Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Ouderen met alleen AOW

(7 mei 2005)

 

Veel gemeentes hebben regelingen ontworpen voor doelgroepen die kans lopen te moeten leven onder het minimumniveau. Die doelgroepen zijn bijvoorbeeld bijstandsmoeders, gehandicapten en bejaarden die leven van slechts een (soms gedeeltelijke) AOW-uitkering.

Ook Enkhuizen heeft regelingen ontworpen voor deze groepen in het kader van het minimabeleid en armoedebeleid. Ik persoonlijk vind dat een goede zaak. Het is een teken van beschaving dat je iets doet voor groepen mensen die zelf onvermogend zijn, door wat voor een oorzaak dan ook, hun leven omhoog te trekken in financieel opzicht. Maar zéker van bejaarden en hoogbejaarden kun je niet gaan verlangen dat ze maar een baantje zoeken om zichzelf financieel omhoog te werken! Het lijkt me dat de meesten van hen al genoeg gedaan hebben in dit leven…

 

In oktober 2002 constateerde ik door berichten in de media en het lezen van stukken van de politiek dat regelingen voor minimagroepen vaak niet optimaal of niet gebruikt werden. De oorzaak van dat blijven liggen van dat geld was onbekendheid met regelingen, en een laks beleid van gemeentes om actief bekendheid te geven aan die regelingen.

Dit is natuurlijk niet de bedoeling, en ik ondernam actie naar de doelgroepen toe om bekendheid te geven aan die regelingen. Dat lukte redelijk, en daardoor kon ik er ook mee naar de politiek. De meeste partijen in de Enkhuizer raad vonden ook dat aan die regelingen bekendheid gegeven moest worden, zéér zeker aan ouderen! De ouderen zijn vaker dan andere groepen verstoken van middelen om bij te houden wat er aan regelingen is, bijvoorbeeld alleen al doordat er steeds meer via internet gaat.

Om allerlei redenen kregen we te horen dat het allemaal moeilijk lag etcetera, en het lukte niet helemaal. Wél heb ik veel mensen persoonlijk kunnen helpen.

 

Pas terug zag ik op internet dat gemeentes bezig waren met bovengenoemd probleem, en via een vraag aan het college heb ik het onderwerp weer onder de aandacht gebracht, uit naam van de fractie van Nieuw Enkhuizen. Dit leverde onderstaande brief op:

 

 

BRIEF VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

 

OUDEREN MET ALLEEN AOW

 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad

 

Geachte voorzitter,

 

Door de heer H. Langbroek zijn namens de raadsfractie van Nieuw Enkhuizen op 10 april 2005 de navolgende vragen gesteld:

 

Er is naar aanleiding van vragen van NE in 2002 en 2003 in de commissie Samenleving gezegd dat ouderen met alleen een AOW-uitkering niet goed op te sporen zijn. NE vroeg dit aan het college omdat de partij zich zorgen maakte om de financiële positie van mensen die afhankelijk zijn van alleen een AOW-uitkering. De berichten hebben ons gelijk gegeven het afgelopen jaar.

Het blijkt dat het dus wél op een relatief simpele manier mogelijk is om ouderen in die hoedanigheid op te sporen, en het is, als ze eenmaal opgespoord zijn, nog minder werk ook voor het apparaat om kortingen te regelen en voorzieningen jaarlijks toe te wijzen.

Ik zou graag van het college willen weten wat het college van plan is te doen om deze ouderen op te sporen in de gemeente Enkhuizen en ze voor te lichten en te helpen om voorzieningen te verkrijgen die er binnen de gemeente voor ze zijn, ook naar aanleiding van toezeggingen op dat gebied die gedaan zijn naar aanleiding van de vragen destijds van NE.

Aangezien de commissie Samenleving haar belangstelling voor het onderwerp destijds toonde, zou ik een antwoord graag in de commissie Samenleving van april krijgen in de rondvraag.

 

 

Antwoord van het college (ontvangen 25 april 2005)

 

Sociale voorzieningen is aangesloten bij het Inlichtingenbureau. Het Inlichtingenbureau werkt met een automatiseringssysteem (IB-systeem), dat de sofi-nummers van bijstandscliënten met sofi-nummers uit bestanden van uitvoeringsinstellingen (Uvi’s), de Informatie Beheer Groep en de Belastingdienst vergelijkt. Als een sofi-nummer in verschillende bestanden voorkomt, geeft het IB-systeem een samenloopsignaal. Sociale Voorzieningen controleert of dit signaal bekend is. Zo nee, dan is er mogelijk sprake van fraude.

 

Thans is het voor Sociale Voorzieningen mogelijk om mensen die een gedeeltelijke AOW-uitkering ontvangen op te sporen via het Inlichtingenbureau. Dit betreft voornamelijk mensen die een aantal jaren in het buitenland hebben gewoond waardoor zij niet de volledige rechten voor een gehele AOW-uitkering hebben opgebouwd.

 

Vanaf de eerste week mei 2005 gaat het Inlichtingenbureau de Sociale Verzekering Bank gegevens met betrekking tot de dienstverlening rondom Anw en gekorte AOW verzorgen. De gemeenten kunnen met behulp van de gekorte AOW-gegevens personen opsporen die wellicht onder het bijstandsniveau leven.

 

Als deze lijst is ontvangen vindt een koppeling plaats. Wanneer daar personen op voorkomen die bij ons niet bekend zijn, worden zij aangeschreven. Betrokkenen zullen erop worden geattendeerd dat zij met hun inkomen beneden het minimum zitten.

 

Enkhuizen, 25 april 2005.

 

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Enkhuizen

Namens dezen,

 

J. Baas, burgemeester

 

Wel, het is nog niet helemáál wat de bedoeling is, doch er zit vooruitgang in de zaak! Het méést urgente deel van de doelgroep wordt in ieder geval opgespoord en benaderd. Nu de rest nog, stukje bij beetje gaat dat lijkt wel. Althans, daar kom ik achter sinds ik in de gemeenteraad zit.

 

Hans Langbroek, raadslid voor Nieuw Enkhuizen.