Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Sociaal Medisch Centrum

(28 mei 2007)

 

Onderstaand enkele letterlijke citaten uit het verkiezingsprogramma van Nieuw Enkhuizen waar het de lokale verkiezingen van maart 2006 mee is ingegaan:

 

Wij, van Nieuw Enkhuizen, zijn voorstander van een uitbreiding van de parkeercapaciteit, zo dicht mogelijk bij de binnenstad. Dit kost geld, want niets in deze wereld is gratis. Onderzocht moet worden of een beperkte vorm van betaald parkeren ingevoerd kan worden. Bijvoorbeeld door een systeem met slagbomen. De opbrengsten mogen niet worden gebruikt als melkkoe voor de gemeentelijke kas, maar moeten ten goede komen aan extra parkeerplaatsen en het bestrijden van kleine ergernissen door Bijzondere Opsporingsambtenaren in dienst van de gemeente. Meer handhaving dus.

 

Het staat buiten kijf dat het huidige niveau van de zorg minimaal behouden dient te blijven. Mensen met een minimuminkomen (bijvoorbeeld mensen met alleen AOW) mogen geen drempels opgeworpen krijgen om de benodigde zorg te kunnen verkrijgen.

 

Het voormalige Snouck van Loosen-ziekenhuis aan de Vijzelstraat heeft een mooie invulling gekregen. Nieuw Enkhuizen zal ervoor ijveren dat de eerstelijns en tweedelijns gezondheidszorg in onze stad gewaarborgd blijven.

 

Nieuw Enkhuizen is van mening dat nieuwbouw in de binnenstad moet passen binnen het historisch concept. Er dient zorgvuldig te worden omgegaan met het toestaan van afwijkende bouwmaterialen. Het historische karakter van de binnenstad moet ten allen tijde voorop blijven staan.

 

Ook het groen in de stad dient gekoesterd te worden.

 

Nieuw Enkhuizen is voorstander van zoveel mogelijk inspraak van de burgers, op alle niveaus en op alle mogelijke manieren. Wij zijn namelijk niet bang voor de mening van de burgers. Integendeel. Wij vinden dat democratie meer is dan één keer in de vier jaar een stembureau bezoeken.

 

Waarbij aangetekend moge worden dat Nieuw Enkhuizen immer heeft gezegd een verklaard tegenstander te zijn van hoogbouw in de oude binnenstad. Een hoogte van bijvoorbeeld 14 meter is in de binnenstad ontzettend hoog in verhouding tot de bebouwing waar dan ook in die binnenstad. De enige oude gebouwen die zo hoog zijn, zijn momenteel het oude stadhuis en het Sociaal Medisch Centrum (SMC). Maar de omgevingen daarvan zijn laag!

 

Het zijn allemaal punten, net zoals de rest van het verkiezingsprogramma, waar ik me persoonlijk als raadslid nog steeds achter kan scharen. Wat wil het geval nu, de plannen van het college voor het SMC die gepresenteerd zijn zoals gebracht door projectontwikkelaar De Nijs beantwoorden niet aan de bovenstaande punten uit ons verkiezingsprogramma. Uit het raadsvoorstel blijkt dat onderhandelingen over invulling van zorg ingaan als aan projectontwikkelaar De Nijs het project gegund wordt. Onderhandelingen achteraf dus… Waarvan, in aanmerking nemende de duidelijke bewoordingen van De Omring en het WFG, de afloop uiterst heikel is wat betreft behoud van de zorg in Enkhuizen. Dit komt niet overeen met wat Nieuw Enkhuizen in het verkiezingsprogramma heeft staan.

Dit geldt ook voor het aantal parkeerplaatsen dat gecreëerd zal moeten worden. De onderhandelingen en het hoe en wat hiervan zullen achteraf ingevuld moeten worden omdat het plan van De Nijs een tekort aan parkeerplaatsen kent. Een behoorlijk tekort zelfs, namelijk minstens 45 plaatsen. Dat is veel voor die omgeving. Dit is tegengesteld aan wat in het verkiezingsprogramma staat van Nieuw Enkhuizen.

Om de boel te kunnen betalen is het de bedoeling dat er op de plek waar nu het hobbelige parkeerplaatsje in de Vijzelstraat is, appartementen komen. Gebouwen van zo’n 14 meter hoog. Ongeveer de hoogte van de voorkant van de appartementen bij de Vette Knol. Dat is héél hoog voor deze omgeving! En dus niet de bedoeling van Nieuw Enkhuizen, uitgaande van het verkiezingsprogramma van deze partij.

De tuin achter het SMC verdwijnt in de plannen praktisch. Oftewel, het groen verdwijnt praktisch. Het behoud van groen in de Enkhuizer binnenstad is hard in het verkiezingsprogramma van Nieuw Enkhuizen gezet, en het verdwijnen van het groen van die tuin komt dus niet overeen met dit verkiezingsprogramma.

De lokale partij Nieuw Enkhuizen heeft als één van de uitgangspunten dat de binnenstad niet volgebouwd dient te worden, de partij heeft gezegd die binnenstad niet te willen verstenen en de openheid en het groen te willen koesteren.

 

De burgers die in de omgeving wonen van de (eventueel!) te realiseren plannen willen geïnformeerd worden. Nu  wisten ze nog niet eens dat dit er allemaal aan zat te komen… Ook de hoge muur en verlies aan groen en openheid waar een deel van de mensen in de omgeving mee te maken krijgen is iets waar toch minstens over gepraat zou moeten kunnen worden. Het raakt héél dicht aan de woonkwaliteit. Om over de dreiging van het tekort aan parkeerruimte nog niet te spreken! Het is gewoon nodig om mensen in het begin van het ontwikkelen van dergelijke grootschalige en sterk in de woonomgeving ingrijpende plannen te betrekken. Nieuw Enkhuizen heeft dit in z’n verkiezingsprogramma staan, dus ik mag aannemen dat deze partij ook zal luisteren naar de burgers die nu in verschrikte ontsteltenis verkeren…

 

Dit allemaal in aanmerking genomen hebbende lijkt het me dat Nieuw Enkhuizen niet voor deze plannen kan stemmen, ik vind in ieder geval van niet. Niets beantwoordt aan de eigen uitgangspunten van de partij. Dus ik hoop dat mijn partij niet alleen de naam Nieuw Enkhuizen draagt, maar ook nog denkt aan de geest en het hart van wat ze zegt te zijn. Mij interesseert een naam per definitie namelijk niet veel tot niets meer, maar wél de geest en het hart van wat gezegd is te zijn. En daar zal ik nu in ieder geval mee doorgaan.