Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Kamervragen GroenLinks

(10 februari 2008)

 

De fractie van GroenLinks heeft de afgelopen dagen in de Tweede Kamer diverse initiatieven ondernomen om te komen voor oplossingen voor een aantal prangende zaken. Zelf kan ik die initiatieven ook best wel ondersteunen, dus zet ik ze hier maar even neer ter leringhe ende vermaeck:

 

GroenLinks hekelt slappe knieën van minster Rouvoet

5 februari 2008.

GroenLinks wil dat minster Rouvoet met spoed en nu écht een einde maakt aan de wachtlijsten in de zorg. Maar liefst 4100 kinderen wachten al langer dan negen weken op zorg die zij keihard nodig hebben. Terwijl de Wet op de Jeugdzorg hen dat recht wel geeft. Onlangs hebben de Verenigde Naties Nederland zelfs hierover op de vingers getikt.  

De wachtlijsten in de jeugdzorg bestaan al jaren. Met minister Rouvoet kwam er eindelijk een minister voor Jeugd en Gezin als redder voor de duizenden kinderen in nood. Maar wat doet hij? Hij staat langs de zijlijn toe te kijken hoe de wachtlijsten alsmaar verder oplopen. En hij schuift de verantwoordelijkheid af op de provincies.

Een aantal reacties van de minister op de stijgende wachtlijsten tonen het gebrek aan daadkracht. Zo wil hij voor de zoveelste keer de minder presterende provincies aanspreken, hen om een verklaring van deze situatie vragen en hen te vragen de bestaande knelpunten in kaart te brengen.

Tot nu toe heeft de minister vooral met geld gestrooid, maar dit heeft kennelijk niet geholpen. Extra geld geven is noodzakelijk, maar ik wil met hem een bindende afspraak maken, aldus Tofik Dibi. Ieder kind heeft tenslotte recht op zorg. Dat betekent dat de wachtlijsten in 2008 zijn weggewerkt. Dit is méér dan een moreel appèl aan minister Rouvoet.

GroenLinks vraagt daarom om een debat met minister Rouvoet waarin hij verantwoording aflegt aan de Kamer. Tofik Dibi zal dan aandringen op een Noodplan Wachtlijsten. Tevens zal hij vragen om een onafhankelijk onderzoek met de centrale vraag hoe het toch mogelijk is dat de wachtlijsten blijven stijgen.

Tofik Dibi.

 

 

Vijftigduizend superhulpen gezocht

5 februari 2008

GroenLinks wil dat er minstens vijftigduizend betaalbare superhulpen (m/v) komen in Nederland. Het gaat dan om werk bij particulieren in en om het huis, zoals schoonmaken, het onderhouden van de tuin en het oppassen op kinderen of huisdieren. Het kabinet moet daarvoor een belastingsubsidie in het leven roepen. Mensen met een drukke baan buitenshuis, kunnen dan voor ongeveer tien euro netto per uur deze hulp inhuren.

Tegelijkertijd biedt zon 'superhulp subsidie' enorme kansen aan mensen voor wie er nu geen plek is op de arbeidsmarkt. Ineke van Gent zal deze voorstellen inbrengen tijdens een debat woensdag met de staatssecretarissen Aboutaleb en De Jager.

Superhulp vinden via het CWI
De Centra voor Werk en Inkomen, de voormalige arbeidsbureaus, moeten gaan bemiddelen tussen de superhulpen en de mensen die hulp willen inhuren. Het CWI zorgt, in het voorstel van GroenLinks, ook voor de afhandeling van de papieren rompslomp en keert de belastingsubsidie uit. Daarnaast is er voor het CWI een rol weggelegd bij het selecteren en zonodig opleiden van de superhulpen. Hiervoor komen in ieder geval mensen met een bijstands- of WW-uitkering in aanmerking.

Superhulp is een echte baan
GroenLinks sluit met het voorstel voor een betaalbare superhulp aan bij eerdere adviezen van onder meer de Raad voor Werk en Inkomen. Deze raad adviseerde al dat particulieren een belastingkorting moeten krijgen op het moment dat zij huishoudelijke hulp inhuren. Ook voor de mensen die het werk doen, zou er een belastingkorting moeten komen. Helaas heeft het kabinet dit advies naast zich neergelegd; in plaats daarvan worden experimenten aangekondigd met 'pulpbanen', waarin mensen maar een paar uur per week werken en niet verzekerd zijn voor ziekte, arbeidsongeschiktheid en hun pensioen. GroenLinks wil juist dat er een stevig sociaal vangnet komt voor de nieuwe superhulpen.

Superhulp moet betaalbaar zijn
Een 'witte' hulp in de huishouding kost nu ongeveer 18 euro per uur, GroenLinks wil dit terugbrengen tot ongeveer 10 euro per uur. Alleen dan kan de superhulp concurreren met het zwarte en grijze circuit van werksters, klusjesmannen en kinderoppassen. Deels gebeurt dit door de inlener een belastingkorting te geven, deels door de superhulp minder belasting en premies te laten betalen. Ervaringen met de dienstencheque in België en vergelijkbare banen in Frankrijk en Denemarken, leren ons dat een dergelijke constructie enkele tienduizenden nieuwe banen kan opleveren.

Ineke van Gent

 

 

Kamermeerderheid wil actie op tekort vrouwelijke topambtenaren

7 februari 2008

Op initiatief van GroenLinks eist een Kamermeerderheid dat het kabinet vrouwelijke secretarissen-generaal gaat benoemen. GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, CDA, VVD en D66 willen ook weten hoe het toch mogelijk is dat er nog steeds geen vrouwelijke secretaris-generaal is.

In 2007 zijn er 7 nieuwe secretarissen-generaal benoemd: allemaal mannen. Ook de nieuwe secretaris-generaal van Buitenlandse Zaken is naar verluid een man.De partijen willen dat minister Plasterk zijn belofte waarmaakt. De minister moet als een helleveeg tekeer gaan zodat het doel om 25% vrouwelijke topambtenaren nog wel wordt bereikt in 2011. Volgende secretarissen-generaal dienen daarom vrouw te zijn. Het is ongeloofwaardig dat het ontbreekt aan vrouwelijke toptalent.

Al lange tijd streeft de overheid er naar om meer vrouwelijke topambtenaren aan te trekken. Het schiet echter nog niet echt op. Op dit moment is 16% van de topambtenaren vrouw. Maar de absolute overheidstop, de secretarissen-generaal, bestaat enkel en alleen uit mannen. Dat kan zo niet langer, vinden GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, CDA, VVD,en D66. Zij stellen daarom vragen aan minister Plasterk.

Ineke van Gent (GroenLinks)

Schriftelijke vragen van de leden Van Gent (GroenLinks), Hamer (PvdA), Ortega-Martijn (ChristenUnie), Van der Burg (VVD), Koser Kaya (D66), Jonker (CDA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Binnenlandse Zaken over het lage percentage vrouwen aan de top bij de overheid.

1. Hoe kan het dat er vorig jaar zeven mannen tot secretaris-generaal zijn benoemd en geen enkele vrouw (bron:
www.e-quality.nl)?

2. Kunt u per positie inzicht geven hoeveel vrouwen voor deze zeven posities zijn voorgedragen en hoeveel van deze vrouwen de laatste ronde hebben bereikt? Kunt u ook aangegeven hoe het mogelijk is dat in alle zeven de gevallen de keuze op een man is gevallen?

3. Bent u bereid een onderzoek naar de werving en selectie bij deze benoemingen in te stellen? Zo ja, wanneer kan de Tweede Kamer deze resultaten tegemoet zien? Zo nee, waarom niet?

4. Herinnert u zich de doelstelling uit de Emancipatienota dat er naar gestreefd wordt dat in 2011 25% van de topambtenaren vrouw is? Zo ja, welke consequenties trekt u hier dan uit voor de volgende benoemingen tot secretaris-generaal?

5. Kunt u aangegeven, gegeven deze zeven recente benoemingen tot secretaris-generaal, of de doelstelling om te streven dat in 2011 25% van de topambtenaren vrouw is überhaupt nog haalbaar is? Zo ja, is dit dan ook nog haalbaar op het hoogste ambtelijke niveau van secretaris-generaal? Zo nee, is uw ambitie dan nu al mislukt?

6. Wat zijn specifieke maatregelen die de ministers hebben genomen om vrouwen in topfuncties bij de ministeries te benoemen?

7. Bent u het met ons eens dat in het verleden behaalde resultaten reden geven tot zorg, al in 2000 nam het kabinet zich immers voor dat in 2010 25% van de ambtelijke top uit vrouwen moet bestaan? Zo ja gaat u dan vanaf nu echt "als een helleveeg tekeer" om de doelstellingen te bereiken?

8. Herinnert u zich uw voornemen uit de Emancipatienota dat bij benoemingen van nieuwe leden van algemene en algemeen technische adviescolleges in de helft van de gevallen een vrouw zal worden voorgedragen? Zo ja, hoe kan het dan dat bij het instellen van de commissie Bakker slechts 1 vrouw is benoemd, temeer daar dit bij het debat over de instelling van deze commissie in de Tweede Kamer nadrukkelijk als wens naar voren is gebracht?

9. Op welke wijze gaat het kabinet de komende tijd er voor zorgen dat situaties zoals met de commissie Bakker in de toekomst niet meer voorkomen?