Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Nieuw Enkhuizen

 

ALGEMENE BESCHOUWINGEN BIJ DE BEGROTING 2005

 

Voorzitter,

 

Mogen wij in dit land nog wel uitkomen voor onze mening? Of laten wij ons de mond snoeren door fanatiekelingen, die er niet voor terug deinzen om naar de wapens te grijpen? Mogen wij in de Enkhuizer politiek nog wel uitkomen voor onze mening? Met enige regelmaat lezen wij in de krant dat wethouders en zelfs raadsleden in andere gemeenten opstappen na bedreigingen. Een paar jaar geleden stapte in Frankrijk een man met een geweer een raadszaal binnen en begon te schieten op de aanwezigen. Geen prettig vooruitzicht. Mogen wij in deze Algemene Beschouwingen nog wel uitkomen voor onze mening?

 

Het zijn barre tijden. Ook op financieel gebied. Alle gemeenten moeten fors bezuinigen. In menige raadszaal is het gekrakeel niet van de lucht. Je zou verwachten dat het gekrakeel het grootst zou zijn in de raadszaal van Enkhuizen, omdat de gemeenteraad van Enkhuizen maar liefst acht fracties telt en het college met twee wethouders in feite een zakenkabinet is. Bovendien staat de Enkhuizer politiek sinds jaar en dag in de wijde omgeving bekend als ‘roerig’.

 

Maar wat een verrassing: als de nood het hoogst is, is de redding nabij. Dat was al zo op 21 mei 1572 en wanneer de voortekenen niet bedriegen is dat weer zo op 9 november 2004. Ditmaal hoeven niet de Spaansgezinde burgemeesters gevangen gezet te worden. Ditmaal gaat het erom om in gezamenlijkheid op een verantwoorde wijze onze mooie stad te besturen. In de buurgemeenten zullen ze er nog van opkijken!

 

Op termijn moet er drie miljoen euro per jaar bezuinigd worden. Voor politici is dat een pijnlijke operatie. Het is, richting de burgers, plezieriger om naar alle kanten cadeautjes uit te delen. Maar de tijd dat de bomen tot in de hemel groeiden is toch echt voorbij. Er moeten moeilijke keuzes gemaakt worden.

 

Er werd een ‘heroverwegingswerkgroep’ gevormd, bestaande uit raads- en commissieleden van de meeste fracties. Deze werkgroep bereidde een aantal mogelijke bezuinigingen voor. Uiteindelijk ging er een voorstel richting college. Het college kwam daarop met een eigen voorstel.

 

Met dit laatste voorstel ging een ad hoc werkgroep van drie raadsleden, van PvdA, VL/GL en CDA, aan de slag. Nu bleek opeens dat een zakenkabinet ook onverwachte kansen biedt. Aangezien de traditionele tegenstelling tussen coalitie-raadsleden en oppositie-raadsleden niet meer bestaat, staat het raadsleden vrij om gelegenheidscoalities te vormen. Uiteindelijk moet er natuurlijk wél een meerderheid in de raad worden gevonden.

 

In dit geval lukte dat wonderwel. De ad hoc werkgroep presenteerde zijn voorstel en na enkele aanpassingen werd dit voorstel door zeven raadsfracties in grote lijnen omarmd. Enkele fracties zullen nog amendementen indienen, maar naar verwachting zullen dit er niet veel zijn.

Het opmerkelijke van bovenstaand verhaal is niet alleen het eindresultaat, de begroting. Minstens zo opmerkelijk is dat zeven fracties getoond hebben bereid te zijn om constructief en positief overleg te plegen, in het belang van onze mooie stad. Om tot een sluitend meerjarenperspectief te kunnen komen hebben alle fracties wat in moeten leveren. Dat is altijd pijnlijk. Maar zolang de wil aanwezig is om er in gezamenlijkheid uit te komen, is er hoop.

 

Bezuinigen is niet leuk, maar zoals een bekende voetballer pleegt te zeggen: elk nadeel heeft zijn voordeel. Door de bezuinigen worden wij allemaal gedwongen om eens een keer heel kritisch te kijken naar wat wij al die jaren eigenlijk precies aan het doen zijn. Waarom staan sommige posten al jaren op dezelfde manier op de begroting? Heeft iemand die post ooit op de begroting gezet en dacht men in daaropvolgende jaren: ach, laat maar staan? Het kan geen kwaad om alle posten eens een keer systematisch onder de loep te nemen, om te zien of er wellicht andere keuzes gemaakt kunnen worden.

 

De gemeente Enkhuizen heeft relatief gezien veel ambtenaren in dienst. Nieuw Enkhuizen steunt daarom het voorstel om de formatie in drie jaar terug te brengen met vijftien procent. Door middel van efficiency maatregelen en samenwerking met buurgemeenten moet dit mogelijk zijn. Wij willen bij deze het college en het apparaat graag een compliment geven, want ook bij hen is de wil aanwezig om er in gezamenlijkheid uit te komen.

 

De OZB stijgt met maximaal drie procent. De lokale lasten worden niet extra verhoogd. Dit is volkomen terecht. De burgers hebben de laatste jaren al genoeg voor hun kiezen gekregen. De gemeente mag niet alle kortingen die door het Rijk worden opgelegd doorberekenen aan de burgers. Dit betekent echter wél dat het ambitieniveau moet worden bijgesteld. Sommige plannen zullen enkele jaren moeten worden uitgesteld. Nieuw Enkhuizen juicht het toe dat de minima en de ouderen zoveel mogelijk worden ontzien.

 

Nieuw Enkhuizen gaat ermee akkoord dat het Verkeersplan enkele jaren wordt doorgeschoven. Dit kan en mag echter niet betekenen dat knelpunten niet worden opgelost. Knelpunten zijn momenteel onder meer de Piet Smitstraat, waar veel te hard gereden wordt. Wij pleiten voor effectieve verkeersremmende maatregelen, die wel betaalbaar moeten zijn. Een rotonde is veel te duur.

 

Ten aanzien van sportpark Immerhorn  pleiten wij ervoor om met de verenigingen om tafel te gaan zitten, om te zien of wellicht ook voor Immerhorn een constructie mogelijk is zoals is overeengekomen met tennisvereniging ETC. Daarvoor is het noodzakelijk dat de verenigingen op Immerhorn met elkaar op één lijn zitten.

 

Nieuw Enkhuizen gaat akkoord met een taakstellende bezuiniging van tien procent op de subsidies. Omdat dit vanwege aangegane verplichtingen nog niet haalbaar zal zijn in 2005, gaan wij tevens akkoord met een gedeeltelijke bezuiniging in 2005.

 

De gemeenteraad is akkoord gegaan met viering van het 650-jarig stadsfeest in 2006. Wij, van Nieuw Enkhuizen, hopen dat het een memorabel jubileumjaar wordt van, voor en door Enkhuizers. Liefst tegen zo min mogelijke kosten voor de belastingbetalers, maar wij vinden wél dat de gemeente het feestcomité zoveel mogelijk moet steunen. Zowel financieel als moreel. Het comité wordt gevormd door enthousiaste vrijwilligers, die onze steun echt verdienen.

 

Zolang er geen nieuwe De Hoogte is, pleit Nieuw Enkhuizen ervoor om tot de start van het nieuwe campingseizoen jongerenavonden te houden in het Praathuis op de camping. Het Praathuis is volledig ingericht met een bar, biljart en allerlei ander speelgerei. Het is eigendom van de gemeente. Het ligt ook mooi ver van de bewoonde wereld. De jongeren kunnen net zoveel lawaai maken als zij willen.

 

Wij moeten helaas constateren dat ‘dualisme’ nogal eens ontaard in ‘duellisme’. Toch is er de afgelopen jaren heel veel bereikt. Neem de OZB-affaire. Dit probleem speelt al sinds 1997. Pas in 2003 werden de problemen daadwerkelijk opgepakt. Wij spreken de hoop uit dat de gemeente vanaf het begin van 2005 met een schone lei verder kan gaan met OZB en WOZ.

 

Nieuw Enkhuizen maakt zich zorgen over het toenemende drugsgebruik in Enkhuizen. Wij zullen met elkaar een inspanning moeten leveren om deze tendens te keren.

 

Nieuw Enkhuizen is voorstander van een intensievere samenwerking met de buurgemeenten Andijk, Stede Broec en Wervershoof. Door samenwerking kan op sommige posten worden bespaard en in andere gevallen kan betere kwaliteit worden geleverd richting de burgers.

 

Om de werkgelegenheid in onze eigen gemeente op peil te houden of zelfs te vergroten, is het noodzakelijk dat er meer bedrijfsterreinen worden opgeleverd op bedrijventerrein Schepenwijk. Industrieterrein Krabbersplaat is zo langzamerhand toe aan een grondige opknapbeurt. Wellicht kan hier een herstructurering plaats vinden, zodat watergebonden bedrijven ook daadwerkelijk aan het water gevestigd kunnen worden.

 

Tot slot bedanken wij eenieder die zich ook het afgelopen jaar weer heeft ingezet voor onze prachtige stad.

 

Fractie NIEUW ENKHUIZEN