Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Antwoord op gestelde vragen
+
 uitnodiging tot rondwandeling burgemeester en topambtenaar
potverdrie!
(31 augustus 2007)

Op onderstaande vragen aan het college heb ik bijgaande antwoorden gehad. Tja... als je dat antwoord kunt noemen! Daarom heb ik onder de vragen + antwoorden nógmaals een mail gestuurd met mijn reactie daarop!  Tjongejonge...

 

BRIEF VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

 

 

 

RECLAME EN UITSTALLINGEN

 

 

 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad

 

 

 

Geachte voorzitter,

 

 

De heer Langbroek heeft op 28 juli 2007 de volgende vragen gesteld. Via deze raadsbrief vindt beantwoording van deze vragen plaats.

 

Vraag 1

De afgelopen vier decennia is er in Enkhuizen een discussie gaande over hoe om te gaan met het straatbeeld in de winkelgebieden. Het gaat dan over reclame-uitingen aan gevels, uitstallingen op straat etc. Dit in relatie tot dat we allemaal vinden dat de historische uitstraling van de stad, en dus ook van het winkelgebied, overgebracht moet worden op bezoekers van Enkhuizen. Hierover zijn in deze vier decennia reeds diverse malen afspraken gemaakt, convenanten gesloten en is ook verschillende malen beleid op geschreven.

Nu is het zo, lopende door de winkelgebieden, dat de afspraken, convenanten en de geschreven beleiden blijkbaar geen enkel effect hebben gehad, gezien de uitbundige vormen van uitstallingen in de straten van het winkelgebied die de historische uitstraling van de stad bijkans volledig onzichtbaar maken. Ondanks dat in de tijd de verschillende gemeenteraden reeds de verschillende college's duidelijk opdracht hebben gegeven en wensen hebben uitgesproken dat dit uitermate onwenselijk is. Een aantal winkeliers heeft zich wél aan afspraken om het winkelgebied wat dit betreft een betere uitstraling te geven gehouden. Om lukraak een paar namen te noemen: Tierlantijn, van der Klei Opticiens, De Graaff van Enckhuijsen, en zo meerdere zaken.

De vraag is: Hoe denkt het college nu eens binnen zeer afzienbare tijd het probleem van het onzichtbaar zijn van de historische uitstraling van de winkelgebieden op te lossen? Waarbij ook wat minder gedurfde zaken als uitstallingen van culturele instanties als de Westerkerk, die zich ook bezondigt aan bovenstaande, betrokken worden in de finale oplossing? De raad wacht reeds zo lang...

 

Antwoord:

Op 3 april 2007 zijn (nieuwe) beleidsregels voor uitstallingen vastgesteld en in werking getreden. De strekking van dit beleid is, dat geen vergunning behoeft te worden aangevraagd als er binnen de in het beleid aangegeven grenzen wordt gehandeld. In dat beleid is ook opgenomen hoe de handhaving zal worden uitgevoerd. Problemen met “onzichtbaar zijn van de historische uitstraling en minder gedurfde zaken zoals uitstallingen van culturele instanties….” zijn ons niet bekend. Wij nodigen u uit om dit deel van de vraag te concretiseren, zodat hierop gericht kan worden geantwoord.

 

Vraag 2

De laatste tijd lijkt het trend te worden in Enkhuizen dat er aan de straat direct te consumeren etenswaren verkocht kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn de Hema die aan straat verkoopt, Mitra die een coca cola-automaat op straat zet (dit ook in verband met vraag 1). De vraag is: is het direct verkopen aan straat van direct te consumeren etenswaren van gemeentewege uit gebonden aan vergunningverlening? Zo ja, zijn er vergunningen verleend voor bijvoorbeeld de genoemde voorbeelden? Zo nee, waarom wordt er niet opgetreden tegen dit verschijnsel?

 

Antwoord:

Van een trend bij de verkoop van direct te consumeren etenswaren aan de straat is ons niets bekend. De Mitra heeft, geheel binnen de grenzen van de Beleidsregels Uitstallingen een frisdrankautomaat voor zijn pand staan. Hij voorkomt hiermee, dat jeugdigen in de slijterij komen.

 

 

 

Enkhuizen,   29 augustus 2007

 

 

 

 

 

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van E n k h u i z e n

De  loco-secretaris,                  De  burgemeester,

 

 

 

(H. Groenheide)                              (J.G.A. Baas)

 

Geachte heren Baas en Groenheide,

 
Gezien het klaarblijkelijke, door u in de beantwoording vermelde feit dat het u beiden niet is opgevallen dat er in de winkelgebieden een behoorlijk iets van de historische uitstraling van onze mooie stad onzichtbaar wordt door uitstallingen van diverse snit, nodig ik u bij deze uit om met mij een rondje door deze gebieden in onze stad rond te wandelen. U kunt deze rondwandeling dan beschouwen als een stukje aanschouwelijk onderwijs, u gegeven door een vertegenwoordiger van Enkhuizers die betrokken zijn bij de historische uitstraling van Enkhuizen.
Graag van u een relevante datum, op een relevant tijdstip dat voor ons gedrieën tot de mogelijkheden behoort. Met relevant bedoel ik uiteraard niet 's ochtends vroeg, niet midden in de nacht en niet op zondagochtend.
 
Het is mijn verwachting dat dit stukje aanschouwelijk onderwijs een burgervader en een ambtelijk MT-lid met wat andere ogen de stad kan laten zien. Tenslottte kunnen ook burgervaders en hooggeplaatste ambtenaren nog wel iets leren van heel gewone volksvertegenwoordigers.
 
Hoogachtend,
 
Hans Langbroek, lid van de fractie van Nieuw Enkhuizen.