Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Bijdrages Nieuw Enkhuizen

(11 juli 2007)

 

Onderstaand de amendementen van Nieuw Enkhuizen bij de behandeling van de Kadernota in de raadsvergadering van 3 juli 2007.

 

 

AMENDEMENT

 

 

 

 

FRACTIE NIEUW ENKHUIZEN

 

 

2007053/

005

KADERNOTA 2008

 

WMO - scootmobielen

 

 

 

Toe te voegen aan beslispunt kaderstelling (4) betreffende de WMO:

Bij de voorziening uitgifte van vervcersmiddelen bij immobiliteitsproblemen  wordt tot een inkomen van 120% van het minimuminkomen geen eigen bijdrage  gevraagd als op indicatie en vanuit de WMO een scootmobiel wordt verleend.

 

 

TOELICHTING

Problemen met immobiliteit leveren grote problemen op voor degenen die er persoonlijk mee te maken krijgen. Dit geldt voor ouderen die moeilijk ter been worden, maar ook verschillende ziektes kunnen mensen in hoge mate immobiliteitsproblemen geven. Te denken is bijvoorbeeld aan multiple sclerose, reuma, spierziektes etc.

 

De gemeente Enkhuizen streeft naar een zo volledig mogelijk kunnen meedraaien van haar bewoners in de samenleving. Om ook mensen met immobiliteitsproblemen een kans te geven dit volledig te doen is er via de WMO een regeling voor het uitgeven van scootmobielen, waarbij een eigen bijdrage gevraagd wordt.

 

Deze eigen bijdrage is momenteel € 350,--. Dit is voor mensen met minimuminkomens een groot bedrag, wat een te hoge drempel kan zijn om een scootmobiel aan te vragen. Dat is dus belemmerend voor de mogelijkheid van mensen met immobiliteitsproblemen en een minimuminkomen om zo volledig mogelijk mee te kunnen gaan draaien in de samenleving.

 

Dit amendement hebben we ingetrokken na de mededeling van de wethouder dat mensen die dit aanvragen er op gewezen worden dat ze bij een te laag inkomen de €350 terug kunnen krijgen van de Bijzondere Bijstand. Nu is het zo dat is gebleken dat mensen bij het WMO-loket hier niet altijd op gewezen worden, maar na een opmerking van de SP hierover middels een amendement is toegezegd dat dit vanaf heden standaard zou gaan gebeuren. Dan wordt dit amendement ovebodig, en dus trokken we het in.

 

 

AMENDEMENT

 

 

 

 

FRACTIE Nieuw Enkhuizen/GroenLinks

 

 

2007053/

013

KADERNOTA 2008

 

Leerlingenvervoer

 

 

 

Aan besluit 2007053 (Kadernota 2008) wordt als beslispunt toegevoegd:

In de programmabegroting 2008 wordt een voorstel opgenomen waarin de mogelijkheid of mogelijkheden benoemd worden, en waar de raad een keuze uit kan maken,  kinderen van 10 t/m 12 jaar welke speciaal onderwijs genieten op het Palet te Stede Broec ook in de zomermaanden gebruik te kunnen laten maken van het leerlingenvervoer, gelijk kinderen t/m 9 jaar oud. Het voorstel behelst tevens het mogelijk maken van invoering van bovenstaande met ingang van de zomerperiode van 2008.

 

 

TOELICHTING

Ouders van kinderen uit Enkhuizen welke onderwijs genieten op het speciaal onderwijs, wat doorgaans op het Palet in Stede Broec plaatsvindt, krijgen een maandelijkse bijdrage van €142,00 per kind per maand in het kader van het leerlingenvervoer.

 

Deze bijdrage geldt voor kinderen t/m 9 jaar oud. Kinderen in de leeftijd van 10 t/m 12 jaar dienen zelf op de fiets naar het Palet te gaan of door de ouders gebracht en gehaald te worden. Dit geldt voor de zomermaanden, in de winter kunnen deze kinderen met “het busje” mee. Deze zomerperiode is 5 maanden per jaar, de winterperiode idem dito.

 

De toegenomen, en nog steeds toenemende, verkeersdruk langs de route welke naar het Palet leidt maakt het op de fiets naar school gaan over deze relatief lange afstand voor deze jonge kinderen een steeds hachelijkere zaak. Daarom onderstaand amendement van de partijen GroenLinks en Nieuw Enkhuizen.

 

 

Dit amendement hebben we samen met GroenLinks gemaakt naar aanleiding van signalen vanuit de directie van Het Palet dat kindertjes dus op eigen gelegenheid naar die school moesten vanaf tien jaar jong.

Dit zou onzinnig zijn. De wethouder was van mening dat dit juist gebeurde op verzoek van Het Palet, en er ontstond dus verwarring over hoe het nu in elkaar zit.

Nu wordt onderzocht hoe het precies zit, en we krijgen na het zomerreces te horen wat de regeling precies is en waarom. Daarop kunnen we dan wel of niet benodigde actie ondernemen. Met deze toezegging van onderzoek hebben we dit amendement terug genomen.

 

 

AMENDEMENT

 

 

 

 

FRACTIE NIEUW ENKHUIZEN

 

 

2007053/

016

KADERNOTA 2008

 

Stimulering vrijwilligerswerk jongeren

 

 

 

Aan besluit 2007053 (Kadernota 2008) wordt als beslispunt toegevoegd:

Voor het activeren van de jeugd, tot 16 jaar, om in vereniging verband hun sport of andere activiteiten uit te oefenen, wordt eenmalig voor deze verenigingen € 10 per jeugdlid in de programmabegroting 2008 opgenomen.

 

TOELICHTING

Terecht is in de kadernota een bijdrage opgenomen vanwege de opvoedingsondersteuning. Eerder is reeds uitgesproken dat de gemeente in het kader van het welzijnswerk in ruime zin onder andere prioriteit geeft aan de stimulering en bevordering van jeugd- en jongerenwerk. Er zijn in de gemeente reeds diverse organisaties en verenigingen welke al jarenlang een belangrijke functie vervullen voor deze doelgroep. De thans voorgestelde bijdrage kan worden gezien als een stimulans om met dit belangrijke werk door te gaan.

 

 

Dit amendement hebben we ingediend, en ik denk dat de toelichting voor zich spreekt. We hebben dit amendement uiteindelijk niet in stemming gebracht, maar aangehouden in afwachting van toezeggingen van het college.