Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Vragen over Gouden Handdrukken
(11 juli 2006)

Onderstaande vragen heeft de landelijke GroenLinksfractie gesteld aan het kabinet over de steeds buitensporiger wordende Gouden Handdrukken in de semi-publieke sector. Deze vragen zijn in mijn ogen ook zeer relevant!
Het loopt in dit land in verschillende opzichten uit de hand. Wat zo makkelijk "tweedeling in de samenleving" genoemd wordt is straks écht werkelijkheid, en is de eerste stap naar een samenleving die in alle opzichten zal gaan verloederen. En écht wérkelijk hélemaal niemand zal daarbij gebaat zijn, zowel de armen en de middengroepen niet alswel de vermogenden niet. Ook de vermogenden zullen met al hun centjes dan moeten gaan leven in een samenleving die steeds onveiliger wordt, steeds minder open en met bevolkingsgroepen die op een gegeven moment op wat voor een manier dan ook wat ze denken nodig te hebben gaan halen bij degene die het heeft...

Absurde Gouden Handdrukken schreeuwen om nieuwe wet

11 juli 2006

GroenLinks is geschokt door de buitensporig hoge gouden handdrukken in de semi-publieke sector. Nu weten we waar de nieuwe miljonairs vandaan komen. Het kabinet moet nu onmiddelijk bij wet maximumgrenzen stellen. Gedragscodes en reprimandes aan het adres van directies en raden van toezicht helpen totaal niet.

In de volgende kamervragen dringen wij aan op spoedige actie. Morele verontwaardiging is niet genoeg; geen woorden maar daden.

Femke Halsema en Ineke van Gent
 
Vragen van de leden Halsema en Van Gent aan de ministers van SZW en Financiën over buitensporig hoge Gouden Handdrukken in de semi-publieke sector, d.d. 11 juli 2006.

1. Kent u het bericht uit de NRC van 11 juli j.l., waaruit blijkt dat de hoogte van Gouden handdrukken in de semi-publieke sector buitensporig is?

2. Bent u met ons van mening dat dit maatschappelijk onaanvaardbaar is en hier op korte termijn tegen moet worden opgetreden?

3.Vindt u, daar waar de topsalarissen al langer uit de hand lopen, het niet nog schrijnender dat dit ook met de gouden handdrukken gebeurd?

4. Acht u het ook een drogreden dat men naast het hoge salaris nog een aparte afkoopregeling bedingt omdat het afbreukrisico in de semi-publieke sector zo hoog zou zijn?

5. Bent u met ons van mening dat de raden van toezicht tekortschieten bij die semi-publieke instellingen waar enorme gouden handdrukken (tot boven  1 miljoen euro!) worden uitgekeerd?

6. Bent u bereid om in uw reactie verder te gaan dan een oproep aan de Raden van Toezicht om hun werk beter te doen?

7. Bent u bijvoorbeeld bereid uniforme en harde regels op te stellen voor gouden handdrukken en indien dat nodig is daarvoor nieuwe wetgeving voor te bereiden?

8. Bent u, als onderdeel daarvan, bereid om Gouden Handdrukken te maximeren, bijvoorbeeld door niet het volledige jaarsalaris als basis te nemen maar een (wettelijk) aftgetopt deel daarvan ?