Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Het huiskamerproject en Stichting Breedband

(2 november 2004)

 

 

Afgelopen augustus heeft het college van B&W besloten het huiskamerproject in de Witte Duif, genaamd “Paradise”, te sluiten. Dit deels naar aanleiding van gegevens welke Stichting Breedband (de welzijnsstichting in Enkhuizen) het college heeft aangeleverd.

Ik wil toch even wat over die zaak zeggen hier op deze website. Niet met de bedoeling een “juist” of “onjuist”oordeel te geven over de sluiting, daar gaat het me niet om, maar meer over hóe het gegaan is en een deel nasleep ervan zoals ik dat op dit moment zie.

Of sluiting “juist” of “onjuist” geweest is kan pas achteraf gezegd worden, als er resultaten bekend zijn over eventueel weer toenemende overlast van drabberige en zich irritant gedragende jongeren bij scholen en in de omgeving van het Koperwiekplein en bij het aldaar aanwezige winkelcentrum. Momenteel organiseert Stichting Breedband activiteiten voor jongeren ter vervanging totdat er jongerenbeleid is gemaakt door de gemeente. Die activiteiten worden, naar mij verteld is, goed bezocht en positief beoordeeld door deelnemende jongeren. Er is wél last (geweest?) van een aantal jongeren dat deelnam aan die activiteiten die de boel bewust probeerden te verzieken; ruzie trappen, vernielen en een algemene sfeer van irritatie kweken. Dat soort ventjes mogen wat mij betreft van de samenleving een pak op hun donder krijgen, daar behoeft niemand soft over te doen!

 

Het college heeft dus het huiskamerproject gesloten. Bij evaluatie van het project, ook naar aanleiding van het moeten gaan zoeken naar een vervangingslocatie door het gesloopt worden van de Witte Duif, werd het college door Stichting Breedband geadviseerd dit te doen omdat de bezoekersaantallen terugliepen naar 12 jongeren per avond en dus het doel, terugdringen van overlast, niet meer relevant was.

 

Nu vroeg ik me een paar dingen af, en die heb ik in de raad van 7 september ook gevraagd. Ik heb van het college antwoorden gekregen, en die bevreemdden me in relatie tot de antwoorden die ik van anderen kreeg. In de commissie Samenleving van 25 oktober wilde ik ingaan op die vragen en antwoorden, maar dat mocht niet van voorzitter Klaas van der Veen. Wethouder Herman Bode (PvdA) wilde er wél op ingaan en trachtte antwoord te geven. Maar het werd niet toegestaan er verder op in te gaan, ondanks dat “Beantwoording van de vragen van Nieuw Enkhuizen” geagendeerd stond. Dus schrijf ik het hier maar op.

De vragen welke ik uit naam van Nieuw Enkhuizen stelde zijn de volgende:

 

  1. Ongeveer tweeëneenhalf jaar geleden heeft Paradise een prijs van ƒ 50.000,--* gekregen. Dat bedrag zou over een periode van vijf jaar worden ingezet. Aangezien die periode nog niet is verstreken, rijst de vraag of geld is overgebleven en wat daarmee gebeurt.

  2. Paradise beschikt over allerlei* gebruiksvoorwerpen, meubels, materialen enzovoort. Hoe zijn die ooit gefinancierd en welke bestemming zullen die krijgen?

  3. Indertijd heeft de* gemeente een subsidie beschikbaar gesteld om een beheerder voor 28 uren per week te kunnen aantrekken. Uiteindelijk is een beheerster voor 18 uur per week aan de slag gegaan. Wat is met de financiële tegenwaarde van het verschil, te weten 10 uur, gebeurd?

  4. De oorspronkelijke insteek van het huiskamerproject* ‘Paradise’ was de opvang van hangjongeren die voor overlast zorgden, bijvoorbeeld op het Koperwiekplein en bij scholen. Hoe wordt dat probleem nu opgelost?

 

Geen rare vragen dus. Gewoon belangstellende vragen zonder speciale insteek wat betreft een oordeel over de het sluiten zélf. Zoals reeds gezegd: dat oordeel heb ik op dit moment gewoonweg niet.

Het college heeft bij Breedband geïnformeerd, en de [antwoorden] die ze kreeg aan de commissie Samenleving, dus de raad, doorgegeven.

 

Op de eerste vraag was het antwoord dat de Stichting Breedband in overleg met Stichting “De wijk is van ons allemaal”, de uitreiker van de geldprijs, het resterende bedrag terug zou storten. Dat was zo’n € 7500,--, dus ongeveer nog éénderde van de oorspronkelijke prijs.

 

Op de tweede vraag was het antwoord dat de met het prijzengeld gekochte spullen aan Stichting “De wijk is van ons allemaal” gegeven zouden worden, en de rest opgeslagen bij Stichting Breedband.

 

Op de derde vraag werd het volgende letterlijk geantwoord:

Oktober 2002 heeft de beheerster, op advies van de voormalige jongerenwerker, een contract gekregen voor 18 uur per week. De Huiskamer was toen drie avonden per week open.

De bedoeling was om ook op zondag open te gaan vanwege de vraag van de jongeren.

In het kader hiervan heeft de gemeente op voorstel van Breedband per 1 januari 2003 subsidie beschikbaar gesteld om de beheerster aan te kunnen stellen voor 28 uur per week. De zondagopenstelling is nooit goed van de grond gekomen omdat er te weinig belangstelling voor was zowel vanuit de vraag vanuit de jongeren als voldoende aanbod van vrijwilligers om e.e.a. te begeleiden.

Breedband heeft de gemeente toen geadviseerd het aantal uren beheer weer terug te brengen tot 18 uur per week met ingang van 1 januari 2004. De vrijval van deze middelen zijn binnen het Subsidieprogramma 2004 aangewend voor subsidie voor de uitbreiding van de formatie bij Breedband met een opbouwwerker in 2004.

 

Op de vierde vraag was het antwoord dat er geen overlast meer was, en als dat komt dat de politie er op moest letten.

 

Het gekke is dat de [beantwoording], welke we 21 oktober gekregen hebben, niet overeenkomt met andere gegevens.

Neem bijvoorbeeld de eerste vraag, het teruggeven van geld. Het blijkt dat Stichting Breedband daarover in conflict is met Stichting “De wijk is van ons allemaal”. Breedband geeft géén geld terug, maar claimt dat er juist een tekort is. In tegenstelling tot wat de commissie is verteld. Dit blijkt uit twee [brieven] welke ik van de directeur heb gekregen van “De wijk is van ons allemaal”. Wat ik ook zo gek vind is dat die brieven al gedateerd zijn vóór de beantwoording die de commissie kreeg. Dus de beantwoording aan het college door Breedband is niet conform wat zich op het moment van beantwoording wérkelijk afspeelt. Waarom is dat?

Het antwoord op de tweede vraag klopte wel, maar dan het antwoord op de derde vraag… Ik zal letterlijk het antwoord van de voormalige jongerenwerker op die vraag citeren:

 

Dit is dus een grove leugen. Ik heb nota bene samen met Belia Kuipers (toenmalig ambtenaar welzijn) de subsidieaanvraag voor deze functie opgesteld met doorspitten van CAO voor functieomschrijving en inschaling en dergelijke.  Ik heb me in die onderhandelingen juist hard gemaakt voor die 28 uur.  Denk je dan werkelijk dat ik vlak daarna het advies zou geven om haar dienstverband terug te brengen naar 18 uur?  Op het moment dat Sandra een contract kreeg aangeboden voor 18 uur ben ik boos het kantoor van Harry Draaisma binnen gestapt en hem gewezen op de verplichtingen in de subsidie overeenkomst en het feit dat het hier gaat om geoormerkte subsidie!  Ik kreeg te horen dat dit beleidszaken waren waar ik me niet mee moest bemoeien. (Hoezo bottom up?)  Hij wilde dat geld aanwenden voor een Sociaal Cultureel Werker in IJsselzand.  Ik ben toen direct naar Belia gegaan en zij heeft er voor gezorgd dat Harry Draaisma op het matje werd geroepen.  Dit uiteraard tot grote frustratie van Harry Draaisma en vlak daarna werd ik op non actief gezet. 

Hij is echter verder gegaan met zijn plannen en gezien het betoog hieronder op termijn ook zijn zin gekregen.

 

Toch vreemd allemaal in mijn ogen. De antwoorden over geld dan. Het heeft er enigszins de schijn van dat Stichting Breedband toch de neiging heeft wat onzorgvuldig met andermans geld om te springen. Met het prijzengeld van Stichting “De wijk is van ons allemaal” en met het geld van de Enkhuizer belastingbetaler dat door de gemeenteraad geoormerkt wordt gegeven voor een doel.

Ook over de gegevens welke het college heeft gekregen over dalende bezoekersaantallen van dat project om overlast tegen te gaan: ik heb hier zwart op wit de tabellen welke door de beheerster bijgehouden zijn over bezoekersaantallen, en daaruit blijkt niets van dalende aantallen.

 

Wat me dus, om aan het eind van het verhaal te komen, bevreemdt is: waarom overhandigt Stichting Breedband gegevens aan het college welke schijnbaar niet correct zijn? En geeft ze die schijnbaar niet-correcte gegevens dus ook indirect aan de gekozen leden van de gemeenteraad die om die gegevens hebben gevraagd?

 

Ik zal de desbetreffende gegevens aan de wethouder geven, ik vind dat deze behoort te weten dat iets niet helemaal correct schijnt te zijn. In de commissie kreeg ik helaas de kans niet, en mocht ik niet verder praten. Als de schijn slechts schijn blijkt te zijn, en er een verklaring is, dan vind ik het best! Dan hoor ik het graag.

Maar ik heb er vertrouwen in dat wethouder Herman Bode zal uitleggen hoe het zit, hij is in mijn ogen een zéér capabele wethouder! En als ik dat gehoord heb zet ik dat ook op deze site neer, ter informatie van de Enkhuizer burger die de moeite neemt te lezen wat ik hier allemaal verkondig.

 

Betreffende documenten:

 

[Brieven directeur van “De wijk is van ons allen”]

[Het antwoord op de vragen aan de commissie]

[Brief van voormalige jongerenwerker aan de raad]

 

Hans Langbroek, raadslid voor de fractie van de lokale partij Nieuw Enkhuizen.