Hans Langbroek,†raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

SBO-school Het Palet en fietsende kindertjes

(23 juli 2007)

 

Naar aanleiding van het [amendement] over vergoeding van leerlingenvervoer voor leerlingetjes van SBO-school Het Palet in Stede Broec dat Nieuw Enkhuizen en GroenLinks indienden tijdens de raadsvergadering van 3 juli j.l. bij de behandeling van de Kadernota, kwam onderstaand antwoord van het college.

We hadden dit amendement terug getrokken omdat toegezegd was dat uitgezocht zou worden hoe het precies zat met de subsidieverstrekking aan kinderen die gebruik maken van het leerlingenvervoer naar het speciaal onderwijs.

Het amendement was o.a. ingediend naar aanleiding van signalen van de schooldirecteur dat Enkhuizen niet wilde meewerken aan vergoeding voor vervoer van kindertjes van 10 jaar en ouder. Deze directeur heeft inmiddels ontslag ingediend wegens door hem gepleegde en toegegeven financiŽle malversaties.

Uit onderstaand antwoord van het college op de vraagstelling welke opgeworpen is door het amendement blijkt toch dat de signalen, of eigenlijk directe mededelingen, van deze voormalige directeur gewoonweg bezijden de waarheid gelegen hebben. Volgens mij persoonlijk heeft deze man een ernstig probleem met zichzelf of met iets in zín hoofd. Het is in ieder geval niťt okee, en wel enigszins triest.

 

 

BRIEF VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

 

 

 

LEERLINGENVERVOER NAAR 'T PALET

 

 

 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad

 

 

 

Geachte voorzitter,

 

 

In de raadsvergadering van 3 juli jl. is naar aanleiding van een amendement van Nieuw Enkhuizen/ GroenLinks het leerlingenvervoer naar ít Palet te Stede Broec aan de orde gekomen. Onduidelijkheid is ontstaan over de rol van ít Palet in het aanbieden van leerlingenvervoer aan leerlingen van 10 jaar en ouder. Met deze raadsbrief wil ik deze onduidelijkheid wegnemen. Het beschrevene wordt onderschreven door ít Palet.

ít Palet stimuleert haar leerlingen, zodra het voor de leerling verantwoord is, op de fiets naar school te komen. De school bekijkt dat per leerling, rekeninghoudende met de lokale omstandigheden. Sommige leerlingen zijn voor hun tiende verjaardag eraan toe om te fietsen, sommigen pas daarna. De school stimuleert fietsen, omdat wanneer de leerlingen naar het voortgezet onderwijs gaan, zij vaak op de fiets gaan. Het levert daarom een grote bijdrage aan de zelfstandigheid van de leerling.

 

Indien ouders/verzorgers van mening zijn dat hun kind niet zelfstandig naar ít Palet kan reizen, kunnen zij een aanvraag voor leerlingenvervoer doen. Deze aanvraag verloopt via de speciale school voor basisonderwijs en wordt voorzien van een advies van de commissie belast met het beoordelen van deze aanvragen. Indien de commissie van mening is dat de leerling, ongeacht zijn leeftijd, vervoer per taxibusje nodig heeft, zal zij dit in haar advies vermelden. Het advies van deze commissie wordt meegewogen in de beoordeling van de aanvraag door het college. Het college is in haar beschikking nog nooit afgeweken van het oordeel van de commissie. Tegen de beschikking die de ouders/verzorgers ontvangen is bezwaar en beroep mogelijk.

 

Wintervervoer houdt in dat de leerlingen 5 maanden per jaar met aangepast vervoer wordt vervoerd. De overige (zomer)maanden gaat de leerling op de fiets naar school. Ook de aanvragen voor wintervervoer worden door ít Palet individueel beoordeeld. Een aanvraag voor wintervervoer, voor leerlingen die al zelfstandig kunnen fietsen,  wordt voor leerlingen uit de gemeente Enkhuizen niet vaak gedaan. De school is niet zo ver verwijderd van Enkhuizen dat de school dit nodig acht.

 

ít Palet wil benadrukken dat u er op mag vertrouwen dat zij naar eer en geweten advies uitbrengt ten aanzien van leerlingenvervoer.  Wij onderschrijven dit en onzes inziens is de afweging die ít Palet voor elk kind individueel maakt of het op de fiets naar school kan of niet een voldoende waarborg voor het feit dat leerlingenvervoer wordt aangeboden aan die leerlingen, ook van 10 jaar en ouder, die dat echt nodig hebben.

 

 

 

 

Enkhuizen, 17 juli 2007

 

 

 

 

 

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van E n k h u i z e n

Namens dezen,

 

D. van Pijkeren, wethouder