Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

 

BEANTWOORDING VRAGEN

 

 

 

 

 

 

BRIEF VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

 

 

 

 

 

AANPAK GEZAMENLIJK DRUGSBESTRIJDING EN –BELEID/ONTWIKKELEN STRUCTUREEL DRUGSINFORMATIEBELEID

 

 

 

 

 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad

 

 

 

 

 

Geachte voorzitter,

 

Raadslid, de heer H. Langbroek van Nieuw Enkhuizen heeft ons college de twee volgende vragen gesteld:

 

 

1. In de media zijn de afgelopen weken berichten verschenen over een initiatief van de gemeente Stede Broec om met haar buurgemeentes een gezamenlijke aanpak voor drugsbestrijding en drugsbeleid te gaan ontwikkelen. Graag zou de fractie van Nieuw Enkhuizen van u willen weten hoe de gemeente Enkhuizen in deze heeft gereageerd richting dit initiatief. Mocht u positief op dit initiatief ingegaan zijn: wat is tot dusverre de bijdrage van Enkhuizen geweest in het ontwikkelen van drugsbestrijding en drugsbeleid in gezamenlijkheid?

2. In de door de raad vastgestelde nota coffeeshopbeleid welke door de burgemeester wordt uitgevoerd, waarin een gedoogbeleid voor softdrugs wordt beschreven, staat de duidelijke wens van de raad om parallel aan de uitvoering van het gedoogbeleid ook een beleid te ontwikkelen voor structurele, actieve drugsinformatie welke niet bestaat uit informatieprojectjes, op scholen aan kinderen van 11 t/m 15 jaar. Graag zou de fractie van Nieuw Enkhuizen van het college willen weten in hoeverre het ontwikkelen van dit structurele drugsinformatiebeleid reeds is ontwikkeld, daar het coffeeshopbeleid reeds geruime tijd gestalte heeft gekregen in de uitvoering.

Ten aanzien van bovenvermelde vragen delen wij u het volgende mee.

Ad. 1

Onlangs heeft op bestuurlijk niveau overleg plaatsgevonden tussen de diverse buurgemeenten. Afgesproken is dat de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de diverse partijen (bijv. welzijn, veiligheid en maatschappelijk werk) zullen worden geďnventariseerd. Vervolgens zal een bijeenkomst met alle partners worden gehouden waarbij afspraken worden gemaakt om de betreffende problematiek snel en doelmatig op te pakken. Gedacht wordt aan de zelfde werkwijze die de gemeenten Enkhuizen en Stede Broec hebben gekozen met betrekking tot de overlast van hangjongeren.

 

Ad. 2

Naast de spreekuren die de Brijderstichting op de RSG houdt, zijn er diverse nieuwe initiatieven in ontwikkeling. Hierbij kan worden gedacht aan voorlichting door de Brijderstichting op de basisscholen (groep 7 en 8). Structureel drugsinformatiebeleid zal worden verweven in jeugd- en volksgezondheidbeleid. In voorbereiding hierop zal op woensdag 20 juni a.s. een regionale bijeenkomst van de GGZ en de Brijderstichting worden bijgewoond.

 

 

 

Enkhuizen, 5 juni 2007

 

 

 

 

 

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van E n k h u i z e n

 

De  loco-secretaris,         De  burgemeester,

 

 

 

(H. Groenheide)                       (J.G.A. Baas)