Hans Langbroek,raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Biertjes, kroegen en toegangstijden: zomaar een praatje en een mening

(15 maart 2011)

 

Vorig jaar juni diende Nieuw Enkhuizen een motie in om de toegangstijden voor kroegen en discotheken niet op 24.00 te laten staan, maar die toegangstijden te wijzigen in 1.00 omreden van wat we in de toelichting van de motie destijds beschreven hadden. Onderstaand is die toelichting te lezen.

Zo vlak na de lokale verkiezingen, toen alle stemzieltjes weer in onherroepelijke raadsverhoudingen verdeeld waren, was een meerderheid van de raad het niet meer eens met de eigen roep om latere toegangstijden welke vlak vr de verkiezingen klinkend geluid had. Daarom werd de motie van Nieuw Enkhuizen niet aangenomen, met als argument dat men eerst het resultaat van een evaluatie wilde afwachten. Om mij onduidelijke redenen was het resultaat van die evaluatie vlak voor de verkiezingen blijkbaar minder belangrijk.

 

De toelichting destijds bij onze motie was deze:

 

Toelichting:

 

In West-Friesland wordt het project Plan van Aanpak Jeugd en Alcohol uitgevoerd. Enkhuizen participeert met een positieve grondhouding en insteek in dit beleidsproject.

Beleid dient gericht te zijn op het doel waar het voor is ontwikkeld, waarbij de balans tussen verschillende elementen welke een rol spelen in het geheel gevonden dient te worden.

 

In Enkhuizen spelen naast tegengaan van overmatig drank- en drugsgebruik door jongeren vanuit de visie op gezondheids- en psycho-sociale problematiek, ook andere belangen een rol in het speelveld waarin het project Plan van Aanpak Jeugd en Alcohol wordt uitgevoerd.

Deze belangen bestaan uit toeristisch-economische belangen, en de belangen van de horeca bezoekende volwassenen welke buiten de doelgroep vallen van het beleidsproject.

Deze volwassenen bestaan uit de stad bezoekende en hier verblijvende toeristen, uit eigen inwoners, en uit mensen uit de omgeving die Enkhuizen in haar functie als sub-regionaal uitgaanscentrum bezoeken.

 

Door de aard van uitvoering van een onderdeel van het beleidsproject, namelijk het hanteren van een uiterste toegangstijd voor de horeca van 24.00 uur, wordt nu reeds duidelijk dat een gereed deel van de horeca economische schade begint te ondervinden door de wijze van omgaan wat betreft tijdsdefinitie van uiterste toegangstijden voor horecagelegenheden.

Ook worden de Enkhuizen bezoekende toeristen, alsook uit de eigen gemeente en uit de regio afkomstige volwassen bezoekers van Enkhuizer horeca, ernstig belemmerd in wezenlijk normale activiteiten als horecabezoek in de verschillende hoedanigheden welke behoren bij een toeristische stad en een subregionaal uitgaanscentrum.

 

Het beleidsproject schiet hiermede dus duidelijk het oorspronkelijke doel voorbij, en heeft onbedoelde nevenwerkingen.

 

Nu de evaluatie uitgevoerd is, en uit de resultaten daarvan blijkt dat het gewenste effect van de maatregel die een beperking van toegangstijden tot 24.00 inhoudt geen relevante aantoonbaarheid heeft wat betreft afname van alcoholgebruik en -misbruik door jongeren, denk ik dat omreden van hetgene beschreven in de toelichting van Nieuw Enkhuizens eerdere motie, het niet-oprekken van toegangstijden naar 1.00 in Enkhuizen geen zaak meer is waar in alle redelijkheid nog aan vastgehouden dient te worden.

 

Daarnaast kun je k nog eens zeggen dat (sub)regionale uitgaanscentra als Schagen, Hoorn en Heerhugowaard al eerder die toegangstijden opgerekt hebben, en er dus geen eenheid van beleid meer is in de regio wat betreft deze maatregel. De stad Hoorn, waar de trekker van het alcoholproject de functie van burgemeester vervult, is zelfs al heel vroeg geweest met het oprekken naar 1.00 van de toegangstijden.

 

Ergo: Nieuw Enkhuizen juicht initiatieven toe in de vorm van moties of initiatiefvoorstellen die de toegangstijden naar 1.00 wensen te brengen, en zal die initiatieven van harte (mede) ondersteunen.

Sluitingstijden van horeca op maximaal en uiterlijk 2.00 brengen lijkt ons/mij gn goed idee. Een sluitingstijd van 3 uur, of maximaal 4 uur, lijkt beter in de positieve lijn te liggen van:

-         De toeristische functie van de horeca in Enkhuizen

-         Van overlastbeperking door een wat glijdendere schaal van richting huis gaan van horecabezoekers

-         En van door de glijdendere schaal van horeca-verlaten wat meer controleerbaarheid en hanteerbaarheid van overlast op straat

 

Maar: eerlijk is eerlijk. Ik kan niet anders zeggen dan dat het stukken rustiger was op straat na twaalven met de 24.00-toegangstijdenbeperking. Minder herrie, minder geschreeuw, en veel minder scheurende autos door de stad. Doch de maatregel was niet voor beheersing van overlast en openbare orde, maar voor beperking van alcoholmisbruik door jongeren.

De openbare orde handhaven in uitgaansweekenden dient k veel meer prioriteit te krijgen. Gezien de berichten over wat er tegenwoordig allemaal gebeurt in de uitgaansweekenden in Enkhuizen, en ook gezien hetgene dat gebeurt dat gn berichten worden, lijkt mij dat geen overbodige zaak.

 

Hans Langbroek

Fractie Nieuw Enkhuizen