Hans Langbroek,raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Foutparkerende buitenlanders, antwoord en reactie

(3 juni 20120)

 

* Artikel 1 uit de Nederlandse Grondwet:

 

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

 

* Definitie van discriminatie:

 

Discriminatie is het ongelijk behandelen of achterstellen van een bepaalde groep mensen

 

Begin april stelde ik de volgende [vragen] over ongelijke behandeling van mensen inzake foutparkeren op basis van nationaliteit.

Het [antwoord] op deze vragen was in mijn ogen weer vrij verbijsterend. In dit antwoord stelt de verantwoordelijke bestuurder dat buitenlanders allemaal voor dezelfde overtredingen beboet worden. Daarna volgt in dat antwoord een nutteloze lap tekst die niets toevoegt en geen aantoonbare relevantie heeft.

Waar het in de vraagstelling om gaat is niet dat boetes uitgeschreven worden, maar dat ze ook daadwerkelijk gend worden! Dt is hetgene dat niet gebeurt. De verantwoordelijke bestuurder geeft gn antwoord op de vraag wat hij eraan denkt te kunnen gaan doen om boetes gend te krijgen van foutparkeerders uit landen waarvan het moeilijk is die boetes gend te krijgen.

Feitelijk geeft deze voor handhaving verantwoordelijke bestuurder heleml geen antwoord op een doodnormale vraag.

 

In het 2e deel van het antwoord zegt hij tegen de vraagsteller van een lokale partij dat deze vraagsteller zich maar tot de achterban in Den Haag moet richten om deze kwestie Een grotere minachting voor lokaal-democratie is nauwelijks op papier te zetten lijkt me. Het tekent de visie van de beantwoorder van de vragen in ieder geval inzake dit.

 

Maar verder over het relevante deel van het antwoord, voor zover die relevantie hier bestaat.

Het enige relevante dat in het antwoord staat is dat buitenlanders beboet worden. Meer niet, de vraag is dus niet beantwoord. Dat er beboet werd, zonder inning van die boetes, was in de vraagstelling zlf al geconstateerd.

Het lijkt erop dat de verantwoordelijke bestuurder niet in staat is dit probleem op te lossen, uitgaande van het antwoord.

 

Toch zal de kwestie opgelost moeten worden. Een parkeersysteem wordt ingezet om het parkeren te reguleren. Als blijkt dat dit parkeersysteem niet werkt doordat het slechts parkeerders van bepaalde nationaliteiten gereguleerd kan laten parkeren, dan deugt het systeem niet. f de handhavende instantie heeft niet de capaciteiten om het systeem te laten werken.

Maar in beide gevallen zal er aanpassing moeten plaatsvinden. Nu wordt er legaal gediscrimineerd in Enkhuizen op basis van nationaliteit. Dat kan natuurlijk niet. Dit is niet de bedoeling van een systeem dat je invoert ter regulering van parkeren, het is onrechtvaardig en oneerlijk.

 

Overal op internet zijn voorbeelden te vinden van gemeentes die dit probleem tackelen door gezamenlijk deurwaarders in te huren die internationaal werken om boetes te innen. Gezamenlijke inkoop van deze diensten is goedkoper, en ook de verantwoordelijke handhavende bestuurder in Enkhuizen kan hiernaar informeren.

Het kost geld, uiteraard. Maar er is ons gezegd dat het parkeersysteem niet is ingevoerd vanuit financile insteken en perspectieven, maar slechts ter regulering van een probleem. Wel, laat dat dan gebeuren en doe iets aan deze situatie in plaats van semi-snedige antwoorden te geven aan raadsleden die proberen mee te denken door zaken aan te geven die aantoonbaar niet goed gaan.

 

Hans Langbroek