat maar liefst 800.000 gulden kostte, terwijl van meet af aan duidelijk was dat het absoluut onhaalbaar was. Voor al die zaken was wél geld. Voor de Compagniesbrug niet. Politiek is keuzes maken. Wij, van Nieuw Enkhuizen, hadden andere keuzes gemaakt. Maar wij bestonden toen nog niet.

 

Toen Nieuw Enkhuizen vier jaar geleden in het college kwam was de kas nagenoeg leeg. Wij besloten daarop, zoals wij beloofden in ons vorige verkiezingsprogramma, om de tering naar de nering te zetten en geen geld meer over de balk te smijten. De Compagniesbrug kreeg een noodverband, zodat in elk geval de voetgangers en de fietsers er nog overheen konden.

 

De tijd is nu aangebroken om de bruggen een degelijke opknapbeurt te geven. Dankzij de bezuinigingen op het gemeentelijk apparaat en de toegezegde subsidies vanuit het Rijk moet het mogelijk zijn om hiervoor de komende jaren geld te reserveren, zonder de lokale lasten te verhogen. Nieuw Enkhuizen zal zich tot het uiterste inspannen om onze beeldbepalende bruggen in de komende raadsperiode weer in oude luister te herstellen.

 

 

3        BEDRIJVIGHEID

 

3.1  BEDRIJVENTERREINEN

 

Bedrijventerrein Schepenwijk maakt een flinke groei door. De door de gemeente nog uit te geven grond in fase I en II begint al aardig te slinken. Daarnaast is een aanzienlijk deel in het bezit van projectontwikkelaars. De invloed op de invulling van deze percelen is beperkt. Nieuw Enkhuizen zal er echter voor blijven ijveren dat nieuwe bedrijven zo arbeids-intensief, duurzaam en milieu-vriendelijk zijn als maar mogelijk is.

 

Industrieterrein Krabbersplaat begint ouderdomsverschijnselen te vertonen. Het biedt niet meer de economische mogelijkheden die men mag verwachten van een terrein dat zó uniek aan het water is gelegen. De mogelijkheden van de laad- en loswal worden niet optimaal benut. Opwaardering in het kader van ‘Water als Economische Drager’ is dan ook noodzakelijk, in het belang van toekomstige werkgelegenheid.

 

3.2  ÉÉN LOKET

 

Wij zijn voorstander van een centraal aanspreekpunt voor ondernemers en bedrijven die zich in Enkhuizen willen vestigen. Dit is namelijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente en Ondernemers Federatie. Activiteiten op dit gebied zullen dan ook door Nieuw Enkhuizen worden ondersteund. Het is tevens wenselijk dat er kleine, milieu-vriendelijke bedrijven in de stad gevestigd blijven. Zowel in de binnenstad als in de nieuwbouwwijken.

 

3.3  SUBREGIONALE SAMENWERKING

 

Enkhuizen is geen eiland. Op een aantal gebieden verdient het aanbeveling om samen te werken met andere gemeenten in West-Friesland. Dat bespaart kosten en voorkomt doublures. Op het gebied van bedrijfsterreinen is al (sub)regionaal overleg gaande. Wij juichen dit toe. Meer werkgelegenheid in de eigen regio betekent dat er minder mensen in de file hoeven te staan naar Amsterdam.

 

 

4        TOERISME

 

4.1  TOERISTEN-BELASTING

 

De toeristen genieten, net als wij, van onze eeuwenoude monumenten, havens en carillons. De kosten worden echter grotendeels gedragen door de Enkhuizers. Wij, van Nieuw Enkhuizen, vinden dat de toeristen meer moeten gaan bijdragen. Of dat nu is via toeristen-belasting of vermakelijkheden retributie.

 

4.2  HAVENS

 

Na jaren van tobben gaat het eindelijk beter met de gemeentelijke havens. De afgelopen jaren zijn flinke verbeteringen doorgevoerd. De havendienst is merkbaar klantgerichter geworden. In 2005 waren er dan ook 4.500 overnachtingen méér dan in 2004. Dat gaat de goede kant op. Vergeleken met andere havens in Nederland springt Enkhuizen er momenteel zelfs heel goed uit.

 

De Gependam heeft onze stad een economische impuls gegeven. Natuurlijk kan er nog heel veel verbeterd worden. De gemeente moet daarbij voortdurend overleg blijven voeren met de Haven Advies Groep. Met de provincie moet worden overlegd of het mogelijk is om aan de binnenkant van de Gependam niet alleen charterschepen aan te laten leggen, maar ook plezierjachten. Dat zou de bezetting ten goede komen.

 

De vraag rijst of het runnen van een haven een kerntaak is van de gemeente. Privatiseren is duidelijk een stap te ver, maar wij zijn in principe voorstander van verzelfstandiging van de gemeentelijke havens.

 

4.3  RECREATIEOORD

 

Nieuw Enkhuizen is voorstander van het zogenoemde ‘Vlekkenplan’, op voorwaarde dat het kostendekkend kan worden uitgevoerd. Absolute voorwaarde is tevens dat het recreatieoord toegankelijk blijft voor de Enkhuizers zelf. Hopelijk krijgen wij ooit weer een buitenbad.

 

 

5        SENIOREN

 

5.1  ZELFSTANDIG WONEN

 

Wij mogen nooit vergeten dat onze welvaart bij elkaar gewerkt is door onze senioren. Daarom hebben de ouderen recht op een goed verzorgde oude dag. In eigen stad. De gemeente dient te bevorderen dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.

 

Wellicht kan de bibliotheek in de nabije toekomst worden betrokken bij het plan om de gemeentelijke diensten centraal te huisvesten. Dan kan het huidige bibliotheekgebouw worden afgebroken, om plaats te maken voor de uitbreiding van woongemeenschap Kwakershof.

 

5.2  WOZOCO

 

Nieuw Enkhuizen staat pal achter het nieuw te bouwen WOZOCO (woonzorgcentrum), op de plek van de voormalige Witte Duif, tegenover winkelcentrum Koperwiekplein. Het WOZOCO, met niet alleen seniorenwoningen, maar ook allerlei gezondheidsvoorzieningen, een gymzaal en een ‘Nieuwe Witte Duif’, zal ongetwijfeld een aanwinst zijn voor onze nieuwbouw. Samen met het onlangs prachtig opgeknapte winkelcentrum Koperwiekplein zal het WOZOCO het kloppend hart vormen van onze nieuwbouwwijken.

 

5.3  OPENBAAR VERVOER

 

De gemeente dient een betaalbaar en goed functionerend systeem van openbaar vervoer in de regio te stimuleren.

 

5.4  REGELINGEN

 

Het goede nieuws is dat eindelijk de Seniorenwijzer is verschenen. Het slechte nieuws is dat dat nog niet genoeg is. Lang niet alle ouderen weten de juiste wegen te bewandelen om de informatie te bemachtigen. Daarom pleit Nieuw Enkhuizen er opnieuw voor om de 65+ers actief vanuit de lokale overheid op te zoeken, om hen te wijzen op hun rechten en alle mogelijke regelingen.

 

 

6        JONGEREN

 

6.1  SPORT EN SPELEN

 

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Gelukkig gaat het met verreweg de meeste jongeren goed, zowel thuis als op school. Veel jongeren verdienen wat bij met bijbaantjes en ook in dit computertijdperk doen nog altijd veel jongeren aan sport. Er hebben nog nooit zoveel meisjes op voetbal gezeten als tegenwoordig.

 

Dat neemt niet weg dat er ook wel eens problemen zijn. Variërend van een tekort aan speelveldjes tot aan de overlast van hangjongeren. Niet alle problemen kunnen door de gemeente worden opgelost, maar in de gevallen waar de gemeente wél een vinger in de pap heeft, kan nog wel het een en ander worden verbeterd.

 

Meer kleine speelterreintjes, bijvoorbeeld, zodat kinderen in hun eigen leefomgeving normaal en veilig kunnen spelen. De aanschaf en inrichting moet gebeuren in overleg met de bewoners. Zij kunnen immers als geen ander aangeven waar behoefte aan is.

 

6.2  HANGJONGEREN

 

Zowel de jongerenwerker als het college hebben contact met een aantal groepen hangjongeren. De meeste hangjongeren veroorzaken overigens weinig problemen. Waar dat wel het geval is moet een kordaat lik-op-stuk beleid worden toegepast. De tijd van ‘alles moet kunnen’ is toch echt voorbij.

 

Een actueel probleemgeval is de Gependam. In de zomermaanden veroorzaken jongeren uit de omgeving, waaronder notoire drugsrunners, daar regelmatig problemen. Dat kan zo niet langer. In samenwerking met politie, bewakingsdienst en schippers van de chartervaart moeten deze problemen worden aangepakt.

 

6.3  JONGERENCENTRUM

 

Nieuw Enkhuizen is verheugd dat jongerencentrum De Hoogte nieuw leven wordt ingeblazen, onder beheer van Woondiensten Enkhuizen. Wij zijn van mening dat het jongerencentrum open moet staan voor zoveel mogelijk groepen jongeren. Wellicht kan de JAC (Jongeren Advies Commissie) hierbij een adviserende rol vervullen. Het jongerencentrum mag in geen geval para-commercie bedrijven. Het moet een soort van huiskamer-functie vervullen, als aanvulling op de bestaande voorzieningen.

 

6.4  JONGEREN ADVIES COMMISSIE

 

Sedert enkele jaren kennen wij een zeer actieve JAC. Een keer in de twee maanden vergadert de JAC in de raadszaal van het stadhuis. De vergaderingen worden uitgezonden op Radio Enkhuizen, maar toch geniet het werk van JAC nog onvoldoende bekendheid. Het verdient aanbeveling dat college en raad beter geïnformeerd worden over de adviezen van de JAC. De JAC verdient het om serieus genomen te worden.

 

 

 

7        WELZIJN EN ZORG

 

7.1  WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

 

De WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) komt eraan. Concreet betekent dit dat er heel veel meer op de gemeente af gaat komen. Zaken die vroeger door het Rijk werden uitgevoerd, komen terecht op het bordje van de gemeente. Nieuw Enkhuizen zal zich inspannen om de burgers uitgebreid te informeren over datgene wat de ‘nieuwe’ WMO nu precies in gaat houden.

 

Het staat buiten kijf dat het huidige niveau van de zorg minimaal behouden dient te blijven. Mensen met een minimuminkomen (bijvoorbeeld mensen met alleen AOW) mogen geen drempels opgeworpen krijgen om de benodigde zorg te kunnen verkrijgen.

 

Nieuw Enkhuizen is voorstander van een één-loket functie voor deze zorgvoorziening. Het is niet meer van deze tijd, dat mensen van hot naar her worden gestuurd. Mantelzorgers verdienen extra ondersteuning. De mantelzorg wordt namelijk een van de pijlers van de WMO. Op dit moment zijn in Nederland maar liefst 600.000 mantelzorgers overbelast. Dat kan en mag natuurlijk niet.

 

7.2  VRIJWILLIGERS

 

In ons vorige verkiezingsprogramma pleitten wij voor de instelling van een Vrijwilligersprijs. Wij zijn dan ook verheugd dat de Vrijwilligersprijs inmiddels een feit is. Vrijwilligers zijn immers het smeermiddel van de maatschappij. Zonder de duizenden vrijwilligers zouden wij in Enkhuizen geen bloeiend verenigingsleven hebben. Vrijwilligers verdienen niet alleen waardering, maar ook ondersteuning.

 

 

8        VOLKSGEZONDHEID

 

Reeds eerder gaven wij aan groot voorstander te zijn van het nieuw te bouwen WOZOCO, op het terrein van de ‘oude’ Witte Duif. In het WOZOCO komt onder meer een HOED (Huisartsen Onder Een Dak): een moderne, goed geoutilleerde en adequaat bemande gezondheidsvoorziening.

 

Het voormalige Snouck van Loosen-ziekenhuis aan de Vijzelstraat heeft een mooie invulling gekregen. Nieuw Enkhuizen zal ervoor ijveren dat de eerstelijns en tweedelijns gezondheidszorg in onze stad gewaarborgd blijven. Idealiter zou de ambulance in Enkhuizen gestationeerd moeten worden. Wanneer dit niet haalbaar blijkt te zijn, dient de ambulance in elk geval in Hoogkarspel gestationeerd te blijven. Vanuit Hoorn duurt het namelijk veel te lang, voordat de ambulance in Enkhuizen is.

 

 

9        SOCIAAL BELEID

 

9.1  WET WERK EN BIJSTAND

 

In 2005 werd de Wet Werk en Bijstand ingevoerd. Voor de gemeente houdt dit een inspanningsverplichting in, om bijstandsgerechtigden zoveel mogelijk te ondersteunen bij het vinden van werk. Nieuw Enkhuizen vindt dat bijstandsgerechtigden ondersteund moeten worden bij het verkrijgen van een passende opleiding. Dit vergroot de kansen op de arbeidsmarkt. Wij zijn voorstander van kortlopende contracten met reïntegratiebureaus. Dat geeft flexibiliteit, voor het geval een reïntegratiebureau onvoldoende presteert. Inefficiënte reïntegratiebureaus zijn namelijk erg duur.

 

Aan de andere kant verwacht Nieuw Enkhuizen een inspanning van de bijstandsgerechtigden. Bijstandsgerechtigden zonder kinderen kunnen best een aantal uren per week vrijwilligerswerk verrichten. Dat komt de samenleving als geheel weer ten goede. Voor wat hoort wat. Solidariteit moet van twee kanten komen.

 

9.2  ARMOEDEVAL

 

Nieuw Enkhuizen staat een goed sociaal beleid voor. Het is echter van het grootste belang dat alleen de mensen die er recht op hebben daadwerkelijk worden geholpen. Daarom moet fraude en misbruik van de voorzieningen actief worden bestreden. Tegelijk moet worden vermeden dat mensen blijven steken in de fuik van de armoedeval. Het streven moet altijd blijven om mensen aan het werk te houden of te brengen. Iets ondernemen is altijd beter dan niets ondernemen.

 

9.3  GEHANDICAPTEN

 

Positief nieuws is dat er eindelijk cliëntenmappen zijn. Negatief nieuws is dat nog lang niet alle openbare voorzieningen in onze stad toegankelijk zijn voor rolstoelers. Op dit vlak valt nog heel wat te verbeteren.

 

 

10   NATUUR EN MILIEU

 

10.1                    ECOLINT

 

Het eco-lint krijgt eindelijk vorm. Ook de walkanten langs de vestingwallen worden aangepakt. Het eco-lint is van groot belang voor natuur, milieu en recreatie.

 

10.2                    VOORBEELDFUNCTIE

 

De gemeente Enkhuizen heeft een voorbeeldfunctie, daar waar het gaat om het gebruik van natuur- en milieuvriendelijke producten en energie-besparende maatregelen. Op het gebied van duurzaamheid heeft de gemeente de afgelopen jaren op een positieve wijze diverse keren de krant gehad. En zo hoort het ook.

 

10.3                    MILIEUVRIENDELIJK SPUITEN

 

De afgelopen jaren debatteerde de Enkhuizer politiek diverse malen over het al of niet milieuvriendelijk spuiten. Voor Nieuw Enkhuizen is het uitgangspunt dat het onaanvaardbaar is dat op sommige plaatsen het groen boven de straatstenen uitgroeit. Dat kan gewoonweg niet.

 

Wij zijn voorstander van zo milieuvriendelijk mogelijk spuiten, daar waar de borstelwagen niet voldoet. Tevens moet het plantbeleid hierop worden afgestemd. Bekeken moet worden of het inzetten van roofmijten ter bestrijding van de uiterst hinderlijke luizenplak onder de lindebomen aan onder meer Oude Gracht en Westerstraat afdoende werkt. Zo niet, dan moeten drastischer maatregelen worden getroffen.

 

 

11   SPORT

 

Sport is niet alleen goed voor de gezondheid, het is ook een belangrijk bindmiddel voor de lokale gemeenschap. Nieuw Enkhuizen zal de breedtesport dan ook blijven ondersteunen. Het verdient aanbeveling om te onderzoeken, in samenspraak met de sportverenigingen, of een overkoepelende sportstichting opgericht kan worden.

 

 

12   KUNST EN CULTUUR

 

Wij zijn trots op de vele culturele verenigingen in onze stad. Het zijn er teveel om op te noemen. De laatste jaren werpt ook de fraai gerestaureerde Westerkerk zich meer en meer op als ‘cultuurtempel’ van Enkhuizen. Maar het kan nog beter. Verreweg de meeste evenementen vinden plaats in de zomerperiode. Terwijl er in de zomer sowieso heel veel toeristen naar Enkhuizen komen. Er is juist behoefte aan meer ‘reuring’ in de ‘stille’ wintermaanden.

 

Van jazz tot klassiek, van kinderkoor tot operette-vereniging: Enkhuizen is dé muziekstad. Dat moet zo blijven. Het jazz-festival is fantastische reclame voor onze stad. Nieuw Enkhuizen zal zich daarom tot het uiterste inspannen om het jazz-festival te behouden.

 

 

13   BESTUUR

 

13.1                    ONZE STAD, ONS ENKHUIZEN

 

 

Waarin onderscheidt Enkhuizen zich van andere plaatsen? De unieke ligging aan het IJsselmeer en de historische binnenstad. Het spreekt vanzelf dat wij verantwoordelijk dienen om te gaan met onze 430 monumenten. Niet alleen omdat wij ons historisch erfgoed in goede staat door moeten geven aan volgende generaties, maar ook omdat het ‘historische’ nu juist de grote kracht van Enkhuizen is. Dáárvoor komen de toeristen naar Enkhuizen.

 

Nieuw Enkhuizen is van mening dat nieuwbouw in de binnenstad moet passen binnen het historisch concept. Er dient zorgvuldig te worden omgegaan met het toestaan van afwijkende bouwmaterialen. Het historische karakter van de binnenstad moet ten allen tijde voorop blijven staan. Nieuw Enkhuizen staat dan ook pal achter de Vereniging Oud Enkhuizen.

 

Qua woningbouw is Nieuw Enkhuizen voorstander van een geleidelijk groeitempo. Het huidige bouwvolume, van zo’n honderdvijftig nieuwbouwwoningen per jaar, is in elk geval voldoende voor de eigen bevolking. Enkhuizen is geen overloopgemeente. En dat moet het ook niet worden.

 

Tot 2009 kan nog worden gebouwd in Kadijken en enkele inbrei-projecten in binnenstad en nieuwbouw, zoals bijvoorbeeld aan het Waaigat en het WOZOCO. Ook het groen in de stad dient gekoesterd te worden. Na 2009 komt Westeinde-Zuid in beeld als nieuwbouwlocatie. Daar kan dan nog zeker vijftien jaar worden gebouwd.

 

Nieuw Enkhuizen is voorstander van samenwerking op allerlei gebied met andere gemeenten in de regio. Dit kan kostenbesparend werken. Een voorbeeld is de onlangs opgestarte regionale milieudienst.

 

13.2                    INSPRAAK

 

Nieuw Enkhuizen is voorstander van zoveel mogelijk inspraak van de burgers, op alle niveaus en op alle mogelijke manieren. Wij zijn namelijk niet bang voor de mening van de burgers. Integendeel. Wij vinden dat democratie meer is dan één keer in de vier jaar een stembureau bezoeken.

 

De laatste jaren is er overigens al veel verbeterd. Van de verruimde inspraak-mogelijkheden bij commissievergaderingen wordt goed gebruik gemaakt. En het allereerste burger-initiatief werd eind 2005 met succes verdedigd in de raad. Dat smaakt naar meer.

 

13.3                    WIJKRADEN

 

Nieuw Enkhuizen is blij met de wijkraden. De wijkraden die inmiddels zijn opgericht hebben hun nut al bewezen. De wijkbewoners weten immers beter dan wie dan ook wat er speelt in hun eigen wijk. Overigens verdienen niet alleen de ‘officieel opgerichte wijkraden’ steun. Plan Zuid, om een voorbeeld te noemen, kent een zeer actieve wijkvereniging ‘van onder op’. Ook Plan Zuid verdient alle steun. Daarnaast steunen wij initiatieven als ‘B & W de wijk in’.

 

13.4                    REFERENDUM

 

Nieuw Enkhuizen is niet bang voor de mening van de burgers. Per slot van rekening zijn wij een partij van, voor en door Enkhuizers. Wij zijn dan ook voorstander van het houden van referenda, over alle mogelijke onderwerpen. De lokale referendum-verordening moet nieuw leven worden ingeblazen. Bij deze zeggen wij toe dat wij de uitkomst van ieder rechtsgeldig referendum zullen onderschrijven.

 

 

14   FINANCIËN

 

14.1                    OZB

 

De financiën zijn eindelijk op orde! Dankzij de NE-wethouder van financiën kwam het OZB-lek, dat reeds sedert 1997 voortwoekerde, boven tafel. Wat je met daadkracht al niet kunt bereiken. Voordat Nieuw Enkhuizen zitting nam in het college was het de gewoonte geworden om de OZB jaarlijks te verhogen met dubbele cijfers. De wethouder van Nieuw Enkhuizen brak met deze gewoonte. De afgelopen vier jaar werd de OZB jaarlijks met slechts 3,5 procent verhoogd. Zoals wij beloofden in ons vorige verkiezingsprogramma!

 

14.2                    BEZUINIGINGEN

 

In de begrotingsraad van november 2004 lieten vijftien van de zeventien raadsleden een tot dan toe ongekende eensgezindheid zien: men zag in dat Enkhuizen op te grote voet leefde en dat er iets moest gebeuren. De overgrote meerderheid van de raad nam het besluit om een drastische bezuiniging op het ambtenarenapparaat door te voeren.

 

Over een periode van drie jaar wordt vijftien procent bezuinigd. In de praktijk betekent dit dat 41 van de 180 ambtenaren hun baan geheel of gedeeltelijk verliezen. Een moeilijke operatie, die alleen mogelijk werd dankzij een gemeenteraad die haar verantwoordelijkheid durfde te nemen, en een college dat bereid werd gevonden om de niet makkelijke klus uit te voeren.

 

14.3                    TOEKOMST

 

Nieuw Enkhuizen heeft zijn verantwoordelijkheid genomen en heeft vanaf 2002 een wethouder geleverd. Daarmee deed het gezond verstand zijn intrede in het college. Een trendbreuk met het verleden. Nieuw Enkhuizen heeft de afgelopen vier jaar een belangrijke bijdrage geleverd aan het verantwoord besturen van onze mooie stad. Er wordt geen geld meer over de balk gesmeten. Er wordt gezocht naar pragmatische oplossingen. En er is licht aan het eind van de tunnel. De magere jaren hebben we gehad. De vette jaren komen eraan. Met uw hulp staat wethouder Jan Franx ook de komende vier jaar weer voor u klaar.