Hans Langbroek,raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

De tweede termijn
(10 april 2007)

Omdat er op mn site een misschien als driest te interpreteren [mening] te lezen was afgelopen week, verscheen onderstaande open brief [hier]. Geheel en volledig volgens de [normen, technieken en aanwijzigingen] die de jonge socialisten van de oude socialisten leren, zoals te lezen valt. Doch nu als open brief op schrift uitgevoerd.

Het is me nogal een epistel om te beantwoorden, en ik beschouw dat beantwoorden dan ook als een tweede termijn in de raad. Daarna stop ik ermee, wat ook het eventuele antwoord moge zijn. Het blijft geen feest!


10 april 2007

Geachte heren Olrichs, Bokhove, Stolk en mevrouw Quasten,

Bij deze een beknopt antwoord op uw open schrijven. Beknopt, omdat uw schrijven ook slechts enkele punten van mijn op mn website verschenen mening behelst.
Om dus inderdaad geen ellenlang epistel te produceren zal ik enigszins per alinea en/of punt reageren, midden in uw onderstaande brief.

Open brief aan dhr. Langbroek

06-04-2007

Geachte heer Langbroek,

Op uw weblog weet u op geheel eigen wijze verslag te doen van uw standpunten. Dat is een groot goed en gaat u daar vooral mee door. Wij hechten er echter wel waarde aan dat geen feitelijke onjuistheden worden gemeld, en dat u niet de kiezers van de SP schoffeert.

Op uw partijwebsite weet u op geheel eigen wijze verslag te doen van uw visies. Dat is een groot goed en gaat u daar vooral mee door. Ik hecht er echter wel waarde aan dat u mijn meningen als meningen blijft zien, en mijn visies op de dagelijkse realiteit niet bij voorbaat veroordeelt als zijnde "fout" of "niet netjes".
De kiezers van de SP schoffeer ik absoluut niet zoals u hebt kunnen lezen. Ik vraag me slechts af of deze mensen zitten te wachten op wat ik op mn site beschrijf als SP-handelswijze.

Enkele zaken lichten wij er uit:

Eerst het gebeuren rond de brieven van de WMO. U zult ongetwijfeld het verschil weten tussen het ontvangen en versturen van brieven. U gaat geheel voorbij aan het feit dat drie instanties zwart-op-wit verklaard hebben dat ze de brief niet hebben ontvangen. Door te suggereren dat wij liegen, suggereert u dat die instanties liegen. Verstuurd ja, ontvangen nee, wat er gebeurd is met die brieven weten we niet, maar het is een gotspe om te verlangen dat de SP excuses aanbiedt. Dit hebben we dan ook niet gedaan.
Hier geldt dat het opvalt dat het weer eens aan een ander ligt.

U zult zich nog goed kunnen herinneren dat het in deze commissie ging over het door u gesuggereerde feit dat de wethouder gn brieven verstuurd had, niet mr n niet minder. Dit bleek zwart op wit aantoonbaar niet juist te zijn. De wethouder meldde u dit reeds. Doch u meende te moeten volharden in een onjuist feit dat de wethouder onterecht in zn integriteits-aanzien zou kunnen schaden. Daar excuses voor aanbieden is een heel normale gewoonte in dit land, dat heet beleefdheid.
Frappant was dat de door de wethouder naar instanties verstuurde brieven ook door die instanties beantwoord waren, zoals u ook hebt kunnen lezen.
Het valt op dat het weer eens niet aan de SP ligt
.

Hoewel provinciaal en lokaal bestuur twee verschillende zaken zijn, hechten we er waarde aan om te zeggen dat er wel degelijk aanleiding was om kritisch te zijn over dhr. Baas. Het VROM rapport had ook kritische noten te kraken. Dit is uitgesproken en besprokenen en daarmee was de kous af. Wederom de suggestie wekken dat we niet ter goeder trouw handelden is niet netjes.
Het ligt weer aan een ander.

U zult opmerken dat ook ik verschil maak tussen provinciaal en lokaal bestuur. Doch ik maak gn verschil in partijcultuur en partijwerkwijzen. Kritische noten zijn gn veroordeling, en de openbare beschuldigende bombarie richting de heer Baas, minstens schijnbaar geregisseerd door uw provinciale vertegenwoordiger, was dus niet terecht.
Wederom valt op dat het blijkbaar niet aan de SP ligt.

Tenslotte de nogal vage alinea over een op handen zijnde "aanval". Zoals u weet proberen we al vele weken antwoord te krijgen op een vraag. Dit antwoord krijgen we niet, sterker nog het antwoord was dat het college geen heil zag in beantwoording. Na eigen onderzoek bij de provincie blijkt dat enkele zaken wellicht anders liggen dan ons is voorgespiegeld. Het is onze controlerende taak om hier opheldering over te krijgen. Bij deze kwestie hebben we hier heel diplomatiek achter de schermen -ook in overleg met de betrokken wethouder- overlegd. Heden hebben we nog steeds geen antwoord. Het is jammer dat u blijkbaar geen antwoorden wenst.
Het ligt weer eens aan de Provincie en de SP.

U refereert aan dat ik zou weten dat u reeds vele weken een antwoord ergens op probeert te krijgen. Aangezien ik als persoon, maar ook als raadslid van een andere partij dan de SP, totaal geen idee heb wat zich in uw partij afspeelt, confronteert u mij met een raadsel.
Maar vermoedelijk refereert u aan iets dat rondgestuurd is uit naam van uw partij, naar raadsleden en media. Daarin staan antwoorden die blijkbaar voor alle geadresseerden toereikend zijn, gezien de respons van nul komma nul.
Maar uiteraard ligt dit aan alles en iedereen, behalve de SP.

Het zou mooi zijn als u inhoudelijk kunt antwoorden op de voorliggende vragen en uw controlerende taak ter hand durft te nemen. Het is ons een raadsel waarom zo verkrampt gereageerd wordt op deze edele taak.

De controlerende taak van de raad is inderdaad een edele taak. Van enige verkramping ben ik me dan ook niet bewust.
Het is mij wl een raadsel wat u lieden nu precies bewogen heeft te twijfelen aan de woorden van de wethouders. Er was geen tegenspraak in uitlatingen of uitspraken, tegenstelling tot iets beschreven in een document, of iets vandien. Deze voor u aanleidingen zijn deel van de kernen van de zaak, en een basis van licht wantrouwen mijnerzijds richting uw wijze van interpreteren van een controlerende taak.
Het zou voor u nuttig kunnen zijn uw interpretatie van wat een controlerende taak nu precies inhoudt eens onder het licht te houden.

Hoogachtend,

Fractie SP

En ten laatste een uitspraak conform de intentie van de debatcursus van de jonge socialisten die ik als link op deze pagina heb neergezet, ook refererend aan uw weigeringen om bij aantoonbaar ongelijk na suggereren van onwaarheden vertellende wethouder(s) excuses aan te bieden,

"Nach Canossa gehen wir nicht!" Ik blijf bij m'n mening, en het is in dit land inderdaad een groot goed dat dit kan en mag.

Met vriendelijke groeten, en hopend op toekomstige vruchtbare samenwerking in de raad ondanks niet altijd overeenkomende visies en meningen,

uw collega in raad en commissies,

Hans Langbroek