Hans Langbroek,raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Theocratie
(30-11-2004)
(Herkomst: website SGP)

Wat is ons standpunt?
De SGP streeft naar een regering van ons land geheel gebaseerd op het Woord van God, de Bijbel.

Waarom hebben wij dit standpunt?
Theocratie betekent letterlijk: Godsregering. God vraagt van ons in Zijn Woord, de Bijbel, dat wij leven overeenkomstig Zijn geboden. Hij heeft daar recht op als onze Schepper en Onderhouder. Dat betekent dat ook in de regering van het land geluisterd moet worden naar het Woord van God. "Vrees God en houd Zijn geboden, want dit betaamt alle mensen", zo lezen we in het Bijbelboek Prediker 12:13. Het is ook goed voor een land en volk om te leven naar Gods geboden. "In het houden van die (de rechten des HEEREN) is groot loon", staat er in Psalm 19:12. Elk mens heeft dus de Bijbelse opdracht om te leven volgens Gods Woord. Ook de overheid heeft die opdracht. Zij wordt "Gods dienares" genoemd in Romeinen 13:4.

In de 17de eeuw, toen in Nederland de Reformatie zich ontwikkelde, zijn er door de christelijke kerk verschillende documenten opgesteld. n daarvan is de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Artikel 36 van deze geloofsbelijdenis geeft heel duidelijk het ambt van de overheid weer, zoals dat door God in Zijn Woord aan ons is geopenbaard. De SGP houdt dan ook in haar Program van Beginselen vast aan het onverkorte artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Onverkort, dus inclusief de zin "om te weren en uit te roeien alle afgoderij en valsen godsdienst, om het rijk des antichrists te gronde te werpen". Dat wil zeggen dat de overheid niet neutraal kan zijn ten aanzien van alle godsdiensten. "Godsregering", theocratie, wil in de visie van de SGP zeggen: regering door de God van de Bijbel.

(Over het theocratisch uitgangspunt van de SGP is veel geschreven. Wat we er hier van weergeven, is slechts een korte samenvatting. Onder de 'Veel gestelde vragen' is er de mogelijkheid om meer informatie te bestellen.)

Veel gestelde vragen
Is het theocratisch ideaal niet een utopisch ideaal?
Nee, het is wl een ideaal, maar het kn bereikt worden. Niet omdat de SGP dat zou willen, maar als God het Zelf wil. Dan zal er eerst een omslag moeten komen in ons land. Ons volk zou zich tot de God van de Bijbel moeten bekeren en tot het christelijk geloof. Op korte termijn is het niet reel om te denken dat dit ideaal valt te verwezelijken.

Hoe denkt de SGP een theocratie te bereiken?
De SGP denkt niet dat zij dit op eigen kracht kan. De hele Nederlandse samenleving zou moeten veranderen. Die verandering kan alleen door God gewerkt worden. Wel heeft de SGP de taak om in onze overheid te streven naar een regering op basis van Gods Woord. In de praktijk betekent dat bijvoorbeeld heel concreet dat de SGP pleit voor een verbod op het misbruiken van Gods Naam en dag.

Wat verandert er als er een theocratie komt?
Als de SGP een meerderheid van de stemmen zou halen en de regering en wetgeving zou vormen naar de normen en waarden van de Bijbel verandert er niet veel meer, want dan s er al heel veel veranderd. Binnen onze samenleving zijn teveel dingen om op te noemen die niet naar Gods Woord zijn. Denk alleen maar aan het homohuwelijk en de euthanasie- en abortuswetgeving. Deze zijn direct tegenstrijdig met de Bijbel en die wetten zouden dus direct moeten veranderen.

Is er dan geen scheiding tussen kerk en staat meer?
Jawel, er is dan nog steeds een onderscheid tussen kerk en staat. Het is niet zo dat de leiders van de kerken ook het land gaan besturen. En andersom ook niet. Dus geen kerk-staat en ook geen staatskerk. Wel zal door de hele wetgeving het Woord van God doorklinken. Ook zal de kerk in de maatschappij een veel belangrijker rol innemen. Een aantal sociale taken die nu bij de overheid liggen zal dan door de kerk overgenomen moeten worden. In die zin zal er dus wel een hechtere relatie zijn tussen kerk en staat.

Valt een theocratie te rijmen met een democratie?
In de eerste plaats moet een theocratie op een democratische manier bereikt worden. Als de theocratie een feit is, moet het ook mogelijk zijn die te behouden door de democratie. Theocratie is dan de norm en democratie is de vorm waarin de theocratie gestalte krijgt. De letterlijke betekenis van het woord 'democratie', het volk regeert, gaat dan echter niet meer op.