Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Over minister Peijs van Verkeer en Waterstaat

 

Naar aanleiding van een stuk dat ik tegenkwam op de site van de landelijke partij GroenLinks over minister Peijs besloot ik enige tijd terug het onderstaande naar het gerechtshof in Den Haag te sturen. Uiteindelijk ben ik een burger van dit land, en heb ik net als alle burgers het recht om voor mijn land op te komen.

Het stuk van GroenLinks gaf de volkomen lege agenda van minister Peijs van Verkeer en Waterstaat aan. Verkeer en Waterstaat is in Nederland een zéér belangrijke post! En een minister die die post bekleedt zal dus gewoon aan het werk moeten, net als alle andere Nederlanders die een baan hebben. Mevrouw Peijs van het CDA blijkt volgens het stuk van GroenLinks toch enigszins de luilak uit te hangen, en haar baan te beschouwen als een baan vol "leut en jool"! Maar zo zit dat dus niet. Lees de lege agenda van Peijs [hier]. 


 

Enkhuizen, 16 augustus 2004.

 

J.G. Langbroek

Lid van de gemeenteraad van Enkhuizen

Paulus Potterstraat 17

1601 NZ Enkhuizen

Tel: 06 10895906

 

Betreft: aangifte tegen Hare Excellentie mevrouw Peijs, Minister van Verkeer en Waterstaat

 

Gerechtshof ’s-Gravenhage, t.a.v.  de Edelachtbare Heer de Officier van Justitie
Prins Clauslaan 60
's-Gravenhage

Postbus 20302
2500 EH
’s-Gravenhage

 

Edelachtbare Heer,

Middels dit schrijven dien ik als raadslid van de gemeente Enkhuizen én als burger een aanklacht in tegen Hare Excellentie mevrouw Peijs, Minister van Verkeer en Waterstaat.

Een minister als lid van een regeringskabinet heeft als taak het maken én laten uitvoeren van beleid op basis van de uitgangspunten van een regeeraccoord of en tevens uitgaande van omstandigheden die een aanpak vereisen welke afwijkt van een dergelijk accoord.

Wélk beleid wordt gevormd en hoe dat uitgevoerd wordt is een politiek proces waarin zowel het kabinet alswel de Tweede Kamer betrokken zijn. Dat heet democratie. Doch uit de bij dit schrijven gevoegde documentatie, afkomstig van een door de Tweede Kamerfractie GroenLinks geschreven notitie, blijkt dat Hare Excellentie mevrouw Peijs géén beleid maakt en niet of nauwelijks reeds afgesproken beleid uitvoert. Dit is naar mijn opvatting een vorm van mismanagement en in gebreke blijven welke voor een organisatie, in dit geval de Staat der Nederlanden, kan leiden tot grote financiële schade. De financieel negatieve gevolgen zullen de burger van Nederland direct treffen, alsook de directe fysieke gevolgen door zaken als gebrek aan onderhoud aan infrastructuur. Ook het in gebreke blijven wat betreft realiseren en uitvoeren van beleid op de gebieden als benoemd in bijgevoegde documentatie zullen de burger, dus de staat, hard kunnen treffen in de toekomst.

Schadelijke gevolgen door mismanagement aan organisaties van verschillend allooi, zowel commercieel alswel non-profit, zijn in het verleden door Justitie behandeld door verantwoordelijke functionarissen als managers en directeuren strafrechtelijk aan te pakken. Dit is in mijn opvattingen juist, men is persoonlijk verantwoordelijk voor wat men doet in maatschappelijk zeer verantwoordelijke functies.

Om reden van bovenstaande en de aanwijzingen in bijgevoegde documentatie dien ik dus een aanklacht in tegen Hare Excellentie mevrouw Peijs, Minister van Verkeer en Waterstaat, wegens mismanagement en in gebreke blijven zowel wat betreft maken alswel wat betreft uitvoeren van beleid, welks grote schade kan aanrichten aan alle zaken vallende binnen de portefeuille voor welke Hare Excellentie de verantwoordelijkheid draagt. De schade wordt uiteindelijk aangebracht aan de Staat der Nederlanden, en dus aan de burgers van Nederland.

In afwachting van uw bevestiging van ontvangst van dit schrijven en in de verwachting dat u de aanklacht zult onderzoeken, verblijf ik,

 

                                                                        Hoogachtend,

 

Bijlagen: [17 pagina's]


Het antwoord van de Officier van Justitie was het volgende. Ik heb het hier overgetypt omdat m'n broer momenteel een scanner in gebruik heeft. Als dat apparaat bij mij thuis staat zal ik de originele brief scannen en hieronder afbeelden.

Arrondissementsparket Den Haag

De heer J.G. Langbroek
Paulus Potterstraat 17
1601 NZ Enkhuizen

Team Beleid & Ondersteuning
mw. R.K. Bhajan
(070) 3 81 34 15 / Fax (070) 3 81 32 93
6 september 2004

HO.871.05102

Anwoordbrief


Geachte heer Langbroek,

Naar aanleiding  van uw brief van 16 augustus jl. bericht ik u als volgt.
Uit uw brief kan ik geen strafbare feiten destilleren die gepleegd zouden zijn door mevrouw drs. K.M.H. Peijs, minister van Verkeer en Waterstaat.
Uw aanklacht neem ik derhalve niet in behandeling.

Voor uw informatie bericht ik u in algemene zin, onder verwijzing naar de artikelen 119 van de Groendwet 76, 111 van de Wet op de rechterlijke organisatie en 44 van het Wetboek van Strafrecht dat het OM niet ontvankelijk is in de vervolging van leden van de Staten-Generaal, de ministers en staatssecretarissen ingeval van ambtsmisdrijven in die betrekkingen gepleegd. In deze gevallen kan van een strafrechtelijk onderzoek door of  in opdracht van de officier van justitie dan ook geen sprake zijn. De opdracht tot vervolging wordt gegeven bij Koninklijk Besluit of bij een besluit van de Tweede Kamer.

In het vertrouwen u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend,

H.J. Moraal
Hoofdofficier van Justitie.


Zo blijft dus iedere burger die iets wil doen of iets niet meer pikt een machteloze Don Quichotte die vecht tegen de molen. Terwijl zelfs een achtenswaardige Tweede Kamerfractie als die van GroenLinks constateert dat deze bewindsvrouw ernstig in gebreke blijft, getuige de documentatie die hier gelezen kan worden!

Niet dat ik als burgertje uit een voor Den Haag achtergebleven gebied iets anders verwacht had natuurlijk, wie is welke burger dan ook uiteindelijk maar? Behalve belastingbetaler... Maar het was te proberen, David won het ook onverwachts van Goliath. Dan maar weer stemmen over drie jaar.

Hans Langbroek.