Hans Langbroek,†raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Algemene Politieke Beschouwingen 2011
Nieuw Enkhuizen
(14 juni 2011)

Voor Nieuw Enkhuizen is deze raadsperiode al de tweede maal dat ze deel uitmaakt van een minderheidscoalitie, terwijl de partij al voor de derde achtereenvolgende keer deel uitmaakt van een coalitie. Nieuw Enkhuizen heeft dan ook meer ervaring met deelname aan een minderheidscoalitie dan met een meerderheidscoalitie.

Nieuw Enkhuizen heeft eerder gezegd, en vindt ook nog steeds, dat een minderheidscoalitie kansen biedt voor de gemeenteraad om een goede vorm van dualisme te bedrijven. Omdat het niet vanzelfsprekend is dat er meerderheden bestaan voor voorstellen vanuit een coalitie. Hierdoor ontstaat meer de behoefte aan debat en zullen partijen vaker laten zien waar ze werkelijk voor staan. Democratie pur sang!

Als coalitielid heeft Nieuw Enkhuizen het coalitieakkoord als leidraad. Voorstellen die niet strijdig zijn met het coalitieakkoord zullen door Nieuw Enkhuizen op inhoud beoordeeld worden, ongeacht door wie ze worden ingediend.

Naar de mening van Nieuw Enkhuizen is het goed als er wisselende meerderheden voor voorstellen gezocht moeten worden. Het bevordert de samenwerking en communicatie tussen partijen onderling, en vergroot daarmee het begrip voor elkanders standpunten. Dat is positief voor de onderlinge verhoudingen in de gemeenteraad.

In de politiek dienen argumenten en standpunten op het gebied van beleid en visie en de eigen politieke maatschappelijke uitgangspunten als leidraad te dienen voor wat men doet. Persoonlijke verhoudingen behoren geen invloed te hebben op besluitvormingen of de wijze waarop debat gevoerd wordt.

Nieuw Enkhuizen is in ieder geval van mening dat verschil van inzicht nooit mag leiden tot verstoorde persoonlijke verhoudingen. Wij zullen ons in dit opzicht dan ook zo constructief mogelijk opstellen. Goede onderlinge verhoudingen in de gemeenteraad bevorderen de kwaliteit van de besluitvormingen!

Nieuw Enkhuizen heeft zich al jaren ingezet voor het behoud van een sluitende meerjarenbegroting en weet dat dit de komende jaren tot moeilijke en soms pijnlijke keuzes zal leiden. De 10 richtinggevende uitspraken van de raad gedaan begin van dit jaar, zijn ook voor Nieuw Enkhuizen leidend. De door het college voorgestelde taakstellingen zullen wij dan ook ondersteunen. Het standpunt van Nieuw Enkhuizen betreffende kostendekkendheid van belastingen en heffingen is reeds verwoord in het amendement door ons ingediend bij de behandeling van het raadsvoorstel ďlokale heffingenĒ eerder dit jaar.

Het verzelfstandigen van de Nieuwe Doelen wordt door ons ondersteund. Nieuw Enkhuizen dringt aan op het zo spoedig mogelijk uitvoeren van het Vlekkenplan en daaraan gekoppeld de privatisering van het zwembad. Bij privatisering kan doelgroepensubsidie voor sommige gebruikersgroepen een middel zijn om de sociale functie in stand te houden.  Bezuinigingen op de bibliotheek door efficiŽntere huisvesting moet voortvarender aangepakt worden.

Nieuw Enkhuizen heeft grote moeite met een bestuursakkoord waarin het kabinet bezuinigt op de onderkant van de arbeidsmarkt. De gemeentes krijgen daardoor te maken met situaties waarin mensen (onverdiend) een enkeltje richting uitkering krijgen in plaats van dat de gemeentes voldoende budget krijgen om aan (sociale) arbeidsbegeleiding te doen.

Dit is niet de bedoeling. Gemeentes staan zo buiten hun schuld in hun hemd naar de burgers toe omdat het Rijk wil bezuinigen.

Enkhuizen is altijd een stad geweest die gericht is op mensen, met een beleid  om de stad in de eerste plaats een goede woon- en werkgemeente te laten zijn voor haar burgers. Daar horen ook goede sociale voorzieningen bij ťn de mogelijkheid om mensen werk aan te bieden of daar naartoe te begeleiden indien noodzakelijk. Op welk niveau dan ook.

Als door een bestuursakkoord de gemeente op een grove manier de tering naar de nering moet gaan zetten, dan wordt ook het door Enkhuizen ingezette beleid van verticale en horizontale economische ontwikkeling ernstig verstoord. Dat ziet Nieuw Enkhuizen als een ernstige inbreuk op de mogelijkheden van de stad om voor haar burgers een goede werk- en woonplaats te zijn, en zich daarin nog beter te kunnen ontwikkelen.

Nieuw Enkhuizen is dan ook niet voor het door het kabinet voorgestelde bestuursakkoord als bij nieuw toegeschoven taken niet de noodzakelijke financiŽle middelen meegeleverd worden.

Nieuw Enkhuizen vindt dat de trend van taakafschuiving door het Rijk richting de gemeentes verregaande samenwerking met andere gemeentes noodzakelijk maakt.

Kleinere gemeentes, waartoe ook Enkhuizen behoort, zullen steeds minder de kennis en capaciteit in huis hebben om de vaak complexe taakuitbreidingen zelfstandig kwalitatief goed uit te voeren.

De noodzaak tot gezamenlijke inkoop en gebruik van kennis groeit dan ook, en de eerste aanzetten tot vergaande samenwerking op diverse gebieden zijn dan ook in de maak. Uit deze onvermijdelijkheden zouden heel goed uiteindelijk gemeentelijke fusies kunnen ontstaan, doch dat is op dit moment nog niet aan de orde. Maar doen alsof deze noodzaak in de toekomst niet zou kunnen gaan bestaan, is struisvogelpolitiek bedrijven.

Alcohol- en drugsbeleid dienen actueel te blijven, ouderenbeleid is blijvend belangrijk, sport- en bewegingsbevordering moeten in beeld  blijven, milieu en leefomgeving hebben voor Nieuw Enkhuizen een blijvend belang, en de ingezette ontwikkeling van de gezondheidscentra zullen ondersteund blijven worden. Ondersteund met een kritisch oog weliswaar, maar ondersteund vanuit het oogpunt van een welkome voorzieningenuitbreiding voor de Enkhuizer burgers.