Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Over dak- en thuislozen
(21 december 2005)

Onderstaande brief heb ik verstuurd aan m'n raadscollega's en het college van B&W. Ik denk dat dit momenteel nodig is.

Ik moet wel zeggen dat verschillende oplossingsopties in de afgelopen jaren in commissies besproken zijn, en ook verschillende maatschappelijke organisaties hebben geroepen dat ze iets wilden. In de commissies is reeds diverse malen in het verleden de optie van wooncontainers op niet-overlastgevende plaatsen naar voren gebracht, en ook de heer Harry Draaisma van Stichting Woondiensten Enkhuizen heeft dit al eerder als optie ter berde gebracht. Maar er gebeurt niets, héél typisch...
Vandaar dus onderstaande, hoe ik het zie:

Enkhuizen, 21 december 2005

 

Open brief raadslid Hans Langbroek

 

Aan      : Het college van B&W

CC      : De leden van de gemeenteraad van Enkhuizen, de raadsgriffier

 

Betreft  : Reactie op commissievergadering 20 december 2005, agendapunt 8a over opvang voor dak- en thuislozen

 

 

Geacht college van B&W, geachte raadscollega’s,

 

Dinsdagavond 20 december 2005 woonde ik op de tribune van de raadszaal de gecombineerde commissievergadering bij als toehoorder.

In deze commissievergadering bedong de fractie van GroenLinks een extra agendapunt, namelijk punt 8a over opvang voor dak- en thuislozen naar aanleiding van een raadsbrief hierover. De fractie vroeg feitelijk naar de stand van zaken wat dit betreft doordat ze daar zelf intensief mee bezig is, en ook naar aanleiding van berichtgeving in de media de laatste weken.

 

De burgemeester gaf de fractie antwoord op haar vragen en opmerkingen. Nu merkte ik als toehoorder op de tribune op dat het antwoord/verhaal van de burgemeester bijna letterlijk is wat opeenvolgende verantwoordelijken over de materie dak- en thuislozen de laatste jaren hebben gezegd. Die verantwoordelijken en behandelenden waren achtereenvolgens: wethouder van Pijkeren, burgemeester de Vreeze, burgemeester Ouwerkerk en nu dan burgemeester Baas.

De antwoorden komen steeds weer op hetzelfde neer: het is een moeilijke materie, de perso(o)n(en) werkt of werken zelf niet mee, het loopt via verschillende instanties, het wordt wekelijks in de overleggen meegenomen etc. Maar intussen duurt de toestand al jaren. In het geval van mevrouw Marga Jansen al drieëneenhalf jaar, namelijk sinds 20 juni 2002.

 

Bij monde van mezelf heeft de fractie van Nieuw Enkhuizen deze zaak destijds in 2002 na het zomerreces direct aangekaart in de commissie, en ook overleg met de toenmalige wethouder van Pijkeren gehad, alsook met burgemeester de Vreeze. Ook de fractie van VL/GL is destijds direct op de materie gedoken, en door deskundigheid van één dezer fractieleden, de heer van der Pluym, is er veel tot stand gekomen wat betreft bijvoorbeeld een loket voor overlastmelding.

Maar wat er nog steeds niét tot stand is gekomen is een oplossing voor het probleem van dak- en thuislozen in Enkhuizen. Ruim 3,5 jaar van overleggen van collegeleden met betreffende instanties, onderlinge overleggen, meenemen van het onderwerp in overleggen, aansturen van overleggen en ga zo maar door. Overleggen en nog eens overleggen dus… Maar er komt niets tot stand.

 

Mijns insziens is dit langzamerhand schandalig aan het worden. Ik wil u er op wijzen dat de betreffende dak- en thuislozen (het gaat niet uitsluitend om mevrouw Marga Jansen) duidelijk geestelijke mankementen vertonen. Dat is ook de oorzaak van hun huidige levenshoedanigheid.

Ik kan niet begrijpen waarom geestelijke mankementen tot dergelijke wantoestanden met mensen in een kleine, overzichtelijke gemeente als Enkhuizen moeten leiden. Als dit in verhouding wordt gezien tot lichamelijke mankementen, dan is de verhouding volledig zoek.

In geval van lichamelijke mankementen staan op elke straathoek hulpverleners klaar, roept iedereen om aanpassing van AWBZ, WVG en/of bijzondere bijstand! Niemand zal het in zijn/haar hoofd halen om een persoon die door lichamelijke mankementen niet kan functioneren en zichzelf niet kan onderhouden op straat te laten slapen. Waarom gebeurt dat dat wél in geval van geestelijke mankementen?!

 

Ik ben van mening dat deze beschamende toestand lang genoeg heeft geduurd. Na zoveel jaren van overleg dienen er spijkers met koppen geslagen te worden, dit kan niet langer in een goed te organiseren, overzichtelijke gemeente als Enkhuizen. Bij deze vraag ik dan ook het college nu eens alles op alles te zetten en dit niet langer te laten voortduren, en vraag tevens de steun van m’n raadscollega’s in deze noodroep.

 

Met vriendelijke groeten, Hans Langbroek.