Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Aan de burgemeester en wethouders
Breedstraat 53
Enkhuizen 

 

Onderwerp: Cruisevaart

 

Datum: 2 april 2007

 

 

 

Geacht college,

 

Wij, de raadsfracties Nieuw Enkhuizen, ChristenUnie en de PvdA, vragen uw aandacht voor het volgende.

 

In het kader van het project “Toerisme over water” is het treffen van goede afmeervoorzieningen ten behoeve van de cruisevaart een zeer ambitieus plan. Een plan dat belangrijke gevolgen heeft voor de stad en haar bewoners. Vanwege de gevolgen dienen, alvorens er een goede en afgewogen besluitvorming kan plaats hebben, alle mogelijkheden duidelijk in kaart te worden gebracht.

 

We hebben kennis kunnen nemen van het plan om voor de afmeervoorziening ten behoeve van de cruisevaart de locatie in het Krabbersgat ter hoogte van de Compagnieshaven aan de Wierdijk (verder genoemd locatie Wierdijk) aan te wijzen. Inmiddels hebben we ook, middels een gedigitaliseerde 3D presentatie, kunnen vernemen op welke wijze de afmeervoorziening op die plaats zal kunnen worden gerealiseerd.

 

Meerdere raadfracties hebben al eerder aangegeven dat de afmeervoorziening bij de locatie Gependam wenselijker is. Belangrijkste argumenten (hoewel de diverse fracties tot op zekere hoogte de accenten verschillend leggen) daarvoor zijn:

 

a)      de bereikbaarheid van de steiger voor zowel leveranciers van de cruiseschepen en busvervoer dat passagiers komt halen en brengen

b)      het handhaven en garanderen van veiligheid; de locatie is ook moeilijk bereikbaar voor hulpverleningsdiensten. Voorts zal er, indien zich op een afgemeerde cruiseschip een calamiteit voordoet (brand), vanwege de nabijheid van woningen snel sprake zijn van een situatie waarin ook de veiligheid van buurtbewoners in het geding komt. Naast het in veiligheid brengen van de passagiers zal dan al snel tot evacuatie van bewoners moeten worden overgegaan met alle bijkomende problemen van dien.

c)      aantasting van het historisch stadsgezicht van Enkhuizen.Het betreffende stuk zeemuur waar de steiger is geprojecteerd is zeer bepalend voor het aangezicht van Enkhuizen vanaf het IJsselmeer.Het afmeren van de cruiseschepen doet onvermijdelijk afbreuk aan dit fraaie aangezicht. De vraag is of dit zich wel verdraagt met het beleid om het historische karakter van de binnenstad te behouden (op grond waarvan de binnenstad als beschermd stadsgezicht is aangewezen).

 

Wij stellen echter vast dat tot op heden uitsluitend de locatie Wierdijk is gepresenteerd. Dat wekt sterk de indruk dat de gemeenteraad straks geen echte keuzemogelijkheid zal krijgen en alleen maar ja of nee kan zeggen tegen de locatie Wierdijk.

 

De raadsfracties van Nieuw Enkhuizen, Christenunie en PvdA verzoeken het college om ook de locatie Gependam als volwaardige mogelijkheid te betrekken bij de uitwerking van het project. Wij vinden dat voor beide locaties vergelijkbare informatie, zoals onder andere kosten en baten, bereikbaarheid en niet onbelangrijk een veiligheids- en risicoanalyse, beschikbaar dient te zijn. Op basis daarvan kunnen de raadsfracties een goed afgewogen besluit nemen.

     

Met vriendelijke groeten,

namens de fractie van Nieuw Enkhuizen, ChristenUnie en PvdA,

Klaas van der Veen