Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

SMC
of

“Wat stampen we hard hè?!”

(23 december 2007)

 

Iedereen kent die wel van de muis en de olifant die samen een wandelingetje maken, en dat die muis dan tegen die olifant zegt: “Wat stampen we hard hè?!”

 

De unieke situatie dat Enkhuizen, een plaatsje van nog geen 18.000 inwoners, een Sociaal Medisch Centrum bezit waarin zelfs een behoorlijk ingevulde polikliniek zetelt.

 

 

Het SMC, hoofdpijndossier nummer één voor velen. Een punt van verdeling binnen de raad, en zelfs binnen de fracties van de raad.

 

De raad staat voor vier mogelijke keuze-opties:

 

-         Plan ontwikkelaar De Nijs

-         Beide plannen afschieten en een alternatief ontwikkelen

-         Het plan van WFG, GGZ en Omring met ontwikkelaar Scholtens

-         Helemaal afzien van een poli en een zorgcentrum in Enkhuizen, en het laten aan de centraler gelegen buren in Stede Broec. Bij voorbaat onbespreekbaar, en dat zal ik dan ook hieronder niet doen.

 

Bij alle plannen moeten we onthouden wat een grote crux is in het hele verhaal, namelijk dat Enkhuizen een zeer kleine speler in het krachtenveld van machten is geworden na alle fusies en overnames die hebben plaatsgevonden in zorgland, en na het groeien van de gemeentes om zich heen. Omring is een grote machtige speler in het krachtenveld geworden, en het zal die organisatie nu uiteindelijk een worst zijn waar ze haar zorgcentrum neer kan zetten, als ze er maar geld mee verdient en kan blijven groeien. Dat gaat het beste in omstandigheden waar bevolkingsgrootte en omliggende infrastructuur daaraan meewerken.

Het WFG en de GGZ hangen vooralsnog aan de Omring, maar die combinatie is denk ik iets losser dan ogenschijnlijk lijkt. Maar niets is zeker!

Wat wel zeker is, is dat beiden een goede accommodatie nodig hebben om te kunnen continueren in hun taakstellingen.

 

Over “Plan De Nijs” in mijn ogen het volgende:

 

Plan de Nijs heeft géén garantie voor zorg, De Nijs moet namelijk zelf zorgen dat er zorg in z'n project ingevuld wordt. Als hij daar niet in slaagt, dan is er een ontbindende voorwaarde. Dan is Enkhuizen van deze ontwikkelaar af.

Maar: niet als deze ontwikkelaar bijvoorbeeld de IJsselmeerziekenhuizen van de overkant van de Zuiderzee in z’n tent weet te lokken! En een thuiszorgorganisatie uit Brabant! Want dan heeft hij zorg gerealiseerd, en wie die zorg moet leveren, is niet in de randvoorwaarden vastgelegd door de Enkhuizer raad… Gruwel der gruwelen!
Maar als zorg invullen niet lukt houdt dat wel in dat we niét daarna alsnog voor Scholten kunnen kiezen als De Nijs afvalt omdat hij geen zorg in z'n pand krijgt. We moeten alles opnieuw doen: uitgangspunten formuleren, de markt opgaan, wegingen maken, gunningen geven etc. Dat houdt in dat de Omring dan in Stede Broec zit tegen die tijd omdat het ze te lang duurt. Dit is een vast gegeven! WFG heeft mij persoonlijk in een telefonisch gesprek gemeld dat ze de Omring zullen blijven volgen.
We moeten niet vergeten dat Omring nu een enorm grote, machtige organisatie is geworden na alle overnames en fuseringen. Wij zijn als Enkhuizen een kleine speler in het geheel, Omring maakt het letterlijk niet uit of ze hier of bij de buren zitten. Reden voor ons om nog eens na te denken over fuseren.... We zijn te klein geworden in een wereld waar alles groter wordt!! We kunnen uit zelfbehoud niet meer groot denken, we kunnen en mógen onszelf niet meer overschatten. Enkhuizen moet haar klein geworden rol in de wereld gaan onderkennen. In verband met het SMC, anders raken we dus de zorg kwijt....!
Over de stedebouwkundige voorwaarden het volgende: als we instemmen met Plan De Nijs dan kunnen we daarna vrij weinig veranderen. Dit heeft de ervaring geleerd. Ondanks dat de wethouder zegt dat we nog invloed op het één of ander hebben na een besluit. We kunnen niet zomaar zeggen dat we een bouwlaag minder willen, of wat dan ook. We kunnen hooguit handjeklap doen over voorwaarden en elementen, maar iets wezenlijks veranderen kunnen we niet. Plan De Nijs kent ook een groter parkeertekort, en dat zou je kunnen beschouwen als een onderhandelingspunt, maar dat is toch evengoed wel heel summier...

 

Over beide plannen afschieten en een alternatief ontwikkelen:

 

Beide plannen afschieten. Dit is zéér gewenst, doch niet verstandig. We kunnen het doen op basis van dat beide plannen absoluut niet voldoen aan de gestelde uitgangspunten van de raad. We komen dan in dezelfde situatie terecht als bovengeschetst, namelijk dat we alles opnieuw moeten doen. Met als resultaat hetzelfde als bovenstaand: Omring gaat naar Stede Broec, en neemt WFG mee. Nogmaals: dit is een vast gegeven! Enkhuizen moet uit haar psychose van grootheidswaanzin zien te geraken wat dit betreft, we zijn écht een kleine speler geworden…

 

Over het plan van WFG, GGZ en Omring met ontwikkelaar Scholtens:

 

Dit is het enige plan dat behoud van zorg in Enkhuizen voor zo’n 10 jaar garandeert, al zeggen andere tongen dat die 10 jaar eerder hooguit 4 jaar zal zijn. Het is ook het enige plan dat uitgaat van het komende rijksbeleid, namelijk dat zorginstellingen zelf moeten gaan zorgen voor hun eigen bakstenen. Dit beleid heeft Omring zich reeds eigen gemaakt. Zij wil zelf ontwikkelen, en niet huren tegen AWBZ-norm van een ander, of kopen van een ander. Als organisatie maakt ze zelf uit wat ze nodig heeft aan bakstenen, en hoe ze die stenen wil stapelen. Feitelijk geldt dit ook enigszins voor het WFG als dat een ergens een polikliniek wil neerzetten of handhaven.
Als Enkhuizen als kleine speler in het veld zorg wil behouden, en dus noodgedwongen zou kiezen voor dit plan, dan behouden we wél een zéér basale voorziening in de stad welke behoort tot een gemeente dat een subregionale centrumfunctie ambieert en tracht te continueren. We hebben er al wat functies verloren...

Het bouwplan is lelijk. Maar als de wethouder beweert dat er over Plan De Nijs te onderhandelen valt qua uiterlijk, waarom zou dat dan niet kunnen met deze ontwikkelaar? Het lijkt me sterk dat dit niet zo is! Ook een gemeente met minder beschermde stadsgezichten als Stede Broec wil graag iets moois binnen de gemeentegrenzen! Dus dat wij dat willen is begrijpelijker nog zelfs.

Uitgaande van de wegingen die door het college zijn gemaakt: bij die wegingen is ruim voorbij gegaan aan de driemaal uitgesproken wens van de raad dat behoud van zorg op de éérste plaats dient te komen. De weging van stedelijke uitgangspunten en financiën wegen in totaal driemaal zo zwaar als behoud en continuering van de zorg! Iedereen kan dit lezen.
Het is in feite een véél te hoog spel geweest van het college, ze hebben te hoog gegrepen richting de Omring. De eigen kleinheid wordt niet onderkend, andermans gegroeidheid wordt niet gezien. We raken de zorg en de poli kwijt als we aan grootheidswaanzin blijven lijden. Hoe zeer je na een verkeerde keuze ook zult gaan brullen dat de Omring het niet eerlijk gespeeld heeft, de WFG niet eerlijk is geweest etc etc etc.


Het gaat om het resultaat. De partijen waar we mee te maken hebben zijn uiteindelijk zéér duidelijk geweest in hun uitspraken, en als we dat negeren en verantwoordelijk zijn en gehouden worden voor verdwijnen van de zorg door zelfoverschatting, grootheidswaanzin en vermeende macht dan is dat volkomen terecht.

Voor mij is de keuze de 8e januari duidelijk, ongeacht het gevoel dat erbij zit, ongeacht of het om “eer” gaat ivm “gechanteerd” zijn, het gaat om het resultaat. Niet meer en niet minder, het is het enige dat telt.

Hans Langbroek